НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 317329

Назва:

Магістерська роботаАнотація: Маґістерська кваліфікаційна робота - самостійне наукове дослідження окресленої археологічної проблеми. Публічний захист кваліфікаційної (магістерської) роботи відбувається на засіданні Екзаменаційної комісії у формі презентації як із використанням різних форм візуалізації доповіді так і без застосування технічних засобів. Необхідними умовами допуску до атестації є виконання індивідуального навчального плану, наявність вчасно виконаної і належним чином оформленої роботи, перевіреної на плагіат та рекомендованої до захисту науковим керівником, а також наявність внутрішньої або зовнішньої фахової рецензії. Після захисту кваліфікаційну роботу розміщують в інституційному репозитарії НаУКМА для вільного доступу. Дипломна маґістерська робота виконується на матеріалах з археологічних пам'яток, які зберігаються у наукових фондах Інституту археології НАН України, а також які опубліковані у фахових виданнях. Теми дипломних маґістерських робіт відображають актуальну проблематику археології та давньої історії України. Випускна атестація завершується отриманням здобувачем освіти документа встановленого зразка про присудження ступеня магістра з присвоєнням кваліфікації: магістр археології за спеціалізацією 032 "Історія та археологія". Кращі кваліфікаційні роботи рекомендуються членами ЕК до друку у фахових періодичних виданнях.

Тип дисципліни: атестація

Рік навчання: 2

Семестр: 4

Кількість кредитів: 22.5

Форма контролю: захист тези

Результати навчання: Виконання магістерської роботи передбачає:
- вільне оперування історико- археологічним фактажем;
- використання теоретичних моделей дослідження;
- здатність до самостійного аналізу;
- елементи наукової новизни;
- глибоке осмислення та теоретичне узагальнення із засвідченням власної позиції автора щодо досліджуваного питання;
- грамотне мовно-стилістичне оформлення;
- дотримання основних вимог державних стандартів.


Спосіб навчання: консультації керівника, самостійна робота

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: знання археології теоретичні і практичні

Зміст дисципліни: Маґістерська кваліфікаційна робота - самостійне наукове дослідження окресленої археологічної проблеми. Публічний захист кваліфікаційної (магістерської) роботи відбувається на засіданні Екзаменаційної комісії у формі презентації як із використанням різних форм візуалізації доповіді так і без застосування технічних засобів. Необхідними умовами допуску до атестації є виконання індивідуального навчального плану, наявність вчасно виконаної і належним чином оформленої роботи, перевіреної на плагіат та рекомендованої до захисту науковим керівником, а також наявність внутрішньої або зовнішньої фахової рецензії. Після захисту кваліфікаційну роботу розміщують в інституційному репозитарії НаУКМА для вільного доступу. Дипломна маґістерська робота виконується на матеріалах з археологічних пам'яток, які зберігаються у наукових фондах Інституту археології НАН України, а також які опубліковані у фахових виданнях. Теми дипломних маґістерських робіт відображають актуальну проблематику археології та давньої історії України. Випускна атестація завершується отриманням здобувачем освіти документа встановленого зразка про присудження ступеня магістра з присвоєнням кваліфікації: магістр археології за спеціалізацією 032 "Історія та археологія". Кращі кваліфікаційні роботи рекомендуються членами ЕК до друку у фахових періодичних виданнях. - Положення про кваліфікаційну/магістерську роботу студента НаУКМА наказ № 95 від 02.03.2020 р. (https://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/sogodennya/dokumenty-naukma/doc_download/971-polozhennia-pro-kvalifikatsiinu-mahistersku-robotu-studenta-naukma). - "Положення про академічну доброчесність здобувачів освіти у НаУКМА" (https://www.ukma.edu.ua/index.php/about-us/sogodennya/dokumenty-naukma/doc_view/577-polozhennia-pro-akademichnu-dobrochesnist-zdobuvachiv-osvity-u-naukma) Онлайн-курс "Академічна доброчесність в університеті" (https://vumonline.ua/course/academic-integrity-at-the-university/ Наукова бібліотека має електронну бібліотеку, інституційний репозитарій наукових матеріалів eKMAIR, управління ліцензованими електронними ресурсами, понад 100 тисяч назв е-журналів, е-книжок, е-дисертацій тощо, серед них Web of Science, Scopus, EBSCO, JStor, ProQuest Dissertations, Springer, Gale, HINARY, ARDI, AGORA та ін.), (www.library.ukma.edu.ua) Наявна оформлена передплата на низку електронних баз даних: (https://library.ukma.edu.ua/index.php?id=643)

Форми та методи навчання: самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Магістерську роботу оцінюють за 100-бальною шкалою з урахуванням суми балів, виставлених науковим керівником, рецензентом та екзаменаційною комісією згідно із затвердженими критеріями оцінювання

Мова навчання: українська