НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 318700

Назва:

Актуальні проблеми сучасного літературознавстваАнотація: Курс "Актуальні проблеми сучасного літературознавства" завершує цикл теоретичних дисциплін, пропонованих на бакалаврській та магістерській програмах: є продовженням раніше прослуханих студентами курсів "Вступ до літературознавства", "Теорія літератури", "Головні теоретичні концепції та школи західного літературознавства ХХ ст."; курс інформує про методи літературознавчих та культурологічних досліджень, що з'явилися у другій половині ХХ ст., а також трансформації давніше використовуваних методів. Курс покликаний закріпити наявні знання та мотивувати до здобуття нових у царині сучасних поглядів науки про літературу; інтегрує в собі як власне теоретичний, так і практичні компоненти, покликані розвинути у студентів навички аналізу та критики тексту.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: II

Семестр: III

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120; аудиторні години - 42; лекції -28, семінарські заняття - 14; самостійна робота - 78)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): к.філол.н., доц. Семків Ростислав Андрійович

Результати навчання: ПРН-1: Проєктувати власну навчальну та науково-професійну діяльність, виконуючи завдання до курсу "Актуальні проблеми сучасного літературознавства".
ПРН-3: Застосовувати сучасні методики й технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного виконання науково-педагогічних завдань до курсу.
ПРН-4: Оцінювати й критично аналізувати важливі проблеми, порушені в курсі "Актуальні проблеми сучасного літературознавства".
ПРН-7: Оцінювати історичні надбання та новітні досягнення літературознавства в контексті світової та української філософсько-естетичної думки.
ПРН-8: Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принци-пи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти літературознавства.
ПРН-10: Здійснювати науковий аналіз літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологійних принципів, формулювати узагальнення на підставі самостійно виконаних завдань до курсу.
ПРН-11: Дотримуватися правил академічної доброчесності.
ПРН-12: Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних літературознавчих явищ і проблем під час роботи в групі.
ПРН-14: Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного літературного матеріалу.
ПРН-15: Оперативно засвоювати нові теорії, концепції, прогресивні методики дослідження, що народжуються як у галузі літературознавства, так і на межі різних гуманітарних наук.
ПРН-16: Використовувати спеціалізовані концептуальні літературознавчі знання для виконання науково-навчальних завдань, поставлених перед групою.
ПРН-17: Планувати, організовувати, здійснювати й презентувати літературознавче дослідження в рамках опанування дисципліни "Актуальні проблеми сучасного літературознавства".
ПРН-18: Презентувати на семінараських заняттях результати індивідуальних дослідницьких завдань.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: - Теорія літератури; - Головні теоретичні концепції і школи західного літературознавства ХХ ст.; - Проблеми поетики

Зміст дисципліни: Короткий огляд літературознавчого інструментарію ХІХ-ХХ ст. Структура і методика курсу. Передумови виникнення та шляхи трансформації структуралізму. Американська нова критика. Літературознавча герменевтика та ідеологічні методології читання: марксизм, фемінізм, постколоніалізм. Традиційний аналіз поетики та деконструкція. Інтерпретація поезії Р.М.Рільке у "Алегоріях читання" Поля де Мана. Риторика та деконструкція. Поль де Ман про літературність "Народження трагедії..." Фрідріха Ніцше. Семіотика тексту в книзі "Роль читача" Умберто Еко. Відкриті та закриті тексти. Поетика закритого та відкритого тексту. Множинність інтерпретації відкритих текстів. Психоаналіз Жана Лакана крізь призму постструктуралістської методології Умберто Еко в його книзі "Відсутня структура". Славой Жижек про психоаналіз Жана Лакана: анатомія детективного жанру в літературі та кіно.


Рекомендована література: Основна література

1. Ґадамер Г-Ґ. Герменевтика і поетика. - К.: Юніверс, 2001.
2. Дерида Ж. Письмо і відмінність. - К.: Основи, 2004.
3. Еко У. Роль читача. Дослідження з семіотики текстів. - Львів: Літопис, 2004.
4. Жижек С. Погляд навскіс. Вступ до теорії Жака Лакана через популярну культуру. - К., 2018.
5. Жижек С. Метастази насолоди. - К.: Альтернативи, 2000.
6. Крістева Ю. Полілог. - К.: Юніверс, 2004.
7. Література. Теорія. Методологія / Д. Уліцька. - К.: КМА, 2006.
8. Лотман Ю. Лекции по структуральной поэтике. - М.: Гнозис, 1994.
9. Саїд Е. Культура й імперіялізм. - К.: Критика, 2007.
10. Теорія літератури в Польщі / Б.Бакула, В.Моренець. - К.: КМА, 2008.
11. Фізер І. Американське літературознавство. - К.: НаУКМА, 2006.
12. Фізер І. Філософія літератури. - К.: НаУКМА, 2012.
13. Фрай Н. Великий код: Біблія і література / пер. І. Старовойт. - Львів: Літопис, 2010.
14. Чакраворті-Співак Ґ. В інших світах: Есеї з питань культурної політики. - К, 2006.
15. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. - СПб, 1998.
16. Ashcroft B., Griffiths G., Tiffin H. The Empire Writes Back. - N.Y., 2002.
17. Culler J. On Deconstruction. - N.Y.: Ithaka, 1982, 1994.
18. Eagleton T. Marxism and Literary Criticism. - London: Routledge, 1976, 2006.
19. Man P. de, The Resistance to Theory. - Minneapolis: UMP, 1986, 2002.
20. Mitchell J. Psychoanalysis and Feminism. - N.Y.: Penguin Books, 1974, 2000.
21. Reader-Response Criticism / J. Tompkins. - Baltimore: J. Hopkins Un., 1980.
22. Rhodes J. Radical Feminism, Writing and Critical Agency. - N.Y.: SUNY, 2005.
23. Zizek S. How to Read Lacan. - N.Y.: W.W.Norton & Company, Ltd., 2007.

Додаткова література

1. Баррі П. Вступ до теорії: літературознавство і культурологія. - К., 2008.
2. Ґендерний підхід: історія, культура, суспільство. - Львів: ВНТЛ-Класика, 2003.
3. Дельоз Ж., Ґваттарі Ф. Анти-Едіп: капіталізм і шизофренія. - К., 1996.
4. Еко У. Маятник Фуко. Інтерпретація та надінтерпретація. - Л.: Літопис, 1998.
5. Зборовська Н. Психоаналіз і літературознавство. - К.: Академвидав, 2003.
6. Надлітературність. Сучасна західна теорія. Збірник перекладів. - К.: НаУКМА, 2012.
7. Нич Р. Світ тексту: постструктуралізм і літературознавство. - Л., 2007.
8. Сартр Ж. П. Что такое литература? - Слова. - Мн.: Попурри, 1999.
9. Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / упор. Зубрицька, Л. Онишкевич, І. Фізер. - Львів: Літопис, 1996.
10. A Concise Companion to Feminist theory / M. Eagleton. - Oxford, 2003.
11. A Reader's Guide to Contemporary Literary Theory / R. Selden, P. Widdowson, P.Brooker. - N.Y.: Pearson / Longman, 1985, 1997, 2005.
12. Culler J. Teoria Literatury. - Warszawa: PWN, 1998.
13. Eagleton T. Ideology: An Introduction. - London: Verso, 1991.
14. Eagleton T. Literary Theory: An Introduction. - Oxford: Blackwell, 1983, 1996.
15. Garrad G. Ecocriticism. - N.Y.: Taylor & Francis, 2004.
16. Jameson F. Postmodernism, or The Cultural Logic of Late Capitalism. - N.Y., 1991.
17. Man P. de, Aesthetic Ideology. - Minneapolis: UMP, 1996, 1997.
18. Markowski M. Efekt inskrypcji. Jaques Derrida I literatura. - Bydgoszcz: Homini, 1997.
19. Marxist Literary Theory / ed. T. Eagleton, D. Milne. - Oxford: Blackwell, 1996.
20. Modern Criticism. A Reader / D. Lodge, N. Wood. - N.Y.: Pearspn, 1988, 2000.
21. Norris C. Deconstruction: theory and practice. - N.Y.: Routledge, 1991, 2002.
22. The Cambridge Companion to Lacan / J.-P. Rabate. - Cambridge: CUP, 2003.
23. The Blackwell Guide to Literary Theory/ Gregory Castle, Blakcwell Publishing, 2007.
24. The Norton Anthology of Theory and Criticism / V. B. Leitch. - N.Y, 2001.
25. The Postcolonial Studies Reader / Ashcroft B., Griffiths G., Tiffin H. - N.Y., 1995.
26. Tyson L. Critical Theory Today. - N.Y.: Routledge, 2006.
27. Williams R. Marxism and Literature. - N.Y.: OUP, 1977.Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Максимальна кількість балів - 100: Поточний контроль - 60; Підсумковий контроль - 40 (екзамен)

Мова навчання: українська