НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 317310

Назва:

Практика профільнаАнотація: Профільна практика є невід'ємною складовою навчання археології, яка спрямована на закріплення здобутих на заняттях теоретичних знань та формування вмінь та навичок польових археологічних досліджень. Археологічна практика студентів магістерських програм має на меті підготовку до проведення самостійних археологічних досліджень, які багато дослідників починають ще студентами. На відміну від практики студентів-бакалаврів, більше уваги приділяється формуванню знань про нормативні документи, які регулюють проведення польових археологічних досліджень, дозвільну документацію необхідну для проведення робіт фаховими археологами. Важливим є формування вмінь та навичок організації роботи експедиції, ведення польової документації, дотримання та розробки методик досліджень для конкретних умов пам'ятки. Усе це вимагає ознайомлення зі світовим дослідом проведення польових археологічних робіт та локальними особливостями цих підходів, які сформовані у вітчизняній археології. Зазвичай студенти проходять практику на базі археологічних експедицій НаУКМА або Інституту археології НАН України у літній період. Студенти-практиканти працюють у складі експедиції, поруч із досвідченими фахівцями та мають можливість перейняти у них практичні знання під час спільної роботи або у спілкуванні у вільний від роботи час.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 1

Семестр:

Кількість кредитів: 6

Форма контролю: залік

Викладач(і): Деміна А. Д. асистент

Результати навчання: І. Набуття студентами теоретичних знань щодо:
1) техніки безпеки в ході польових археологічних досліджень, права та обов'язки керівників експедиції та окремих загонів;
2) дозвільної документації, яка необхідна для проведення польових археологічних досліджень та передбаченої Законами України "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про охорону археологічної спадщини", "Про охорону культурної спадщини";
3) сучасних методик польових досліджень, які застосовуються в Україні та світі та історію їх становлення;
4) відмінностей у методах досліджень, які використовуються на пам'ятках різних типів, періодів та територій;
5) сучасних методів фіксації досліджень;
6) принципів ведення польової документації;
7) способів камеральної обробки здобутих матеріалів та їх систематизації у польових умовах;
8) методів реставрації та консервації рухомих знахідок у польових умовах;
9) вимог до написання наукових звітів про польові археологічні дослідження;
ІІ. Набуття студентами практичних навичок і вмінь у:
1) організації роботи археологічних експедицій;
2) подачі заяв на отримання дозвільної документації необхідної проведення польових археологічних робіт;
3) проведенні польових досліджень, які включають розробку методики дослідження конкретної пам'ятки та фіксацію процесу;
4) підготовці наукових звітів про дослідження;Спосіб навчання: практика

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: знання з історії, археології

Зміст дисципліни: : Профільна практика є невід'ємною складовою навчання археології, яка спрямована на закріплення здобутих на заняттях теоретичних знань та формування вмінь та навичок польових археологічних досліджень. Археологічна практика студентів магістерських програм має на меті підготовку до проведення самостійних археологічних досліджень, які багато дослідників починають ще студентами. На відміну від практики студентів-бакалаврів, більше уваги приділяється формуванню знань про нормативні документи, які регулюють проведення польових археологічних досліджень, дозвільну документацію необхідну для проведення робіт фаховими археологами. Важливим є формування вмінь та навичок організації роботи експедиції, ведення польової документації, дотримання та розробки методик досліджень для конкретних умов пам'ятки. Усе це вимагає ознайомлення зі світовим дослідом проведення польових археологічних робіт та локальними особливостями цих підходів, які сформовані у вітчизняній археології. Зазвичай студенти проходять практику на базі археологічних експедицій НаУКМА або Інституту археології НАН України у літній період. Студенти-практиканти працюють у складі експедиції, поруч із досвідченими фахівцями та мають можливість перейняти у них практичні знання під час спільної роботи або у спілкуванні у вільний від роботи час. Рекомендована література: Drewett, P., 2011. Field Archaeology. Abingdon, Oxon: Routledge. Harris, E., 1997. Principles Of Archaeological Stratigraphy. London [u.a.]: Academic Pr. Hester, T., Shafer, H. and Feder, K., 2016. Field Methods In Archaeology. Abingdon, Oxon: Routledge. Renfrew, C. and Bahn, P., 2017. Archaeology. London: Thames & Hudson. Залізняк Л. Л., Моця О. П, Зубар В. М. та ін. 2005. Археологія України: Курс лекцій: Навч. Посібник. Київ: Либідь. Винокур І. С., Телегін Д. Я. 1994. Археологія України. Київ: Вища школа. Гаврилюк Н. О. та ін. 1996. Словник-довідник з археології. Київ: Наукова думка. Малеев Ю. М. 2001. Словник археологічних термінів. Київ: Вища школа. Чмихов М., Шилов Ю., Корнієнко П. 1989. Археологічні дослідження курганів. Київ: НМК ВО.

Форми та методи навчання: практичні заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: І. Набуття студентами теоретичних знань щодо: 1) техніки безпеки в ході польових археологічних досліджень, права та обов'язки керівників експедиції та окремих загонів; 2) дозвільної документації, яка необхідна для проведення польових археологічних досліджень та передбаченої Законами України "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про охорону археологічної спадщини", "Про охорону культурної спадщини"; 3) сучасних методик польових досліджень, які застосовуються в Україні та світі та історію їх становлення; 4) відмінностей у методах досліджень, які використовуються на пам'ятках різних типів, періодів та територій; 5) сучасних методів фіксації досліджень; 6) принципів ведення польової документації; 7) способів камеральної обробки здобутих матеріалів та їх систематизації у польових умовах; 8) методів реставрації та консервації рухомих знахідок у польових умовах; 9) вимог до написання наукових звітів про польові археологічні дослідження; ІІ. Набуття студентами практичних навичок і вмінь у: 1) організації роботи археологічних експедицій; 2) подачі заяв на отримання дозвільної документації необхідної проведення польових археологічних робіт; 3) проведенні польових досліджень, які включають розробку методики дослідження конкретної пам'ятки та фіксацію процесу; 4) підготовці наукових звітів про дослідження;

Мова навчання: українська