НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 318696

Назва:

Головні теоретичні концепції і школи західного літературознавства XX ст.Анотація: Ознайомлення із визначальними теоріями літературознавства, передусім західного, у XX ст. Методологія, понятійний апарат, основні терміни, напрями розвитку таких шкіл, як формалізм, структуралізм, деконструкція, постструктуралізм, психоаналіз, фемінізм, неомарксизм, постколоніалізм.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: I

Семестр: II

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120; аудиторні години - 42; лекції -28, семінарські заняття - 14; самостійна робота - 78)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): PhD, ст. викл. Огаркова Тетяна Анатоліївна

Результати навчання: ПРН-3. Застосовувати сучасні методики й технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення літературознавчого дослідження в межах курсу.
ПРН-4. Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі проблеми та пропонувати шляхи їх вирішення, аргументуючи власну точку зору щодо сучасних теоретичних підходів до літературного матеріалу.
ПРН-7. Оцінювати історичні надбання та новітні досягнення літературознавства в контексті світової та української філософсько-естетичної думки
ПРН-8. Характеризувати теоретичні концепції, літературознавчі категорії, принципи, основні поняття тощо.
ПРН-10. Здійснювати науковий аналіз літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологійних моделей, формулювати узагальнення на підставі опрацьованих теоретичних праць.
ПРН-11. Дотримуватися правил академічної доброчесності.
ПРН-12. Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних літературознавчих явищ і проблем як фахівцям, так і широкому загалу.
ПРН-14. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного літературного матеріалу.
ПРН-15. Оперативно засвоювати нові теорії, концепції, прогресивні методики дослідження, що народжуються як у галузі літературознавства, так і на межі різних гуманітарних наук.
ПРН-17.Планувати, організовувати, здійснювати й
презентувати дослідження та/або інноваційні розробки в галузі літературознавства.
ПРН-18.Презентувати українською та іноземною мовою результати свого дослідження літературознавчій спільноті у наукових публікаціях чи виступах на конференціях, круглих столах, семінарах тощо.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: - Філософія; - Вступ до літературознавства; - Теорія літератури; - Проблеми поетики

Зміст дисципліни: Особливості і статус теорії літератури в сучасному гуманітарному дискурсі. Місце літературознавства в гуманітарних науках. "Антипозитивістський злам" у гуманітарній сфері знання кінця ХІХ - початку ХХ століття. Передтечі теорії літератури ХХ століття. Вільгельм Дільтей (1833-1911) "науки про дух" і статус "розуміння". "Критика історичного розуму". Дільтей і герменевтика. Анрі Бергсон: "філософія життя" і інтуїтивізм. Бенедетто Кроче: філософія як "наука про експресію". Російський формалізм. В. Шкловський, Ю. Тинянов, Б. Ейхенбаум, ОПОЯЗ. Історичний зв'язок формалізму з футуризмом. Празький лінгвістичний гурток. (Р. Якобсон, Р. Мукаржовський). Формалізм як предтеча структуралізму (Якобсон і Леві-Строс). Теорія діалогізму Бахтіна. Становлення літературознавчої позиції М. Бахтіна. Феноменологія у філософії і літературознавстві. Роман Інгарден (1893-1970) і народження естетичної феноменології. Вплив Е. Гусерля. Рецептивна естетика : "Констанська школа" (В. Ізер, Г. Яус). Рецептивна естетика як продовження феноменології. Основні елементи рецептивної естетики: герменевтика і проблема відповіді. "Горизонт читача" . "Нова критика" (" New criticism ") в Англії і США. Основні концепції "нової критики". "Нова критика" ("Nouvelle critique ") у Франції: структуралізм. Ролан Барт, Цветан Тодоров, Жирар Женетт, Леві-Строс. "Феноменологічна школа", "тематична критика". "Феноменологічна школа" (Г. Башляр, Ж.Пуле), і "тематична критика"(Жан-Поль Вебер) як різновиди "нової критики". Гастон Башляр між психоаналізом і феноменологією. Жорж Пуле, Жан Пьєр Рішар. Жан-Поль Вебер. Психоаналіз і літературознавство - (З. Фройд, К.-Г. Юнг, Н. Фрай, Жак Лакан, Шарль Морон, Жак Рансьєр, С. Жижек, Г. Блум). Деконструкція. (Жак Дерріда, Поль де Ман). Пост структуралізм/постмодернізм (Мішель Фуко, Юлія Крістева, Моріс Бланшо). Після постмодернізму. "Демони теорії" (Антуан Компаньйон). Барт і "антимодерн" ("Антомодерні"). Повернення історії. Особливості сучасного літературознавчого дискурсу.


Рекомендована література:
Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле, М., 1965
Бахтин М. Работы 1920-х годов. Киев, 1994 (комментарии С.С. Аверинцева и С.Г. Бочарова)
Дерріда Жак, Позиції, - К., 1994.
Дерида Ж. Письмо і відмінність. - К.: Основи, 2004.
Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів. - Львів: Літопис, 2004.
Жижек С. Погляд навскіс. Вступ до теорії Жака Лакана через популярну культуру. - К., 2018.
Жижек С. Метастази насолоди. - К.: Альтернативи, 2000.
Крістєва Юлія. Полілог, Юніверс, 2004
Сосюр де, Фердінан, Курс загальної лінгвістики, Київ, 1998.
Тодоров Цветан. Поняття літератури і інші есе, Видавничий дім "Києво-Могилянська Академія", 2006.
Ханзен-Леве О.А. "Русский формализм: методологическая реконструкция развития на основе принципа остранения", in Языки русской культуры,Москва, 2001
William Empson, Seven Types of Ambiguity, Published by Chatto and Windus, London, 1947
Ivor Armstrong Richards. Practical Criticism, London, 1930
Фізер І. Американське літературознавство. - К.: НаУКМА, 2006.
Фізер І. Філософія літератури. - К.: НаУКМА, 2012.
Фрай Н. Великий код: Біблія і література / пер. І. Старовойт. - Львів: Літопис, 2010.
Чакраворті-Співак Ґ. В інших світах: Есеї з питань культурної політики. - К, 2006.


Додаткова навчальна література
Антологія світової літературно-критичної думки ХХ століття, Львів, 1996, 633 стр.
Література. Теорія. Методологія. Упорядкування і наукова редакція Данути Уліцької, "Києво-Могилянська Академія", 2006, 543 р.
Encyclopedia of Contemporary Literary Theory. Approaches, Scholars, Terms. General Editor and compiler Irena R. Makaryk. University of Toronto Press, 1995, - 656 p.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Максимальна кількість балів - 100: Поточний контроль - 60; Підсумковий контроль - 40 (екзамен)

Мова навчання: українська