НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 318690

Назва:

Американська література XX-XXI ст.Анотація: Метою даного курсу є вивчення творів американських письменників, написаних протягом 20-го століття у довгому триванні, аналіз поетики художніх текстів для розуміння того, як література США коментує сучасні реалії і як контекст інакшості та множинності творить американську культуру й проникає у світову. Тексти, які буде розглянуто кожного тижня, представлятимуть певний тип розмаїтття: відмінності американського і європейського, урбаністичного і субурбаністичного, корінного і прибулого, консумеристського й ідеалістського, масового й елітарного, расового й субкультурного текстових кодів. До курсу включено твори Вітмена, Емерсона, Дікінсон, Стівенса, Т.С. Еліота, Вільямса, Фіцджеральда, Селінджера, Плат, Пінчона, Моррісон, ДеЛілло, Фоера, Сілко, Гаммад, Мельничука. Для обговорення кожного типу розмаїття пропонуються як художні тексти, так і фільми. Список літератури і електронні копії малотиражних творів буде надано студентам заздалегідь.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: II

Семестр: IV

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120; аудиторні години - 42; лекції -28, семінарські заняття - 14; самостійна робота - 78)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): PhD, ст. викл. Ткачук Ю.О.

Результати навчання: ПРН-4: Оцінювати й критично аналізувати проблеми взаємодії та комунікації носіїв різних культур, розуміти генезу їх виникнення та пропонувати шляхи їх вирішення, аргументуючи власну точку зору.
ПРН-7: Порівнювати уявний конструкт американської культури та історії, створений авторами, які належать до культурно різних традицій: афроамериканської, аборигенноамериканської (нейтив), латино і чикано, мусульманської та християнської; розуміти основні відмінності, наріжні питання, включно з автентичністю колективної ідентифікації та правом на окреслення певної субкультури.
ПРН-8. Характеризувати спільні з європейськими та відмінні американські особливості стилів - модернізму, постмодернізму, нерепрезентативних наративів.
ПРН-9: Визначати особливості риторики і поетики: афроамериканської, нейтив, латино/чикано, україноамериканської, і поетики пост-терористичної доби.
ПРН-14: Обирати найбільш релевантний підхід (риторичний, естетичний, лінгвістичний, історичний, семіотичний) до аналізу тексту з урахуванням його ґенези.
ПРН-15: Знати та критично осмислювати сучасні теорії мультикультуралізму.
ПРН-10: Інтерпретувати твори художньої літератури з урахуванням вимог нової наукової парадигми.
ПРН-14. Аргументувати методологічні засади власного дослідницького проєкту; визначати теоретичні концепції різних літературознавчих шкіл.
ПРН-11. Дотримуватися принципів академічної доброчесності та культури мови.
Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: - Головні теоретичні концепції і школи західного літературознавства ХХ ст.; - Література в контексті культурних студій; - Світова література - 1, 2, 3

Зміст дисципліни: Розмаїття й американська культура. Америка як відмінність: перед-історія американського тексту від пуритан до маскульту. Я-поетика: соціальне, релігійне, національне розмаїття в американському наративі. Інакший модернізм. Європа далека, Європа близька: американський модернізм в контексті європейського модернізму. Поетика регіоналізму. Війна світоглядів у модерній поезії. Воллас Стівенс, Вільям Карлос Вільямс, Карл Сандберг. Література й урбанізація. Форма доцентрового роману в американській літературі. Література екзистенційної тривоги. Теорія і практика постмодернізму. Бі-полярність й ідеологічні розбіжності. Теорії конспірації художнього тексту (Томас Пінчон). Постмодерні викриття (Джон Бартельм, Джон Барт). Риторика расової відмінності. Абориген-незнайомець: індіано-американська література. Мистецтво як інакшість, письмо як відмінність. Індивідуальний талант і масове відтворення. Творчість і громадянський обов'язок. Наскрізна діаспорність сучасної американської літератури. 11 вересня і зсув цивілізаційного наративу.


Рекомендована література: Загальна література до курсу
Bercovitch, Sacvan, ed. The Cambridge History of American Literature. Cambridge University Press, 2005.
Jay, Gregory. The End of American Literature: Toward a Multicultural Practice. College English 53.3 (1991): 264-81. // https://pantherfile.uwm.edu/gjay/www/endofamlit.pdf
Lauter, P. THE LITERATURES OF AMERICA: A COMPARATIVE DISCIPLINE. Redefining American Literary History, ed. a. LaVonne Brown Ruoff and Jerry W. Ward, Jr. New York: MLA, 1990 // http://venus.arts.u-szeged.hu/pub/angol-amerikai/amerikanisztika/rozsnyai/talc/lauter.html
Lauter, Paul, general editor, THE HEATH ANTHOLOGY OF AMERICAN LITERATURE. D.C. Heath, 1990, 1994; Houghton Mifflin, 1998, 2002, 2006.
Tlostanova M. THE SUBLIME OF GLOBALIZATION?: SKETCHES ON TRANS-CULTURAL SUBJECTIVITY AND АESTHETICS. - M., 2005.
АМЕРИКАНСЬКА ЛІТЕРАТУРА НА РУБЕЖІ ХХ-ХХІ СТОЛІТЬ: Матеріали ІІ Міжнар. конф. з літератури США, Київ, 24-26 вересня 2002 р. - К. : Видавництво Ін-ту міжнародних відносин, 2004. - 592с.
АМЕРИКАНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ПІСЛЯ СЕРЕДИНИ ХХ СТОЛІТТЯ: Матеріали міжнар. конф., Київ, 25-27 травня 1999 р. / М. Жулинський (ред.), Т.Н. Денисова (уклад.). - К.: Довіра, 2000. - 367с.
Висоцька Н. НА ПЕРЕХРЕСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙ (АФРО- АМЕРИКАНСЬКА ДРАМА ЯК МУЛЬТИКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН) / Київський держ. лінгвістичний ун-т. - К., 1997. - 168с.
Денисова Т. РОМАНТИЧНИЙ КОНТИНУУМ АМЕРИКАНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Connexions: http://cnx.org/content/m16649/latest/
Денисова Т. Н. ІСТОРІЯ АМЕРИКАНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХХ СТОЛІТТЯ: навч. посібник / Т.Н. Денисова. - К. : ДОВІРА, 2002. - 318 c.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Максимальна кількість балів - 100: Поточний контроль - 60 (30 балів - відповіді на семінарах, 20 балів - письмова робота, 10 балів - два response paper до тексту з курсу). Підсумковий контроль - 40 (екзамен)

Мова навчання: українська