НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 317319

Назва:

Технологія первісного виробництва: знаряддя праці кам`яної добиАнотація: В основі курсу лежить доведений факт того, що процес трудової діяльності людини кам'яної доби відбився у виготовлених її руками знаряддях праці. Рівень досконалості цих знарядь, їх техніко-типологічні особливості, є опосередкованим показником ступеню суспільного розвитку тієї чи іншої первісної спільноти. Кожному періоду кам'яної доби - палеоліту, мезоліту, неоліту - були притаманні свої технологічні винаходи, свої стратегії й традиції у виробництві знарядь.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: 3

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): Кухарчук Ю. В, к. н. ст. в

Результати навчання: . Набуття студентами теоретичних знань щодо:

1) фізичних властивостей ізотропних кам'яних порід, передусім кременю як основної сировини для знарядь праці в палеоліті;
2) відмінності штучно виготовлених кам'яних виробів (артефактів) від природно пошкоджених предметів (еолітів);
2) характерних ознак та особливостей технології виробництва кам'яних знарядь у палеоліті, мезоліті й неоліті;
3) принципів техніко-типологічної класифікації кам'яних виробів;
4) принципів графічного зображення кам'яних виробів за усталеними міжнародними нормами;
5) змісту реконструктивної археології та її методів: типологічного, експериментального, трасолого-функціонального, ремонтажного.

ІІ. Набуття студентами практичних навичок і вмінь у:
1) знанні ознак штучної обробки кременю та здатності відрізняти штучно виготовлені людиною предмети (артефакти) від природно пошкоджених речей (еолітів);
2) класифікації знарядь праці та відходів виробництва (розподілі їх на споріднені групи за техніко-типологічними ознаками);
3) техніці графічного зображення за усталеними міжнародними нормами кам'яних артефактів;
4) вмінні визначати тип знаряддя як в оригінальному вигляді, так і за його графічним зображенням;
5) визначенні приналежності кам'яних знарядь праці до певного періоду кам'яної доби (нижній, середній, верхній палеоліт, мезоліт, неоліт);
6) визначенні технічних прийомів, застосованих первісним майстром для первинної і вторинної обробки кременю;
7) застосуванні отриманих теоретичних знань для експериментального розщеплення кременю і виготовлення репліки знаряддя.Спосіб навчання: дистанційно

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: знання історії,археології, палеонтології

Зміст дисципліни: В основі курсу лежить доведений факт того, що процес трудової діяльності людини кам'яної доби відбився у виготовлених її руками знаряддях праці. Рівень досконалості цих знарядь, їх техніко-типологічні особливості, є опосередкованим показником ступеню суспільного розвитку тієї чи іншої первісної спільноти. Кожному періоду кам'яної доби - палеоліту, мезоліту, неоліту - були притаманні свої технологічні винаходи, свої стратегії й традиції у виробництві знарядь. Рекомендована література: - Україна: хронологія розвитку. - Т.І. З давніх часів до пізньої античності. - К., 2007 (розділи Ю.В. Кухарчука, В.М. Степанчука, Л.Л. Залізняка, М.Т. Товкайла - с. 8-109); - Історія Волині. - Т.1. - Київ - Харків, 2021 (розділи Ю.В. Кухарчука, Л.Л. Залізняка - с. 49-142); - Технология производства в эпоху палеолита. - Л., 1983. - 208 с.; - Степанчук В.Н. Нижний и средний палеолит Украины. - Черновцы: Зелена Буковина, 2006. - 464 с. - Нужний Д.Ю. Розвиток мікролітичної техніки в кам'яному віці. - К.: КНТ, 2008. - 308 с.;

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 30 балів (залік).

Мова навчання: українська