НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 317330

Назва:

Методологія наукових досліджень у галузі археологіїАнотація: Курс розрахований на студентів магістерської програми "Археологія" першого року навчання. Спрямований на ознайомлення з теоретичними засадами археологічного дослідження, а також методами і техніками необхідними для аналізу матеріальної культури. Розуміння витоків та різноманіття археологічної думки сприяє розвитку науки та стимулює студентів до інновативного і міждисциплінарного підходу до власних досліджень. Важливою частиною курсу є надання необхідних інструментів для роботи із археологічними джерелами. Він включає в себе опис як польових, так і лабораторних методів дослідження, таких як: геоінформаційні системи, статистика конструювання висновків. Таким чином, студенти отримають знання про найбільш передові методи роботи із матеріальною культурою.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 1

Семестр: 1

Кількість кредитів: 3

Форма контролю: залік

Викладач(і): Білинський О. О. к.н., ст викл.

Результати навчання: І. Набуття студентами теоретичних знань щодо:
1) розуміння розвитку археології як окремої дисципліни серед гуманітарних та соціальних наук;
2) основних концептів та теорій, що стосуються археологічних досліджень;
3) методології здійснення теоретичних досліджень у археології;
ІІ. Набуття студентами практичних навичок і вмінь у:
7) артикулюванні значення та ролі археології для сучасного суспільства;
8) базових навичках аналізу археологічних даних;
9) виготовленні археологічних карт та статистичного аналізу даних;
.


Спосіб навчання: дистанційний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: історичні знання

Зміст дисципліни: : Курс розрахований на студентів магістерської програми "Археологія" першого року навчання. Спрямований на ознайомлення з теоретичними засадами археологічного дослідження, а також методами і техніками необхідними для аналізу матеріальної культури. Розуміння витоків та різноманіття археологічної думки сприяє розвитку науки та стимулює студентів до інновативного і міждисциплінарного підходу до власних досліджень. Важливою частиною курсу є надання необхідних інструментів для роботи із археологічними джерелами. Він включає в себе опис як польових, так і лабораторних методів дослідження, таких як: геоінформаційні системи, статистика конструювання висновків. Таким чином, студенти отримають знання про найбільш передові методи роботи із матеріальною культурою. Література для вивчення дисципліни. - Renfrew C., P. G. Bahn. Archaeology: Theories, Methods and Practice. 6th ed. London: Thames & Hudson, 2012. - Trigger B.G. A History of Archaeological Thought. - Cambridge, 1989. - Генинг В. Ф. Очерки по истории советской археологии (у истоков формирования марксистских теоретических основ советской археологии 20-е - первая половина 30-х годов) / Владимир Федорович Генинг. - К. : Наукова думка, 1982. - 226 с.

Форми та методи навчання: : лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою. Робота в триместрі у балах - 60 (включає тези + доповідь); Залік - 40. Разом-100.

Мова навчання: українська