НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 317325

Назва:

Археологічне пам`яткознавство та охорона археологічної спадщини (сучасні комплексні інформаційні підходи)Анотація: розглядаються основні сучасні підходи до пам'яткознавчої та пам'яткоохоронної діяльності. Курс включає кілька основних блоків питань: 1) Характеристику комплексності об'єктів археологічної та палеоприродної спадщини; 2) Наукові основи пам'яткознавчої та пам'яткоохоронної діяльності; 3) Практичні інструменти пам'яткоохоронної діяльності; 4) Правова основа охорони археологічної та палеоекологічної спадщини в Україні; 5) Структура пам'яткоохоронних інституцій; 6) Управління археологічною та палеоекологічною спадщиною як окремий вид діяльності. Розгляд зазначених питань здійснюється на матеріалах конкретних прикладів з українського та закордонного досвіду. Особлива увага спрямована на практичне застосування отриманих знань в подальшій професійній діяльності майбутніх археологів.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: осінній, весняний

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 144 год.; аудиторні години - 48 год.; семінарські заняття - 48 год.; самостійна робота - 96 год.)

Форма контролю: залік

Результати навчання: У підсумку студенти повинні:
- знати історію становлення археології як науки;
- знати основні теоретико-методологічні засади польових археологічних досліджень;
- оволодіти практичними навичками роботи з речовими джерелами і науковою літературою;
- опанувати необхідні знання, пов'язані з виявленням археологічних пам'яток під час археологічних розвідок;
- засвоїти методику проведення археологічних розкопок могильників та поселень;


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Історія української культури.

Зміст дисципліни: передбачає ознайомлення студентів з теорією та методикою археологічних досліджень, інформацію про комплекси речових історичних джерел та методи роботи з ними. Знайомство з методами польових досліджень: археологічною розвідкою, проведенням розкопок, польовою фіксацією археологічних матеріалів, основами ведення польової документації.


Рекомендована література: Авдусин Д.А. Полевая археология СССР. - М.. 1980.

Форми та методи навчання: семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: На усному заліку студентам буде запропоновано дати розгорнуті відповіді на 3 обов'язкові запитання однакової складності, які вимагають вдумливого критичного опрацювання матеріалу усього курсу та додаткові запитання -запитання - 10 балів. Максимальна кількість за "теза" "залік"- 40 б.

Мова навчання: українська