НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 317322

Назва:

Науково-дослідний семінар: етика і методика наукової праціАнотація: розглядається низка важливих питань, пов'язаних із організацією, логікою та методологією наукових досліджень в археології. У процесі вивчення основних етапів археологічного дослідження обговорюватимуться проблемні ситуації, із якими може стикнутись фахівець. Особлива увага приділяється питанням професійної етики вченого-археолога. В курсі аналізується роль особистості дослідника та її вплив на процес наукового пізнання. Розглядаються різні форми колективної взаємодії наукової спільноти. Специфіка пропонованого курсу полягає у тому, що основною формою навчальної роботи студентів є практичні семінарські заняття. Тож, окрім розгляду теоретичних наукознавчих питань, у слухачів курсу є можливість набуття практичних навичок роботи із джерелами та літературою, у написанні основних видів наукової публікації, а також презентації результатів дослідження.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 2

Семестр: весняний

Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин - 108 год.; аудиторні години - 44 год.; семінарські заняття - 44 год.; самостійна робота - 64 год.)

Форма контролю: теза

Викладач(і): Федорченко О.С., доц. к. і. н.

Результати навчання: У результаті вивчення курсу студент повинен:
- Знати: основи наукової роботи в археології.
- Уміти: написати тези, наукову статтю та анотацію до неї, рецензію, а також підготовити доповідь за темою, яка торкається проблематики кваліфікаційної магістерської роботи.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: філософія науки, наукознавство.

Зміст дисципліни: У нормативному курсі "Науково-дослідний семінар: етика і методика наукової праці" розглядається низка важливих питань, пов'язаних із організацією, логікою та методологією наукових досліджень в археології. У процесі вивчення основних етапів археологічного дослідження обговорюватимуться проблемні ситуації, із якими може зустрітись фахівець. Особлива увага приділяється питанням професійної етики вченого-археолога. В курсі аналізується роль особистості дослідника та її вплив на процес наукового пізнання. Розглядаються різні форми колективної взаємодії наукової спільноти.


Рекомендована література: - Валеев Г. Х. Методология научной деятельности в сфере социогуманитарного знания. - М.: Наука, 2005. - 234 с.
- Грушко И. М., Сиденко В. М. Основы научных исследований. - Х: Вища школа: Изд-во при Харьковском ун-те, 1983. - 223 с.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою Підсумковий контроль знань здійснюється наприкінці семестру шляхом захисту тези (усно). До заліку допускаються студенти, які мають необхідний рівень поточних знань.

Мова навчання: українська