НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 318694

Назва:

Актуальні питання сучасного українського літературознавстваАнотація: Вибірковий курс присвячений певним проблемам, які актуальні для сучасного українського літературознавства саме зараз. Курс висувається на запис за умови таких пропозицій від викладачів кафедри чи колег із інших установ. Цьогоріч присвячується постколоніальному прочитанню текстів української літератури від Бароко до постмодернізму.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: II

Семестр: IV

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120; аудиторні години - 40; лекції -28, семінарські заняття - 12; самостійна робота - 80)

Форма контролю: залік

Викладач(і): ст. викл. Пелешенко О.Ю.

Результати навчання: РН-4. Оцінювати й критично аналізувати історичні, соціальні, культурні проблеми в контексті теорії постколоніалізму, які відбиті в літературі від Бароко до постмодернізму.
ПРН-7. Використовувати методологію постколоніальних досліджень, теорії конструювання національно-культурної ідентичності, пам'яті, теорій травм тощо. Оцінювати праці українських гуманітаріїв у контексті світової та філософсько-естетичної думки.
ПРН-10. Здійснювати науковий аналіз літературних текстів від Бароко до постмодернізму, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням методологічних принципів постколоніальних досліджень, формулювати узагальнення на підставі самостійно опрацьованих даних.
ПРН-11. Дотримуватися правил академічної доброчесності.
ПРН-15. Засвоювати теорії та концепції, що народжуються як у галузі літературознавства, так і на межі різних гуманітарних наук щодо осмислення минулого і сучасності в контексті анти/постколоніальних дискурсу.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: - Українське літературне бароко; - Проблеми поетики; - Головні теоретичні концепції та школи західного літературознавства ХХ ст.; - Вступ до літературної антропології; - Філософія та література; - Література та політика в ХІХ-ХХ ст.: європейський контекст

Зміст дисципліни: Метою курсу є прочитання текстів української літератури крізь призму постколоніальних студій. У фокусі уваги - творчість українських авторів різних епох і літературних напрямів від Івана Котляревського, Григорія Квітки-Основ'яненка, Івана Нечуя-Левицького, Агатангела Кримського, Лесі Українки, Володимира Винниченка, Віктора Петрова-Домонтовича до Сергія Жадана та найсучаснішої поезії та прози часів російсько-української війни. Передбачено аналіз питань конструювання ідентичності, національної тожсамості, культурної пам'яті, теорій травми, фронтиру та мультифронтиру, імперіалізму, внутрішньої та зовнішньої колонізації.


Рекомендована література: 1. Агеєва В. За лаштунками імперії. Київ, Віхола, 2021. 360 с.
2. Бгабга Г. Націєрозповідність. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. : антологія ; за ред. Марії Зубрицької (2-ге вид., доповнене). Львів: Літопис, 2001. С. 738-740.
3. Гундорова Т. Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми: статті та есеї. Київ: Грані-Т, 2013. 548 с.
4. Європейська меланхолія. Дискурс українського окциденталізму / За ред. Т. І. Гундорової. Київ: ВД "Стилос", 2008. 160 с.
5. Каппелер А. Росія як поліетнічна імперія: виникнення, історія, розпад. Львів: Видавництво Католицького Українського університету, 2005. 360 с.
6. Павлишин М. Козаки в Ямайці: постколоніяльні риси в сучасній українській культурі. Слово і час, 1994, №4. С. 65 -71.
7. Саїд Е. Культура й імперіялізм / пер з англ.К. Ботанова, Т. Цимбал [та ін.]. Київ, Критика, 2007. 608 с.
8. Снайдер Т. Шлях до несвободи. Росія, Європа, Америка / Пер. з англ. Г. Герасим. Львів, Човен, 2020.
9. Співак Ґ. Ч. В інших світах. Есеї з питань культурної політики. Київ: Вид. дім "Всесвіт", 2006. 480 c.
10. Томпсон Е. М. Трубадури імперії: Російська література і колоніалізм. / Пер. з англ. М. Корчинської. Київ, Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2006. 368 с.
11. Шкандрій М. В обіймах імперії: Російська і українська літератури новітньої доби / Пер. П. Таращук. Київ, Факт, 2004. 496 с.
12. Ashcroft B., Griffiths G., Tiffin H. The Post-colonial Studies Reader 2nd ed., London ; New York : Routledge, 2006. xxviii, 587 p. : ill. ; 25 cm.
13. Korek J. (ed.), From Sovietology to Postcoloniality: Poland and Ukraine from a Postcolonial Perspective [w:]: S?dert?rn Academic Studies 32, Stockholm 2007. 272 p.
14. Spivak G. C. The Post-Colonial Critic. Interviews, Strategies, Dialogues. New York and London: Routledge, 1990. 176 р.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Максимальна кількість балів - 100: участь у семінарох - 48 написання письмової роботи - 32 презентація результатів індивідуального дослідження - 20

Мова навчання: українська