НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 318698

Назва:

Французька література II-ї пол. ХХ ст. у філософському контекстіАнотація: Основні завдання курсу: характеристика літературних напрямів, що розвивалися у французькій літературі другої половини XX ст.; ознайомлення з естетичними маніфестами, теоретичними дискурсами, розуміння їхнього значення для існування та розвитку літератури; аналіз творчості найцікавіших французьких письменників другої половини XX ст. у філософському і літературознавчому контекстах. Найважливішою складовою курсу є ознайомлення із першоджерелами, із детальним біографічним контекстом, а також із сучасними критичними інтерпретаціями. У курсі планується висвітлення екзистенційно-світоглядної тенденції у літературі 40-50 рр. (Ж.П.Сартр, А.Камю, Е.Чоран. Е.Йонеско); знайомство із "марґінальною" літературою (Ж.Жене, А.Мішо, Ф.Понж), а також експериментально-новаторською літературою групи "Тель Кель", групи "Уліпо" і школи "нового роману" (Ф.Солерс, Ж.Перек, Р.Кено, Н.Сарот, А.Роб-Гріє); аналіз антропологічної тематика у Мішеля Лейріса в контексті філософських пошуків "Коледжу соціології"; загальний огляд літератури 1980-2000 рр., драматургії (В.Новаріна, Б.-М. Кольтес, М.Вішнек), прози (М.Уельбек) і поезії (Ж. Реда); акцентування уваги ролі літературно-філософських часописів як медіа в літературному процесі (на прикладі Жана Полана і літературної політики "Нувель ревю франсез").

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: I

Семестр:

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120; аудиторні години - 40; лекції -28, семінарські заняття - 12; самостійна робота - 80)

Форма контролю: залік

Викладач(і): PhD, ст. викл. Огаркова Т.А.

Результати навчання:
ПРН-3. Застосовувати сучасні методики й технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості літературознавчого дослідження з тематики курсу "Французька література ІІ-ї половини ХХ ст. у філософському контексті".
ПРН-4. Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі проблеми та пропонувати шляхи їх вирішення, аргументуючи власну точку зору щодо французької літератури ІІ-ї пол. ХХ ст.
ПРН-8. Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та застосовувати для інтерпретації літературних текстів ІІ пол. ХХ ст.
ПРН-9. Виявляти, збирати, систематизувати й аналізувати історико-літературні факти, інтерпретувати тексти різних стилів і жанрів французької літератури другої половини ХХ ст.
ПРН-10. Здійснювати науковий аналіз текстів французької літератури ХХ ст.
ПРН-11. Дотримуватися правил академічної доброчесності.
ПРН-12. Доступно й аргументовано пояснювати сутність літературних явищ французької літератури ХХ ст. як фахівцям, так і широкому загалу.
ПРН-14. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу літературного матеріалу французької літератури ХХ ст.
ПРН-17.Планувати, організовувати, здійснювати й
презентувати дослідження з французької літератури ХХ ст.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: -Світова література - 1, 2, 3 - французька література кінця XIX - початку XX ст.; - Філософія та література; - Вступ до літературної антропології - Аксіологічні виміри літератури

Зміст дисципліни: Жан-Поль Сартр (1905-1980) або друге народження інтелектуала. Альбер Камю (1913-1960): від "героя нашого часу" до "філософа для випускних класів". Еміль Чоран (1911-1995) і "неможливість літератури". Літературний проект Франсіса Понжа (1899-1988): "повернути мові повноту і матеріальність". Ідентичність і метаморфози Анрі Мішо (1899-1984). Мішель Лейріс (1901-1990) і новий погляд на автобіографію: "література як тавромахія". Жан Жене (1910-1986) між злом і святістю. Наталі Сарот (1900-1999) і література "ери підозри". Ален Роб-Гріє (1922-2008) і ідеологія "нового роману". "Потенційна література". Поезія і математика. Жорж Перек (1936-1982), Реймон Кено. Огляд основних тенденцій у французькій літературі останніх десятиліть ХХ століття - початку ХХІ століття.


Рекомендована література: РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА
Основна література до курсу

Жене Жан. Покоївки. "Кальварія". - 2005.
Жене Жан. Щоденник злодія, Юніверс, 2001
Мішель Лейріс. Вік чоловіка. Незалежний культурологічний часопис "Ї". число 27 / 2003 (уривки)
Камю Альбер. Вибрані твори у 3-х томах, Фоліо, 1996-1997.
Кено Ремон. Зазі в метро. Вправи зі стилю. Фоліо, 2015.
Кольтес Бернар-Марі, Роберто Зукко, Юніверс, 2003
Мішо Анрі. Внутрішній простір. Юніверс, 2001
Сартр Жан-Поль. Мур, Слова, Нудота, Видавництво Основи, 1993
Сьоран (Еміль Чоран). Допінґ духу / Пер. з фр. Ірини Славінської. - К.: Грані-Т, 2011
Саррот Наталі. Дитинство. Золоті плоди, Пульсари, 2001
Саррот Натали. Тропизмы; Эра подозрений, 2000
Шар Рене. Слово-архіпелаг. (поезії), Фоліо, 1994
Французька п'єса XX-го століття, Основи, 1993

Додаткова література до курсу

Бегбеде Фредерік 1,499€, Фоліо, 2003
Бегбеде Фредерік, Романтичний егоїст, 2007
Бернанос Жорж, Твори у 2-х томах , Юніверс, 2002, 2004
Бютор Мішель Переміна, Пульсари, 2003
Віан Борис. Вибрані твори, Фоліо, 1998
Жаккотте Філіп. Поезія 1946-1986, Юніверс, 2003
Зонтаг С. "Пора зрелости" Мишеля Лейриса // Зонтаг С. Мысль как страсть, М., 1997, с. 30 - 36.
Каюа Р. Людина та сакральне, вид. Ваклер, 2003
Літературознавство. За редакцією Марії Зубрицької. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. Видання друге, виправлене, доповнене.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Максимальна кількість балів - 100: Поточний контроль - 70; Підсумковий контроль - 30 (залік)

Мова навчання: українська