НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 318693

Назва:

Французька література кінця XIX - початку XX cт.Анотація: Розуміння новітньої французької літератури неможливе без знання контексту другої половини ХІХ ст. Французька література другої половини ХІХ - початку ХХ ст. нерозривно пов'язана із релігійними та філософськими питаннями свого часу. Констеляції цього явища можуть бути дуже різними: від езотеричних мотивів Шарля Бодлера до ніцшеанських мотивів у Блеза Сандрара, від ілюстрації фройдівського психоаналізу в сюрреалізмі до "мимовільної пам'яті" в творах Марселя Пруста. Методологічний ракурс цього курсу полягатиме в аналізі літературного процесу і літературних явищ у філософському й релігійному контекстах епохи. Основними складниками курсу є вивчення постромантичної і символістської тенденцій у поезії ХІХ ст. (Ш.Бодлер, А.Рембо, С.Малларме) та знайомство з релігійним парадоксом декадентської прози (на прикладі Гюїсманса). Особливу увагу буде приділено авторам, яких недооцінили їхні сучасники (Лотреамон, А.Жаррі). "Монстр раціональності" Поля Валері й "чуттєва витонченість" Марселя Пруста окреслюватимуть спектр нашої рефлексії над характером літератури зламу століть. Предметом розгляду стане аванґардна література ХХ ст. у її групових (дадаїзм, сюрреалізм) ті індивідуалізованих (Ж.Батай, А.Арто, Л.Ф.Селін) формах. Проблематика зв'язку політики і літератури - важлива складова всього курсу. Насамкінець передбачено оглядове знайомство із Сан-Жон Персом - одним із найвизначніших сучасних поетів Франції поза будь-якою школою чи "ізмом", Нобелівським лауреатом 1960 року. Передбачається ознайомлення із перекладеними першоджерелами, із детальним біографічним контекстом, а також із сучасними критичними інтерпретаціями. Приділятиметься увага різним літературним жанрам: прозі, поезії і драматургії. Основні завдання курсу: 1) схарактеризувати літературні напрями, що розвивалися у французькій літературі другої половини XІX ст. - початку ХХ ст., 2) познайомитися з естетичними маніфестами, філософськими дискурсами, релігійними і політичними феноменами, показати їхній вплив на літературу; 3) проаналізувати найцікавіших французьких письменників другої половини XІX ст. - ХХ ст. у філософському контексті.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: I

Семестр: I

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120; аудиторні години - 42; лекції -28, семінарські заняття - 14; самостійна робота - 78)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): PhD, ст. викл. Огаркова Т.А.

Результати навчання: ПРН-3. Застосовувати сучасні методики й технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості літературознавчого дослідження з проблематики французької літератури кн.ХІХ-поч.ХХ ст.
ПРН-4. Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі проблеми та пропонувати шляхи їх вирішення, аргументуючи власну точку зору під час обговорень тематики курсу.
ПРН-8. Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо), застосовуючи їх до інтерпретації творів французької літератури кінця ХІХ - поч. ХХ ст.
ПРН-9. Виявляти, збирати, систематизувати й аналізувати історико-літературні факти, інтерпретувати тексти різних стилів і жанрів французької літератури означеного періоду.
ПРН-10. Здійснювати науковий аналіз літературного матеріалу французької літератури зламу ХІХ-ХХ ст., інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологійних принципів, формулювати узагальнення на підставі самостійно опрацьованих даних.
ПРН-11. Дотримуватися правил академічної доброчесності.
ПРН-12. Доступно й аргументовано пояснювати сутність літературознавчих явищ французької літератури зламу ХІХ-ХХ ст. як фахівцям, так і широкому загалу.
ПРН-14. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу літературного матеріалу французької літератури кінця ХІХ ст.- поч. ХХ ст.
ПРН-17.Планувати, організовувати, здійснювати й
презентувати дослідження та/або інноваційні розробки в галузі літературознавства, зокрема французької літератури.
ПРН-18.Презентувати українською та іноземною мовою результати свого дослідження щодо проблематики курсу літературознавчій спільноті у наукових публікаціях чи виступах на конференціях, круглих столах, семінарах тощо.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: - Світова літературв - 1, 2, 3 - Філософія та література - Аксіологічні виміри літератури

Зміст дисципліни: Розуміння новітньої французької літератури неможливе без знання деяких авторів другої половини ХІХ століття. Французька література другої половини ХІХ-го - початку ХХ-го століть нерозривно пов'язана із релігійними та філософськими питаннями свого часу. Костеляції цього явища можуть бути дуже різними: від езотеричних мотивів Шарля Бодлера до ніцшеанських мотивів у Блеза Сандрара, від ілюстрації фройдівського психоаналізу в сюрреалізмі до "мимовільної пам'яті" в творах Марселя Пруста. Методологічний ракурс цього курсу полягатиме в аналізі літературного процесу і літературних явищ у філософському і релігійному контекстах епохи. Основними складниками курсу є вивчення постромантичної і символістської тенденцій у поезії ХІХ-го століття (Шарль Бодлер, Артюр Рембо, Стефан Маларме), та знайомство з релігійним парадоксом декадентської прози (на прикладі Гюїсманса). Особливу увагу буде приділено авторам, що мають значення для ХХ-го століття, але були недооцінені своїми сучасниками (Лотреамон, Альфред Жаррі). "Монстр раціональності" Поля Валері й "чуттєва витонченість" Марселя Пруста окреслюватимуть спектр нашої рефлексії щодо характеру літератури на межі століть. Особливо важливим предметом нашого розгляду стане авангардна література ХХ століття у її групових (дадаїзм, сюрреалізм) ті індивідуалізованих (Ж. Батай, А. Арто, Л. Ф. Селін) формах. Проблематика зв'язку політики і літератури є важливою складовою рефлексії упродовж усього курсу. Насамкінець, передбачено оглядове знайомство із Сан-Жон Персом, одним із найвизначніших сучасних поетів Франції поза будь-якою школою або "ізмом", Нобелівським лауреатом 1960 року.


Рекомендована література: Основні художні тексту до курсу:

Аполлінер Гійом. Поезії. К., 1984
Бодлер Шарль. Поезії. - К., 1989
Шарль Бодлер. Паризький сплін, Komubook, 2018
Батай Жорж. Внутрішній досвід. Київ, Темпора, 2021.
Валері Поль, з книжки "Чари". (З фр. пер. Михайло Москаленко). "Всесвіт", 2005, № 3-4
Гюисманс Жорис-Карл. Наоборот, 2005
Жарри Альфред. "Убю король" и другие произведения: пьесы, романы, эссе. М.: Б.С.Г.-ПРЕСС, 2002
Лотреамон. Песни Мальдорора. Стихотворения. Лотреамон после Лотреамона . М.: Ad Marginem, 1998
Малларме Стефан. Вірші та проза. - К., 2001
Пруст Марсель. У пошуках утраченого часу, 7 т. (переклад А. Перепаді)- К., 2002.
Рембо Артюр, Стихи. Последние стихотворения. Озарения. Одно лето в аду. "Литературные памятники". М., 1982
Селін Луї-Фердінанд. Подорож на край ночі, ФОЛІО, 2000
Сандрар Блез. По всему миру и вглубь мира, 1998.

Основна критична література до курсу

Гаряча Н. "У пошуках утраченого часу" М. Пруста як роман про мистецтво та митця: епістемологія та поетика. - К., 2003.
Матвіїшин В. Українсько-французькі літературні зв'язки XIX- початку XX ст. - Львів, 1989.
Моруа А. От Монтеня до Арагона. - М., 1983.
Наливайко Д. Искусство: направления, течения, стили. - К., 1985.
Ніколенко О. Поезія французького символізму. - Харків, 2003.
Ніколенко О., Бардакова Ю. Вивчення поезії XX століття в школі: Гійом Аполлінер, Р.-М. Рільке. - Харків, 2003.
Тадьє Ж.-І. Хроніка життя й творчості М. Пруста // Всесвіт. - 1996. - № 11-12.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Максимальна кількість балів - 100: Поточний контроль - 70; Підсумковий контроль - 40 (екзамен)

Мова навчання: українська