НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 318691

Назва:

Література в контексті культурних студійАнотація: Курс спрямований на те, щоб познайомити студентів із розумінням літератури як сукупності культурних практик, які розглядаються з погляду методології, що пропонують "Культурні студії", впливового напрямку сучасної гуманітаристики. Центральною проблемою курсу є критичний розгляд літературної теорії, історії літератури, а також інтерпретації літературних творів з погляду семіотики влади. Окрема увага приділяється таким темам, як 1) філософські основи літературознавчої методології культурних студій, 2) засоби конструювання ідентичностей (національних, гендерних, соціальних, професійних, класових тощо) засобами літератури і 3) література в інтермедіальному вимірі (література і кіно), 4) література і культурні індустрії (література і кітч).

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: II

Семестр: III

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120; аудиторні години - 42; лекції -28, семінарські заняття - 14; самостійна робота - 78)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): д.філол.н., проф. Пронкевич Олександр Вікторович

Результати навчання: ПРН-1 Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати й утілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення і завдяки вивченню дисциплінит"Література в контексті культурних студій".
ПРН-3 Застосовувати сучасні методики й технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості літературознавчого дослідження у рамках курсу "Літератукра в контексті культурних студій"
ПРН-4 Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі проблеми та пропонувати шляхи їх вирішення, аргументуючи власну точку зору щодо аналізу культурного контексту розвитку літератури.
ПРН-5 Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня під час дослідження культурологічного контексту розвитку літератури.
ПРН-7 Оцінювати історичні надбання та новітні досягнення літературознавства в контексті світової та української філософсько-естетичної думки.
ПРН-8 Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти літературознавства.
ПРН-10 Здійснювати науковий аналіз літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних принципів, формулювати узагальнення на підставі самостійно опрацьованих даних.
ПРН-11 Дотримуватися правил академічної доброчесності.
ПРН-12 Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних літературознавчих явищ і проблем у контексті культурних студій як фахівцям, так і широкому загалу.
ПРН-14 Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного літературного матеріалу.
ПРН-15 Оперативно засвоювати нові теорії, концепції, прогресивні методики дослідження, що народжуються як у галузі літературознавства, так і на межі різних гуманітарних наук, зокрема методологію культурних студій.
ПРН-16 Використовувати спеціалізовані концептуальні літературознавчі знання для розв'язання складних завдань і проблем, зокрема в контексті культурних студій.
ПРН-17 Планувати, організовувати, здійснювати й презентувати дослідження та/або інноваційні розробки в галузі культурних студій.Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: - Головні теоретичні концепції і школи західного літературознавства ХХ ст.; - Проблеми поетики; - Вступ до літературної антропології; - Філософія і література

Зміст дисципліни: Визначення культурних студій як окремого напрямку гуманітаристики: знак і влада, культурна гегемонія і символічна перемога. Культурні студії як методологія сучасної літературної компаративістики. Література і проблема конструювання національної ідентичності: канон національної літератури, моделювання національної ідентичності засобами літератури, ієрархія художніх просторів і пантеон національних літературних героїв. Література в системі інших мистецтв, література і масова культура: література і кіно, література і реклама, дитяча література тощо.


Рекомендована література: Основна література

1. Айсманн, Аляйда, Простори спогаду. Форми та трансформації культурної пам'яті, Київ: Ніка-центр, 2012.
2. Будний Василь, Ільницький Микола, Порівняльне літературознавство: підручник. Київ : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2008.
3. Висоцька Наталія. О. Єдність множинного. Американська література кінця ХХ - початку ХХІ ст. у контексті культурного плюралізму, Київ: Вид. центр КНЛУ , 2010.
4. Гундорова, Тамара, Femina melancholica. Стать і культура в гендерній утопії Ольги Кобилянської, Київ: Критика, 2002.
5. Гундорова, Тамара, Кітч і література. Травестії, Київ: Факт, 2008.
6. Дубініна, Олена, Екранізація літературного твору як предмет літературного дослідження, Слово і час, № 2, 2016, С.40-53.
7. Зубрицька, Марія (ред,), Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст., Львів: Літопис, 1996,
8. Карут, Кеті, Почути травму, Київ: Дух і літера, 2017.
9. Пронкевич, Олександр, Нація-нарація в іспанській літературі доби модернізму, Київ, Педагогічна преса, 2007.
10. Пронкевич, Олександр (ред.), Онтологія літератури в сучасних комунікативних умовах : монографія, Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2016.
11. Просалова, Віра, Інтермедіальні аспекти новітньої української літератури. Монографія, Донецьк: ДонНУ, 2014.
12. CARTMELL, DEBORAH, A Companion to Literature, Film, and Adaptation, Chichester: Blackwell Publishing Ltd, 2012.
13. During, Simon (ed.), The Cultural Studies Reader, Second Edition, London-New York: Routledge, 1999.
14. Erll, Astrid, N?nning, Ansgar (eds), Cultural Memory Studies. An International and Interdisciplinary Handbook in collaboration with Sara B. Young, Berlin- New York: Walter de Gruyter, 2008

Додаткова література
1. АНДЕРСОН, Бенедикт, УЯВЛЕНІ СПІЛЬНОТИ. Міркування щодо походження й поширення націоналізму, Київ: Критика, 2001, http://litopys.org.ua/anders/and.htm
2. Беньямін, Вальтер, Вибране, Львів: Літопис, 2002 https://shron1.chtyvo.org.ua/Benjamin_Walter/Vybrane_zbirka.pdf?
3. Будний, Василь, "РОЗГАДКА ЧАРІВ ЦІРЦЕЇ: НАЦІОНАЛЬНІ ОБРАЗИ ТА СТЕРЕОТИПИ В ОСВІТЛЕННІ ЛІТЕРАТУРНОЇ ЕТНОІМАГОЛОГІЇ", Слово і час, № 3, 2007, С. 52-63.
4. Грамші, Антоніо, В'язничні зошити. Вибрані записи, друге видання, Київ: Вперед, 2017 https://shron1.chtyvo.org.ua/Antonio_Gramsci/Viaznychni_zoshyty_Vybrani_zapysy_vyd_2017.pdf?
5. Гундорова, Тамара, Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми: статті та есеї, Київ: Грані-Т, 2013.
6. Гундорова, Тамара, Матусяк, Агнєшка (ред.), Постколоніалізм. Генерації. Культура. Київ : Лаурус, 2014.
7. Дебор, Гі, Суспільство спектаклю, https://ru.theanarchistlibrary.org/library/gi-debor-obschestvo-spektaklya.pdf
8. Жижек, Славой, Мультикультуралізм, або логіка культури мультинаціонального капіталізму https://provid.org/zizek/multykulturalizm-abo-logika-kultury-multynatsionalnogo-kapitalizmu-slavoj-zhyzhek/
9. Наливайко, Дмитро, Очима заходу: Рецепція України в Західній Європі ХІ-XVIII ст., Київ: Основи, 1998 http://litopys.org.ua/ochyma/ochrus.htm
10. Ніцше, Фрідріх, По той бік добра і зла. Генеалогія моралі, Львів:Літопис, 2002.
11. Пронкевич, Олександр (ред.), Літератор-інтелектуал у міграційних процесах: виклики для пам'яті та ідентичності : монографія, Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2018.
12. Пронкевич, Олександр, Дон Кіхот": роман - міф - товар, Київ: НаУКМА; Аграр Медіа Груп, 2012.
13. Саїд, Едвард В., Орієнталізм, Київ: Основи, 2001. http://edward-said.narod.ru/orientalism.htm
15. Саїд, Едвард, Культура й імперіялізм, Київ: Критика, 2007. http://edward-said.narod.ru/culture.htm
16. Співак, Гаятрі Чакраворті, В інших світах. Есеї з питань культурної політики, Київ: Вид. дім "Всесвіт", 2006.
17. Фукуяма, Френсіс, Ідентичність. Потреба в гідності й політика скривдженості, Київ: Наш формат, 2020.
18. Шелер, Макс, Ресентимент в структуре моралей, Санкт-Петербург: Наука, 1999.
19. Резанова, Зинаида (ред), Ностальгия по советскому, Томск: Изд-во Том. ун-та, 2011.
20. Сміт, Ентоні Д. Національна ідентичність, К.: Основи, 1994. https://royallib.com/book/smt_enton/natsonalna_dentichnst.html
21. Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії, випуск 10 (2010) - спеціальний випуск, присвячений кітчу і літературі, кітчу і культурі.
22. Юханнинсон, Карин, История меланхолии. О страхе, скуке и печали в прежние времена и теперь, Москва: Новое литературное обозрение, 2016.
23. HUTCHEON, LINDA, From Page to Stage to Screen: The Age of Adaptation, Toronto: Department of English, Centre for Comparative Literature, Faculty of Arts and Science, University of Toronto, 2003.
24. LaCapra, Domenick, History and Memory after Auschwitz, Cornell: Cornell University Press, 1998.
25. MAMBROL, NASTULLAH, "Key Theories of Mikhail Bakhtin", Literary Studies and Criticism, https://literariness.org/2018/01/24/key-theories-of-mikhail-bakhtin/
26. MAMBROL, NASTULLAH, Trauma Studies. Literary Theory and Criticism, https://literariness.org/2018/12/19/trauma-studies/
27. Rewakowicz, Maria G, Ukraine's Quest for Identity Embracing Cultural Hybridity in Literary Imagination, 1991-2011, Lanham,Boulder, New York, London: LEXINGTON BOOKS, 2018.
28. Stam, Robert, Literature Through Film Realism, Magic, and the Art of Adaptation, Wiley: Blackwell, 2004.
29. T?t?sy de Zepetnek, Steven, "From Comparative Literature Today Toward Comparative Cultural Studies al Studies", " CLCWeb: Comparative Literature and Culture 1.3 (1999), https://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1041&context=clcweb


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Максимальна кількість балів - 100: Поточний контроль - 60; Підсумковий контроль - 40 (екзамен)

Мова навчання: українська