НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 317312

Назва:

Найдавніші землероби УкраїниАнотація: Курс присвячений висвітленню проблем появи, становлення та розвитку давньоземлеробських культур на території України за даними археологічних досліджень. Мета курсу - ознайомлення з історіографією, археологічними даними та методикою дослідження цих культур, розвиток навичок самостійної наукової роботи.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 1

Семестр:

Кількість кредитів: 4

Форма контролю: залік

Викладач(і): Відейко М. Ю.

Результати навчання: Студенти оволодіють спеціальними знаннями з проблем появи хліборобства, історії та археології доби неоліту та енеоліту, а також особливостей польових, камеральних та науково-інтерпретаційних досліджень у цій галузі. Передбачається розвиток аналітичного мислення й навичок критичного аналізу джерел та концепцій - серед основних навичок, отримання яких допоможе вивчення дисципліни

Спосіб навчання: дистанційний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: базові історичні знання

Зміст дисципліни: Курс присвячений висвітленню проблем появи, становлення та розвитку давньоземлеробських культур на території України за даними археологічних досліджень. Мета курсу - ознайомлення з історіографією, археологічними даними та методикою дослідження цих культур, розвиток навичок самостійної наукової роботи. Література: 1. Археологія України: Курс лекцій / Л.Л. Залізняк, О.П. Моця, В.М. Зубар, К.П. Бунятян, В.В. Отрощенко, Р.В. Терпиловський. - К.: Либідь, 2005. - 504 с. 2. Україна: хронологія розвитку. Том 1. Київ, 2007. 3. Енциклопедія Трипільської цивілізації [Текст] : в 2 т. / голова редкол. Л. М. Новохатько ; Державне підприємство Книжкова палата України ім. Івана Федорова, Національна комісія України у справах ЮНЕСКО, Корпорація "Індустріальна спілка Донбасу", ЗАТ "Петроімпекс". - К. : ТОВ "Укрполіграфмедіа", 2004 . 4. Давня історія України. - Київ, 1997. Том 1.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 30 балів (залік).

Мова навчання: українська