НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 317324

Назва:

Археологія ранніх слов`янАнотація: розглядаються основні етапи формування та історичного розвитку давніх слов'ян. Курс включає три основні блоки питань: 1) походження та історичний розвиток давніх слов'ян; 2) культура, господарство та побут східних слов'ян від рубежу ери до кінця І тис. н. е. за археологічними джерелами; 3) культурна, економічна та військово-політична взаємодія слов'ян з іншими етнічними групами. Розвиток східних слов'ян розглядаються на широкому культурному й історичному тлі. На прикладі археологічних культур та історичних суспільств, пов'язаних з етногенезом слов'ян розглядаються такі аспекти як система палеоекології, явища культурної трансформації та наступності, міграцій, культурної взаємодії.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 1

Семестр: 1

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): Скиба А. В., ст. в. к. н.

Результати навчання: Студенти мають оволодіти спеціальними знаннями з проблем формування й історичного розвитку давніх слов'ян, археологічних матеріалів та культур, пов'язаних зі слов'янським етногенезом, ознайомляться з основними концепціями походження слов'ян, проблемами етнічних міграцій, міжетнічної та культурної взаємодії, соціального, економічного та військово-політичного розвитку, зокрема, проблемами формування державності. Передбачається розвиток аналітичного й синтетичного мислення, навичок критичного аналізу джерел та концепцій.

Спосіб навчання: дистанційно

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: бакзові знання історії

Зміст дисципліни: : розглядаються основні етапи формування та історичного розвитку давніх слов'ян. Курс включає три основні блоки питань: 1) походження та історичний розвиток давніх слов'ян; 2) культура, господарство та побут східних слов'ян від рубежу ери до кінця І тис. н. е. за археологічними джерелами; 3) культурна, економічна та військово-політична взаємодія слов'ян з іншими етнічними групами. Розвиток східних слов'ян розглядаються на широкому культурному й історичному тлі. На прикладі археологічних культур та історичних суспільств, пов'язаних з етногенезом слов'ян розглядаються такі аспекти як система палеоекології, явища культурної трансформації та наступності, міграцій, культурної взаємодії. Література для вивчення дисципліни. - Археологія України. Курс лекцій. - К.: Либідь, 2005; - Давня історія України. - Т. 3. - К., 2000; - Археология Украинской ССР. - Т. 3. - К., 1986; - Абашина Н.С., Козак Д.Н., Є.В. Синиця, Терпиловський Р.В. Давні словяни. Історія та археологія: навчальний посібник. - К., 2012.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, участь у практичних заняттях, виконання завдань самостійної роботи); підсумковий контроль - 30 балів (залік).

Мова навчання: українська