НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 317315

Назва:

Етнокультурні процеси за доби палеометалуАнотація: Курс передбачає знайомство з етнокультурними процесами, які мали місце за часів енеоліту та доби бронзи а також зі здобутками первісного мистецтва на теренах України - підґрунтям сучасної української культури. Питання вивчення праісторії та культури численних племен та народів, що в різні часи населяли терени України завжди будуть викликати підвищений інтерес як фахівців, так і широкого кола громадськості, зацікавленого витоками українського народу. Представлений курс лекцій спрямований на оцінку здобутків у цьому напрямкові, аналіз методичних підходів до вивчення етнічних процесів у давнину та виявлення їхніх загальних тенденцій. Курс складається з двох блоків лекцій та семінарів. Перший з них присвячено давньому мистецтву племен і народів, що населяли терени України за первісної доби. Це мистецтво, попри усю свою самобутність і наявність видатних шедеврів світового рангу, все ще не знайшло адекватного концептуального висвітлення. Наразі дослідники обмежують себе поданням окремих сюжетів та тем і практично не виходять до синхронних та діахронних узагальнень епохального рівня. Саме цим обумовлюється актуальність обраної теми. Висвітлено етапи мистецького поступу давнього населення України, позначено традиційні сюжети та образи давнього мистецтва, продемонстровано факти опановування новими матеріалами для втілення художніх задумів, долання стереотипів мислення на зламі історичних діб. Мистецькі аспекти ґенези українського народу зазвичай лишаються поза увагою фахівців. Але віхи творення українських образів і міфів можуть бути найглибше простежені в часі саме завдяки художнім цінностям в їх предметному, матеріалізованому вияві. Спецкурс передбачає критичне осмислення усього здійсненого на ниві вивчення давнього мистецтва України з виходом на перспективи поступу в осягненні його традицій та інтерпретації здобутків. Другий блок лекцій зосереджує увагу на етнічних процесах, що мали місце у ІV-ІІ тис. до н. е. на просторах нашої держави та її найближчих сусідів. Лишається відкритим питання пошуку найглибших витоків слов'янства загалом і українського етносу зокрема. Південними сусідами праслов'ян впродовж зазначеного часу скотарські племена арійського походження - індоіранці. Терени України поєднували індо-іранців і з іншими етносами індоєвропейського походження - греками, прафрако-іллірійцями, прагерманцями та неіндоєвропейського - прафінно-уграми. Індоіранці контролювали Надчорномор'я впродовж 4 000 років, лишившись навіки у назвах річок, іменах богів, демонів та героїв. Вивчення етнічних та культурно-мистецьких процесів глибокої давнини поглибить знання студентів щодо базових складових української культури.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 2

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 144 год.; аудиторні години - 52 год.; лекції - 32 год.; семінарські та практичні заняття - 20 год.; самостійна робота - 92год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): В.В. Отрощенко., д.і.н.

Результати навчання: Студенти оволодіють спеціальними знаннями з проблем формування та розвитку давнього мистецтва України, походження та етнічної належності носіїв провідних археологічних культур на теренах України. Передбачається розвиток аналітичного мислення й навичок критичного аналізу джерел та концепцій - серед основних навичок, отриманню яких допоможе вивчення дисципліни.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Палеоетнологія, палеозоологія, палеоботаніка, індоєвропеїстика, палеоантропологія, етнографія, палеолінгвістика, дані гідронімії, топонімії, свідчення античних авторів, дані точних природничих наук, мистецтвознавство.

Зміст дисципліни: Курс передбачає знайомство з етнокультурними процесами, які мали місце за часів енеоліту та доби бронзи а також зі здобутками первісного мистецтва на теренах України - підґрунтям сучасної української культури.


Рекомендована література: Археологія України. Курс лекцій. - К.: Либідь, 2005 / Залізняк Л.Л., Бунятян К.П., Зубар В.М., Моця О.П., Отрощенко В.В., Терпиловський Р.В.;
Давня історія України. - К.: Наук. думка, 1997. - Т.1;
Етнічна історія давньої України. - К., 2000.
Залізняк Л.Л. Стародавня історія України. - К.: Темпора, 2011;

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Курс вважається зарахованим, якщо впродовж триместру студент набере мінімум 61 бал (61-75 - задовільно, 76-90 - добре, 91-100 - відмінно). Робота в триместрі (участь у семінарах, самостійна робота, участь у конференції) - 48, доповідь + тези - 12 балів; іспит - 40 балів (в усній формі).

Мова навчання: українська