НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 317317

Назва:

Теорія і практика археологічних дослідженьАнотація: Курс "Теорія і практика археологічних досліджень" спрямований на формування у студентів-магістрів цілісного уявлення про теоретичну археологію як окрему галузь наукового знання. У пропонованому курсі подається огляд ключових проблемних питань теоретичної археології, що пов'язані із сутністю археологічної теорії та науковою дослідницькою процедурою, археологічною систематикою та методологією.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 90 год.; аудиторні години - 26 год.; лекції - 14 год.; семінарські заняття - 12год.; самостійна робота - 64 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Федорченко О.С., доц. к. і. н.

Результати навчання: У процесі семінарських практичних занять з'ясовується ступінь засвоєння поняттєво-термінологічного апарату та основних теоретичних положень предмету, вміння розкривати конкретну тему, аналізувати й узагальнювати ключові питання курсу, використовувати одержані знання у конкретній ситуації.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: філософія науки, історія археології

Зміст дисципліни: Курс "Теорія і практика археологічних досліджень" спрямований на формування у студентів-магістрів цілісного уявлення про теоретичну археологію як окрему галузь наукового знання. У пропонованому курсі подається огляд ключових проблемних питань теоретичної археології, що пов'язані із сутністю археологічної теорії та науковою дослідницькою процедурою, археологічною систематикою та методологією. Рекомендована література: Клейн Л. С. Введение в теоретическую археологию. Книга 1: Метаархеология: Учеб. пособие. - СПб.: Бельведер, 2004. - 470 с.


Рекомендована література: Гарден Ж.-К. Теоретическая археология. / Пер. с франц. - М.: Прогресс, 1983. - 285 с.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 40 балів

Мова навчання: українська