НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 317323

Назва:

Епоха бронзи УкраїниАнотація: Доба бронзи є однією з найзначніших епох у розвитку людства. Виділена спочатку за певними матеріальними ознаками, вона з часом набула соціологічного змісту. За доби бронзи яскраво проявилася нерівномірність у розвитку окремих регіонів Старого Світу. На Близькому Сході з'явилися перші держави, сформувалися підвалини Європейської цивілізації. Порівняно з попередніми епохами прискорюється економічний та суспільний розвиток людства. Виникнення стосунків між цивілізаційними центрами та периферією призводить до ускладнення соціального розвитку. Кліматичні зміни стали підґрунтям виникнення рухливих форм скотарства, що призвело до виникнення неурбаністичного шляху розвитку скотарських народів. Доба бронзи характеризується появою професійних воїнів. Для неї вже характерні не окремі сутички, а цілі періоди військової діяльності, політичної нестабільності. Надлишковий ріст населення, екологічні катастрофи спричиняли міграції, які йшли за торгівельними шляхами, за природними зонами тощо. За доби бронзи формується у кожного етносу своя власна релігійна система, яка відбиває нові риси у суспільних відносинах. Тенденції суспільного розвитку доби бронзи стали підґрунтям для формування соціальних систем раннього залізного віку.Територія України завдяки своєму географічному положенню дуже швидко потрапляє до орбіти впливів Давнього Сходу. Південь України розвивався випереджаючими порівняно з північчю темпами. У різний час населення території України за доби бронзи відносилося до різноманітних груп індоєвропейців, а процеси, які фіксуються тут, були лише часткою тих процесів, які охоплювали як Європу, так й Азію. З часом населення доби бронзи, що мешкало на теренах України, саме поширювало свої впливи на північ, північний захід та схід. Саме на території України формується балто-слов'яно-германська мовна спільність.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: І

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 5 (загальна кількість годин - 150 год.; аудиторні години - 50 год.; лекції - 32 год.; семінарські заняття - 18 год.; самостійна робота - 100 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Клочко В.І., д.і.н., проф.

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
- Знати: основний масив сучасної інформації з проблем соціокультурного та економічного розвитку суспільств доби енеоліту -бронзи, етно-лінгвістичний розвиток за доби бронзи. - Вміти: працювати з джерелами та літературою, критично аналізувати їх самостійність, аргументованість і глибину висновків, аналітично мислити. Володіти: практичними навичками роботи з археологічними джерелами доби енеоліту-бронзи; методикою критичного аналізу джерел та концепцій. Орієнтуватися у проблематиці доби енеоліту-бронзи щодо вибору цікавої, проблемної теми та її повного розкриття через розв'язання коректно сформульованих завдань. Все це серед основних навичок, отримання яких допоможе вивчення дисципліни.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Кліматологія голоцену України та Європи, геофізика Північної півкулі, археозоологія, доба енеоліту та бронзи Європи та Близького Сходу, палеоантропологія, палеодемографія, соціологія.

Зміст дисципліни: Студенти оволодіють спеціальними знаннями з проблем соціокультурного та економічного розвитку суспільства та історії людства за доби енеоліту-бронзи. Передбачається розвиток аналітичного мислення й навичок критичного аналізу джерел та концепцій - серед основних навичок, отримання яких допоможе вивчення дисципліни.


Рекомендована література: Залізняк Л. Л. Нариси стародавньої історії України.-К., 1994;
Археологія України.-К.:Либідь, 2005.
Н.Я.Мерперт Археология библейских стран. М., 2001.
О.Л.Монгайт Археология Западной Европы. М., 1974.
Пустовалов С.Ж. Соціальний лад катакомбного суспільства Північного Причорномор'я. - К., 2005.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 40 балів (письмовий екзамен).

Мова навчання: українська