НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 317327

Назва:

Населення Лісостепової Скіфії та прилеглих територійАнотація: Навчальна програма вибіркового курсу "Населення Лісостепової Скіфії та прилеглих територій" передбачає розгляд низки питань пов'язаних зі становлення та розвитком цього політичного та культурного об'єднання, його взаємодією із сусідніми суспільствами лісової смуги, синхронними культурами територій Центрально-Східної Європи, кочовиками степів та грецьким населенням Причорноморського узбережжя.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 1

Семестр:

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): Білинський О. О. к. н. ст. викл.

Результати навчання: І. Набуття студентами теоретичних знань щодо:
1) ґенези пам'яток лісостепу скіфського часу, причин та обставин, які призвели до їх появи;
2) традиції поділу пам'яток лісостепу на локальні варіанти та принципів, які закладалися різними дослідниками у цей розподіл;
2) специфіки вивчення окремих регіонів;
3) характеристики пам'яток, специфічних рис їх облаштування, традицій населення та його матеріальної культури;
4) особливостей історичних процесів, які були притаманні для кожного регіону;
5) інтенсивності контактів із сусіднім, відмінним у культурі та господарстві, населенням.
ІІ. Набуття студентами практичних навичок і вмінь у:
1) роботі з історіографією скіфського періоду лісостепової смуги Європи;
2) характеристиці категорій матеріальної культури, яка була притаманна населенню лісостепу скіфського часу, типологізації та каталогізації прикрас, предметів озброєння, керамічного комплексу та ін.;
3) у описі пам'яток землеробського населення їх облаштування та планування;
4) визначенні культурної належності прикрас, озброєння та керамічного комплексу пам'яток лісостепу;
5) вивченні історичних процесів доби раннього заліза на Сході Європи.


Спосіб навчання: дистанційний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: базові знання історії та археології

Зміст дисципліни: : Навчальна програма вибіркового курсу "Населення Лісостепової Скіфії та прилеглих територій" передбачає розгляд низки питань пов'язаних зі становлення та розвитком цього політичного та культурного об'єднання, його взаємодією із сусідніми суспільствами лісової смуги, синхронними культурами територій Центрально-Східної Європи, кочовиками степів та грецьким населенням Причорноморського узбережжя Рекомендована література: Клочко, В. И. 2009. Происхождение скифов. Эпоха раннего железа. Киев-Полтава, с. 151-166. Бруяко, И. В. 2005. Ранние кочевники в Европе (X - V вв. до Р.Х.). Кишинев: Высшая Антропологическая Школа.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 30 балів (залік).

Мова навчання: українська