НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 318695

Назва:

Українська література від модерну до сучасності: постколоніальний вимірАнотація: Курс має на меті висвітлити тексти української літератури від епохи Бароко до сьогодення в контексті анти/постколоніального дискурсів. Акцентується увага на тому, що українська література в різні епохи пропонує різні моделі національної ідентичності, підважуючи імперські претензії та утверджуючи власну культурну самодостатність. До розгляду пропонуються твори Г. Сковороди, Г. Квітки-Основ'яненка, І.Нечуя-Левицького, Лесі Українки, А.Кримського, В.Домонтовича, Ю. Андруховича та інших.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: I

Семестр: II

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120; аудиторні години - 42; лекції -28, семінарські заняття - 14; самостійна робота - 78)

Форма контролю: екзамен

Результати навчання: ПРН-4. Оцінювати й критично аналізувати історичні, соціальні, культурні проблеми в контексті теорії постколоніалізму, які відбиті в літературі від Бароко до постмодернізму.
ПРН-7. Використовувати методологію постколоніальних досліджень, теорії конструювання національно-культурної ідентичності, пам'яті, теорій травм тощо. Оцінювати праці українських гуманітаріїв у контексті світової та філософсько-естетичної думки.
ПРН-10. Здійснювати науковий аналіз літературних текстів від Бароко до постмодернізму, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням методологічних принципів постколоніальних досліджень, формулювати узагальнення на підставі самостійно опрацьованих даних.
ПРН-11. Дотримуватися правил академічної доброчесності.
ПРН-15. Засвоювати теорії та концепції, що народжуються як у галузі літературознавства, так і на межі різних гуманітарних наук щодо осмислення минулого і сучасності в контексті анти/постколоніальних дискурсу.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: - Філософія і література - Головні теоретичні концепції та школи західного літературознавства ХХ ст.; - Проблеми поетики; - Вступ до літературної антропології; - Українське літературне бароко; - Аксіологічні виміри літератури; - Література і політика в ХІХ-ХХст.: європейський контекст

Зміст дисципліни: Метою курсу є прочитання текстів української літератури крізь призму постколоніальних студій. У фокусі уваги - творчість українських авторів різних епох і літературних напрямів від Івана Котляревського, Григорія Квітки-Основ'яненка, Івана Нечуя-Левицького, Агатангела Кримського, Лесі Українки, Володимира Винниченка, Віктора Петрова-Домонтовича до Сергія Жадана та найсучаснішої поезії та прози часів російсько-української війни. Передбачено аналіз питань конструювання ідентичності, національної тожсамості, культурної пам'яті, теорій травми, фронтиру та мультифронтиру, імперіалізму, внутрішньої та зовнішньої колонізації.


Рекомендована література: 1. Агеєва В. За лаштунками імперії. Київ, Віхола, 2021. 360 с.
2. Бгабга Г. Націєрозповідність. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. : антологія ; за ред. Марії Зубрицької (2-ге вид., доповнене). Львів: Літопис, 2001. С. 738-740.
3. Гундорова Т. Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми: статті та есеї. Київ: Грані-Т, 2013. 548 с.
4. Європейська меланхолія. Дискурс українського окциденталізму / За ред. Т. І. Гундорової. Київ: ВД "Стилос", 2008. 160 с.
5. Каппелер А. Росія як поліетнічна імперія: виникнення, історія, розпад. Львів: Видавництво Католицького Українського університету, 2005. 360 с.
6. Павлишин М. Козаки в Ямайці: постколоніяльні риси в сучасній українській культурі. Слово і час, 1994, №4. С. 65 -71.
7. Саїд Е. Культура й імперіялізм / пер з англ.К. Ботанова, Т. Цимбал [та ін.]. Київ, Критика, 2007. 608 с.
8. Снайдер Т. Шлях до несвободи. Росія, Європа, Америка / Пер. з англ. Г. Герасим. Львів, Човен, 2020.
9. Співак Ґ. Ч. В інших світах. Есеї з питань культурної політики. Київ: Вид. дім "Всесвіт", 2006. 480 c.
10. Томпсон Е. М. Трубадури імперії: Російська література і колоніалізм. / Пер. з англ. М. Корчинської. Київ, Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2006. 368 с.
11. Шкандрій М. В обіймах імперії: Російська і українська літератури новітньої доби / Пер. П. Таращук. Київ, Факт, 2004. 496 с.
12. Ashcroft B., Griffiths G., Tiffin H. The Post-colonial Studies Reader 2nd ed., London ; New York : Routledge, 2006. xxviii, 587 p. : ill. ; 25 cm.
13. Korek J. (ed.), From Sovietology to Postcoloniality: Poland and Ukraine from a Postcolonial Perspective [w:]: S?dert?rn Academic Studies 32, Stockholm 2007. 272 p.
14. Spivak G. C. The Post-Colonial Critic. Interviews, Strategies, Dialogues. New York and London: Routledge, 1990. 176 р.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Максимальна кількість балів - 100: Поточний контроль - 60; Підсумковий контроль - 40 (екзамен)

Мова навчання: українська