НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 317313

Назва:

Науково-дослідний семінар: історіографія археологічних дослідженьАнотація: : У нормативному курсі "Науково-дослідний семінар: історіографія археологічних досліджень" для студентів магістерської програми другого року навчання за спеціалізацією "Археологія" розглядається низка важливих проблемних питань, пов'язаних із історією археологічної думки. Інтерес до загадкових археологічних об'єктів та знахідок існував ще у стародавні часи. У різні історичні періоди розглядались вони як культові та магічні речі, як предмети розкоші та окраса приватних колекцій. Проте минуло не одне сторіччя, щоб змінилося ставлення до археологічних решток як до об'єктів наукового дослідження. В курсі простежуються передумови становлення археології як науки, аналізується доробок "перших" археологів. Протягом ХІХ ст. розвиток наукових знань з археології відбувався у різних країнах Європи. Так поступово формувались національні наукові центри із власною дослідницькою традицією. Розвиток певних напрямів у вивченні давніх культур і навіть поява наукової парадигми, певною мірою, залежали від існуючої традиції. Саме тому в курсі пропонується огляд основних теоретичних концепцій та теорій з урахуванням традицій скандинавської, французької, німецької та ін. національних шкіл. При цьому розвиток вітчизняної теоретичної археології висвітлюється у щільному зв'язку із здобутками західної науки. З одного боку, такий історіографічний аналіз дозволить слухачам простежити головні етапи становлення та розвитку археології як науки, а також систематизувати попередньо набуті знання. З іншого боку, детальний огляд формування методологічного каркасу археологічних досліджень має допомогти слухачам у виборі методів власного дослідження та написанні історико-методологічної та теоретичної частин кваліфікаційної магістерської роботи.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 2

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 72 год.; аудиторні години - 26год.; семінарські заняття - 26 год.; самостійна робота - 46 год.)

Форма контролю: теза

Викладач(і): Федорченко О.С., доц. к. і. н.

Результати навчання: У результаті вивчення курсу студент повинен:
- Знати: етапи розвитку історії археологічної думки, основні дослідницькі стратегії, напрями та школи в археології.
- Уміти: проводити історіографічний аналіз на емпіричному та теоретичному рівнях.


Спосіб навчання: аудиторний

Зміст дисципліни: У нормативному курсі "Науково-дослідний семінар: історіографія археологічних досліджень" розглядається низка важливих проблемних питань, пов'язаних із історією археологічної думки. Простежуються передумови становлення археології як науки, аналізується доробок "перших" археологів. Пропонується огляд основних теоретичних концепцій та теорій з урахуванням традицій скандинавської, французької, німецької та ін. національних шкіл. При цьому розвиток вітчизняної теоретичної археології висвітлюється у щільному зв'язку із здобутками західної науки. З одного боку, такий історіографічний аналіз дозволить слухачам простежити головні етапи становлення та розвитку археології як науки, а також систематизувати попередньо набуті знання. З іншого боку, детальний огляд формування методологічного каркасу археологічних досліджень має допомогти слухачам у виборі методів власного дослідження та написанні історико-методологічної та теоретичної частин кваліфікаційної магістерської роботи.


Рекомендована література: Гарден Ж.-К. Теоретическая археология. / Пер. с франц. - М.: Прогресс, 1983. - 285 с.
Илюшин В. А. Некоторые принципы периодизации исторического процесса // Теоретические проблемы исторического исследования / В. А. Илюшин. - К., 1992. - С. 23-31.
Клейн Л. С. Структура археологической теории // Вопросы философии. - № 2. - 1980. - С. 99-115.


Форми та методи навчання: семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Курс орієнтовано на рейтингову оцінку знань студентів за 100-бальною системою. Курс вважається зарахованим, якщо впродовж триместру студент набере мінімум 61 бал (61-75 - задовільно, 76-90 - добре, 91-100 - відмінно). Робота в триместрі (участь у семінарах, самостійна робота, участь у конференції) - 48, доповідь + тези - 12 балів; теза - 40 балів (в усній формі).

Мова навчання: українська