НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 317328

Назва:

Музейна справаАнотація: Результати підводних археологічних досліджень та розвиток їх методики виступають головним джерелом при побудові курсу. Планується ознайомити слухачів з історією та методологією дослідження підводних археологічних пам`яток, їх особливостей у порівнянні з наземними археологічними об`єктами, сучасними тенденціями у справі їх пошуку, дослідження, консервації та реставрації. Продемонструвати шляхи і можливості взаємодії наземних та підводних археологічних досліджень, перспективи взаємодії з іншими науковими дисциплінами. Висвітлити актуальність та перспективність підводних археологічних досліджень у справі побудови історичних реконструкцій.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 1

Семестр:

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): Білинський О.О.

Результати навчання: В процесі освоєння матеріалу курсу майбутні археологи мають отримати практичні навички фіксації стану об'єктів археологічної спадщини, оформлення необхідної пам'яткоохоронної документації, отримати знання про правові та організаційні аспекти пам'яткохоронної діяльності в Україні. Окремим завданням є ознайомлення з сучасними світовими підходами до пам'яткоохоронної діяльності та управління археологічною та палеоекологічною спадщиною.Спосіб навчання: дистанційно

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: базові знання археології, історії

Зміст дисципліни: розглядаються основні сучасні підходи до пам'яткознавчої та пам'яткоохоронної діяльності Малишев, О. (2017). Мальтійська конвенція і превентивна археологія у Європі й Україні (дослідж. Та матеріали): 25 років переглянутої Європ. Конвенції про охорону археол. Спадщини. (Ін-т археології НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України). Романчук, С. П. (1998). Історичне ландшафтознавство (Теоретико-Методологічні засади та методика антропогенно-Ландшафтних реконструкцій давнього природокористування). Редакційно - видавничий центр "Київський університет". Darvill, T., & Fulton, K. (1995). MARS: The Monuments at Risk Survey of England. Main Report. Nucciotti, M., Bonacchi, C., & Molducci, C. (2019). Archeologia pubblica in Italia (Firenze University Press, Вип. 211). Firenze University Press. https://doi.org/10.36253/978-88-6453-942-3 Salizzoni, E. (2012). Paesaggi protetti: Laboratori di sperimentazione per il paesaggio costiero euro-mediterraneo. Firenze University Press. Scampoli, E. (2010). Firenze, archeologia di una citt?, secoli I a.C.-XIII d.C. Firenze University Press.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (опитування, виступи на семінарах, індивідуальне письмове завдання); підсумковий контроль - 30 балів (залік).

Мова навчання: українська