НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 318697

Назва:

Українське літературне барокоАнотація: Метою курсу є усвідомлення структуротворчої ролі барокового стилю в літературній історії України та виявлення основних парадигм системи жанрів, що функціонувала протягом XVII-XVIII ст. Простежуючи зміну характеру книжника та його реалізації в словесному дискурсі, розкривається динаміка становлення новочасної антропологічної моделі та її ментальних вимірів.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: I

Семестр: II

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120; аудиторні години - 42; лекції -28, семінарські заняття - 14; самостійна робота - 78)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): д.філол.н., проф. архиєпископ Ігор Ісіченко

Результати навчання: ПРН-7: Оцінювати історичні надбання та новітні досягнення літературознавства в контексті світової та української філософсько-естетичної думки, зокрема доби Бароко.
ПРН-8. Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) у взаємодієї з історією українського літературного бароко.
ПРН-9. Виявляти, збирати, систематизувати й аналізувати й інтерпретувати факти, тексти, явища, пов'язані з стилем Бароко в українській культурі.
ПРН-10. Здійснювати науковий аналіз барокових творів, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних принципів, формулювати узагальнення на підставі самостійно опрацьованих даних.
ПРН-11. Дотримуватися правил академічної доброчесності.

ПРН-12. Доступно й аргументовано пояснювати сутність літературознавчих явищ і проблем барокового контексту як фахівцям, так і широкому загалу.
ПРН-13. Створювати та редагувати тексти різних стилів і жанрів.
ПРН-14. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу літературного матеріалу курсу.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: - Українська література - 1; - Історія України; - Релігієзнавство; - Українська і світова культура

Зміст дисципліни: XVII-XVIII ст. в історичній моделі українського літературознавства. Наукові дискусії про бароко в ХІХ-ХХ ст. Полемічний пролог епохи Бароко.Ідентичність і вселенськість у вимірах полемічного дискурсу київського (києво-чернігівського) богослов'я. Поетика та риторика як засіб самоусвідомлення барокового письменства. Риторична культура барокового красномовства. Символічний світ агіографічного тексту. Особа і час у вимірах барокової історичної прози. Паломництво - явище, культура, текст. Панегірики. Метафізична поезія.Емблематична поезія. Поетичний епос. Гумористична поезія. Шкільний театр.Літературно-фольклорне пограниччя.


Рекомендована література:
РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА
Видання текстів
Величко Самійло. Літопис / Пер. з кн.укр. Валерія Шевчука. Київ: Дніпро, 1991. Т.1-2.
Величковський Іван. Твори. Київ: Наук. думка, 1972. 191 с.
Величковський Іван. Повне зібрання творів. Дзигар цілий і напівдзигарик. Київ : Дніпро, 2004. 192 с.
Галятовський Іоаникій. Ключ розуміння. Київ: Наук. думка, 1985. 445 с.
Грабянка Григорій. Літопис / Пер. зі староукр. Київ: Т-во "Знання", 1992. 192 с.
Григорович-Барський Василь. Мандри по святих місцях Сходу з 1723 по 1747 рік / Пер., післямова, примітки Петра Білоуса; Передм. О. Субтельного. Київ: Основи, 2000. 768 с.
Давній український гумор і сатира: Упор. Л.Є.Махновець. Київ: Держлітвидав України, 1959. 496 с.
Дмитро Туптало. Житія святих: Четьї Мінеї. У 12 т. Львів: Свічадо, 2005-2014. Т. 1-12.
Збірник козацьких літописів: Густинський, Самійла Величка, Грабянки. Київ : Дніпро, 2006. 976 с.
Історія русів / Пер. з рос. Івана Драча. Київ: Рад. письменник, 1991. 318 с.
Климентій Зіновіїв. Вірші. Приповісті посполиті. Київ: Наук. думка, 1971. 390 с.
Літопис Самовидця. - К.: Наук. думка, 1971. - 207 с.
Сильвестр Косов. Патерик: Упор., пер. прот. Юрія Мицика. Київ, 2007. 156 с.
Сінкевич Наталя. "Патерикон" Сильвестра Косова: переклад та дослідження пам'ятки. Київ: Вид. Олег Філюк, 2014. 712 с.
Сковорода Григорій. Вірші. Пісні. Байки. Діалоги. Трактати. Притчі. Прозові переклади. Листи. Київ: Наук. думка, 1983. 542 с.
Сковорода Григорій. Повна академічна збірка творів / За ред. проф. Леоніда Ушкалова. Харків: Майдан, 2010. 1400 с.
Сковорода Григорій. Повне зібрання творів: У 2 т. Київ: Наук. думка, 1973. Т. 1-2.
Транквіліон Ставровепцький Кирило. Учительне Євангеліє: Пер. Б. Криса, Д. Сироїд, Т. Трофименко. Львів: Свічадо, 2014. 680 с.
Українська література ХVII ст.: Упор. В.І.Крекотень. Київ: Наук. думка, 1987. 605 с.
Українська література XVIII ст.: Упор. О.В.Мишанич. Київ: Наук. думка, 1983. 694 с.
Українська поезія: Кінець XVI - початок XVII ст. / Упорядники В. П. Колосова, В. І. Крекотень. Київ: Наук. думка. 1978. 431 с.
Українська поезія XVIІ століття (перша половина): Упор. Василь Яременко. Київ: Рад. письменник, 1988. 360 с.
Українська поезія: Середина XVII ст. / Упор. В.І. Крекотень, М.М. Сулима. Київ: Наук. думка, 1992. 680 с.
Українські гуманісти епохи Відродження. Київ: Наукова думка; Основи, 1995. Ч.1-2.
Українські інтермедії XVII-XVIII ст.: Пам'ятки давньої української літератури / АН УРСР; Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка / М.К. Гудзій (вступ.ст.і відп.ред.), Л.Є. Махновець (підгот.). Київ : Видавництво АН УРСР, 1960. 239с.
Хрестоматія давньої української літератури (до кінця XVIII ст.) / Упор. О.І.Білецький. 3-є вид. Київ: Рад. школа, 1967. 783 с.

Підручники
Білоус П. В. Історія української літератури ХІ-ХVIII ст. : Навч. посібник. Київ : Вид. центр. "Академія", 2009. - 424 с.
Возняк Михайло. Історія української літератури: У 2 кн. - Львів, 1992-1994. Кн.1-2.
Ігор Ісіченко, архиєпископ. Історія української літератури : Епоха Бароко (XVII-XVIII ст.). Львів; Київ; Харків: Святогорець, 2011. 568 с.
Чижевський Дмитро. Історія української літератури: Від початків до доби реалізму. Нью Йорк: Українська Вільна Академія наук у США, 1956. 511 с.

Основна література
Бабич Сергій. Творчість Мелетія Смотрицького в контексті раннього українського бароко. Львів: Свічадо, 2009. 180 с.
Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. 2-е изд. М.: Худож. лит., 1990. 543 с.
Біда Константин. Іоанікій Ґалятовський і його "Ключъ Разум?нія". Рим, 1975. CIV; 528 с.
Білоус Петро. Паломницький жанр в історії української літератури. Житомир, 1997. 160 с.
Вёльфлин Генрих. Ренессанс и барокко: Исследование сущности и становления стиля барокко в Италии /Пер. с нем. Е.Г.Лундберга. СПб.: Азбука-классика, 2004. 288 с.
Гнатюк Олександра. Українська духовна бароккова пісня. Варшава; Київ, 1994. 188 с.
Довга Лариса. Система цінностей в українській культурі XVII століття: на прикладі теоретичної спадщини Інокентія Ґізеля. Київ; Львів: Свічадо, 2012. 344 с.
Жуковський А. Петро Могила й питання єдности церков. Київ: Мистецтво, 1997. 304 с.
Завитневич В.З. "Палинодия" Захарии Копыстенского и ее место в истории западнорусской полемики XVI и XVII вв. Варшава, 1883. 492 с.
Ісіченко Ігор, архиєп. Війна барокових метафор. "Камінь" Петра Могили проти "підзорної труби" Касіяна Саковича. Харків: Акта, 2017. 348 с.
Ігор Ісіченко, архиєп. Києво-Печерський патерик у літературному процесі кінця XVI - початку XVIII ст. в Україні. 2-е вид. Харків: Акта, 2015. 248 с.
Крекотень В.І. Оповідання Антонія Радивиловського: З історії української новелістики. Київ: Наук. думка, 1983. 408 с.
Маслов С.И. Кирилл Транквиллион-Ставровецкий и его литературная деятельность. Київ: Наук. думка, 1984. 246 с.
Маслюк В.П. Латиномовні поетики і риторики XVII - першої половини XVIII ст. та їх роль у розвитку теорії літератури на Україні. Київ: Наук. думка, 1983. 234 с.
Матушек О. Проповіді Лазаря Барановича в дискурсі українського бароко: Монографія. Харків: Майдан, 2013. 360 с.
Махновець Леонід. Григорій Сковорода: Біографія. Київ: Наук. думка, 1972. 253 с.
Медведик Юрій. Українська духовна пісня XVII-XVIII століть. Львів: Вид-во УКУ, 2006. 324 с.
Мишанич Ярослав. "Історія Русів": Історіографія, проблематика, поетика. Київ: Обереги, 1999. 240 с.
Нога Г.М. Звичаї тії з давніх школярів бували…: Український святковий бурлеск XVII -XVIII століть. Київ: Стилос, 2001. 189 с.
Плохій Сергій. Наливайкова віра: Козацтво та релігія в ранньомодерній Україні: Пер. з англ. Київ: Критика, 2005. 496 с.
Сінкевич Наталія. "Патерикон" Сильвестра Косова: переклад та дослідження пам'ятки. Київ: Видавець Олег Філюк, 2014. 712 с.
Соловій Мелетій, ЧСВВ. Мелетій Смотрицький як письменник. Рим; Торонто, 1977. Т.1. 275 с.; 1978. Т.2. 450 с.
Софронова Л.А. Старинный украинский театр. Москва: РОССПЭН, 1996. 352 с. Укр. переклад: Софронова Л. А. Старовинний український театр / Переклад з рос. Львів, 2004. 336 с.
Софронова Л.А. Три мира Григория Сковороды. Москва: Индрик, 2002. 464 с.
Сулима Микола. Українська драматургія XVII-XVIII ст. Київ: ПЦ "Фоліант"; ВД "Стилос", 2005. 368 с.
Ткачук Руслан. Творчість митрополита Іпатія Потія та полемічна література на межі XVI - початку XVII ст. Джерела. Риторика. Діалог. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. 240 с.
Трофимук Мирослав. Поетика епохи Мазепи: Монографія. Львів: Сполом, 2009. 224 с.
Українське бароко: Кер. проекту Дмитро Наливайко; наук. ред. Леонід Ушкалов. Харків: Акта, 2004. Т. 1. 635 с.; Т. 2. 411 с.
Українське літературне барокко: Зб. наук. праць / Відп. ред. О.В. Мишанич. Київ: Наук. думка, 1987. 301 c.
Ушкалов Леонід. Українське барокове богомислення: Сім етюдів про Григорія Сковороду. Харків: Акта, 2001. 221 с.
Чижевський Дмитро. Українське літературне бароко: Вибр. праці з давньої л-ри. Київ: Обереги, 2003. 576 с.
Шляпкин И.А. Святой Димитрий Ростовский и его время (1651-1709 гг.). Санкт-Петербург, 1891.459 с.
Щурат Василь. Із студій над почаївським "Богогласником": Квестії авторства і часу постання деяких пісень. Львів, 1908. 48 с.
Яковенко Наталя. У пошуках Нового неба: Життя і тексти Йоаникія Ґалятовського. - Київ : Laurus, 2016. 604 с.
Frick David A. Meletij Smotryc'kyj. Cambridge ; Massachusetts : Harvard University Press, 1995. 395 p.
Lewin Paulina. Ukrainian Drama and Theater in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. Edmonton: CIUS, 2008. xxxiv; 218 p.
?u?ny Ryszard. Pisarze kr?gu Akademii Kijowsko-Mohyla?skiej a literatura polska. Krak?w, 1966. 169 s.
Radyszewski Rostys?aw. Polskoj?zyczna poezja ukrai?ska od ko?ca XVI do pocz?tku XVIII wieku. Cz??? I. Krak?w : Wyd. Oddzia?u PAN, 1996. 282 s.

Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне забезпечення
Архив Юго-Западной России, издаваемый временной комиссией для разбора древних актов... : [В 37 т.]. Киев, 1859-1914. URL: http://elib.shpl.ru/ru/nodes/1793-arhiv-yugo-zapadnoy-rossii-izdavaemyy-vremennoy-komissiey-dlya-razbora-drevnih-aktov-v-37-t-kiev-1859-1914 (Дата звернення: 27.12.2020).
Григорій Сковорода: Повна збірка творів. URL: http://www.skovoroda.org.ua/home (Дата звернення: 27.12.2020).
Diasporiana: Електронна бібліотека. Проект зі збереження інтелектуальної спадщини української діаспори. URL: http://diasporiana.org.ua (Дата звернення : 27.12.2020).
Життя і творчість Григорія Савича Сковороди. URL: http://scovoroda.info/ (Дата звернення 26.01.2017).
Ізборник. URL: http://litopys.org.ua/ (Дата звернення: 27.12.2020).
Киевская старина - Київська минувшина: Всі журнали. URL: http://iht.univ.kiev.ua/library/kievskaya-starina/all-volumes (Дата звернення: 27.12.2020).
Русская историческая библиотека, издаваемая Археографической комиссией. URL: http://www.runivers.ru/lib/book7652/ (Дата звернення: 27.12.2020). Памятники полемической литературы: тт. 4, 7, 19.
Франко Іван. Зібрання творів у п'ятдесяти томах. URL: http://www.bookva.org/books/1940 (Дата звернення: 27.12.2020).


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Максимальна кількість балів - 100: Поточний контроль - 60: робота на семінарах і консультаціях - 21 балів; контрольні роботи - 21 бал; есей - 18 балів. Підсумковий контроль - 40 (екзамен)

Мова навчання: українська