НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 317316

Назва:

Просторові дослідження та палеоекологічні реконструкціїАнотація: У вибірковому курсі "Просторові дослідження та палеоекологічні реконструкції" розглядається низка важливих проблемних питань, пов'язаних із практикою просторових досліджень та палеоекологічних реконструкцій в археології. Сучасний етап розвитку суспільства і науки, характеризується зустрічними процесами екологізації гуманітарної сфери та посиленням гуманітарного спрямування природокористування. Сучасний фахівець історико-археологічного профілю повинен компетентно орієнтуватися у палеоекологічній проблематиці, адже саме ця галузь найбільш стрімко та наполегливо розвивається у світовій науці. Знайомство з складними механізмами палеоекологічних досліджень у рамках курсу відбувається на прикладі реальних комплексних міждисциплінарних дослідженнь і наукових проектів, що дозволить майбутнім спеціалістам теоретично і практично опанувати основні інструменти та навички таких досліджень. Курс наочно та переконливо демонструє необхідність глибокої реорганізації теоретичних і польових знань та навичок з точки зору ефективного дослідження палеоекологічних об'єктів. Саме ці об'єкти є носіями найсуттєвішої інформації про історію взаємин людських колективів з довкіллям впродовж всіх основних етапів існування людства. Курс унаочнює необхідність комплексної охорони неподільної історичної, культурної та природної національної спадщини як складової всесвітнього надбання.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 1

Семестр:

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): Борисов А. В. к н. ст. викл, Томашевський А. П., к. н. ст. викл.

Результати навчання: Результати навчання:
І. Набуття студентами теоретичних знань щодо:
1) комплексного підходу у досліджені системи людина-природа-соціальне середовище.
2) взаємодії людського суспільства з навколишнім природним середовищем.
3) основних методичних прийомів просторових досліджень.
4) методів палеоекологічних реконструкцій.
ІІ. Набуття студентами практичних навичок і вмінь у:
1) виділенні та оцінці ролі палеоприродних компонентів у формуванні традиційного господарського природокористування.
2) процесі отримання та обробки просторових даних в археології.
3) досліджені систем заселення давнини.
4) дослідженні ресурсних зон населених пунктів.
5) організації комплексного дослідження в археології.


Спосіб навчання: дистанційно

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: базові знання історії, археології

Зміст дисципліни: У вибірковому курсі "Просторові дослідження та палеоекологічні реконструкції" розглядається низка важливих проблемних питань, пов'язаних із практикою просторових досліджень та палеоекологічних реконструкцій в археології. Сучасний етап розвитку суспільства і науки, характеризується зустрічними процесами екологізації гуманітарної сфери та посиленням гуманітарного спрямування природокористування. Сучасний фахівець історико-археологічного профілю повинен компетентно орієнтуватися у палеоекологічній проблематиці, адже саме ця галузь найбільш стрімко та наполегливо розвивається у світовій науці. Знайомство з складними механізмами палеоекологічних досліджень у рамках курсу відбувається на прикладі реальних комплексних міждисциплінарних дослідженнь і наукових проектів, що дозволить майбутнім спеціалістам теоретично і практично опанувати основні інструменти та навички таких досліджень. Курс наочно та переконливо демонструє необхідність глибокої реорганізації теоретичних і польових знань та навичок з точки зору ефективного дослідження палеоекологічних об'єктів. Саме ці об'єкти є носіями найсуттєвішої інформації про історію взаємин людських колективів з довкіллям впродовж всіх основних етапів існування людства. Курс унаочнює необхідність комплексної охорони неподільної історичної, культурної та природної національної спадщини як складової всесвітнього надбання. Рекомендована література: 1. Колесников М.А. Греческая колонизация Средиземноморья (опыт анализа миграционного механизма). - К., 2003. - 158 с. 2. Романчук С.П. Історичне ландшафтознавство (Теоретико - методологічні засади та методика антропогенно - ландшафтних реконструкцій давнього природокористування) К.: Редакційно - видавничий центр "Київський університет", 1998. - 147 с. 3. Томашевський А.П. Просторові та палеоекологічні дослідження південноруських земель: результати, нові підходи та перспективи // Археологія і давня історія України: Зб. наук. пр. - К.: ІА НАН України, 2010. - Вип. 1. - С. 174-206. 4. Hodder I. Spatial analysis in archaeology / I. Hodder, C. Orton. - London?; New York; Melbourne : Cambridge University Press, 1976. - 278 p

Форми та методи навчання: лекції, семінари, сам. робота

Методи й критерії оцінювання: : рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 30 балів (залік).

Мова навчання: українська