НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 317320

Назва:

Золотоординський, литовський та польський часи на землях України за даними археологіїАнотація: Навчальна програма передбачає грунтовний аналіз проблем, що стосуються історії та археології України у період зародження та становлення української нації (середина-друга половина ХІІІ - ХVІІІ ст.). Завважимо, що розвиток українських земель упродовж золотоординського, литовського та польського часів мав певні особливості, що пов'язано із специфікою внутрішньо- та зовнішньополітичної ситуації, рівнем розвитку виробничих сил, станом економіки окремих регіонів тощо.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: 4

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): Капустін К.М. к.н. ст.в.

Результати навчання: І. Набуття студентами теоретичних знань щодо:
1) основних категорій археологічних пам'яток України постдавньоруського часу;
2) джерел, які використовуються для вивчення та реконструкції історичних процесів на землях України упродовж середини-другої половини ХІІІ-XVIII ст.;
3) особливостей топографії городищь та неукріплених поселень золотоординського, литовського та польського часів;
4) принципів типологічної класифікації гончарних виробів XIII-XVIII ст.;
5) принципів графічного зображення та опису індивідуальних знахідок та кераміки за усталеними нормами;

ІІ. Набуття студентами практичних навичок і вмінь у:
1) всебічній характеристиці археологічних пам'яток України XIII-XVIII ст.
2) класифікації укріплень литовського та польського часів відповідно до зовнішніх ознак та конструктивних особливостей;
3) типологізації та хронологічній атрибуції гончарного посуду середини XIII-XVIII ст.;
4) техніці графічного зображення артефактів золотоординського, литовського та польського часів;
5) умінні визначати типи археологічних об'єктів, аналізуючі їхні плани та стратиграфічні розрізи;
6) хронологічній атрибуції різних типів глиняних та скляних виробів (кахлі, столовий посуд, іграшки тощо) з території України середини-другої половини ХІІІ - XVIII ст.;
7) аналізі конструктивних та архітектурних деталей монументальних споруд доби Середньовіччя-Нового часу;
8) застосуванні отриманих теоретичних знань для практичного використання за час археологічних розкопок на одно- та багатошарових пам'ятках.


Спосіб навчання: дистанційно

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: знання історії, археології

Зміст дисципліни: Навчальна програма передбачає грунтовний аналіз проблем, що стосуються історії та археології України у період зародження та становлення української нації (середина-друга половина ХІІІ - ХVІІІ ст.). Завважимо, що розвиток українських земель упродовж золотоординського, литовського та польського часів мав певні особливості, що пов'язано із специфікою внутрішньо- та зовнішньополітичної ситуації, рівнем розвитку виробничих сил, станом економіки окремих регіонів тощо. Рекомендована література: Археологія доби українського козацтва. - К., 1997 Апанович О. М. Збройні сили України першої половини ХVІІІ ст. - К., 1968. Виногродська Л. І. Історико-археологічні дослідження поблизу с. Пилява Хмельницької області (до локалізації міста Пилявецької битви) // Археологія. - К., 1997. - Вип. 1. - С. Крип'якевич І. Запорозьке військо // Історія українського війська. - Львів, 1992. - С. Телегин Д. Я. Часи козацькі. Січі Запорозькі. - К., 1997

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль (захист тези) - 40

Мова навчання: українська