НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 318701

Назва:

Національно-культурна ідентичність в українській літературі XX-XXI ст.Анотація: Останнім часом відбувається активне переосмислення понять націоналізму та "українскості", тобто національного аспекту ідентичності. Парадоксальним чином ми отримуємо глибший сенс українського виміру ідентичності під час кризи та війни на Донбасі. У цьому контексті цікавим є питання, як наша література артикулює свою "українскість". Майже протягом всього ХХ ст. Україна перебувала під радянською окупацією. Отже, національно-культурна ідентичність не була дана, письменники її шукали та конструювали в своїх текстах. У курсі розглянуто українську прозу, поезію, драму, есеїстку ХХ століття, які пропонують проекти національної та культурної ідентичностей. У синхронній перспективі в курсі простежується, як ідея національного самоусвідомлення актуалізовується в текстах раннього модернізму, 1920-1930-х, повоєнного періоду, 1980-1990-х, а також в сучасній українській літературі. Запропоновані в курсі тексти розглядаються в поняттях "нація", "культура", "ідентичність", "пам'ять", "історія", "міф".

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 1

Семестр:

Кількість кредитів: 3 (90 год. ; 26 аудиторних: 18 - лекційних, 8 - семінарських, самостійна робота - 64)

Форма контролю: залік

Викладач(і): к.філол.н., ст. викл. Полюхович Ольга Павлівна

Результати навчання:
ПРН-3. Застосовувати сучасні методики й технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення літературознавчого дослідження з проблем національно-культурної ідентичності в українській літературі.
ПРН-4. Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі проблеми, пов'язані з питанням української ідентичності, та пропонувати шляхи їхнього вирішення, аргументуючи власну точку зору.
ПРН-8. Характеризувати теоретичні засади поняття "національно-культурної ідентичності" та вміти оперувати ним.
ПРН-9. Виявляти, збирати, систематизувати й аналізувати історико-літературні факти, інтерпретувати тексти різних стилів і жанрів, пов'язаних із питаннями національно-культурної ідентичності в українській літературі ХХ-ХХІ ст.
ПРН-10. Здійснювати науковий аналіз літературного матеріалу періоду ХХ-ХХІ ст., інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологійних принципів, апелюючи до поняття національно-культурної ідентичності.
ПРН-11. Дотримуватися правил академічної доброчесності в усній та письмовій комунікації під час курсу.
ПРН-12. Доступно й аргументовано пояснювати сутність літературознавчих явищ, пов'язаних із вивченнням української літератури під кутом зору проблем національно-культурної ідентичності, як фахівцям, колегам у групі, так і широкому загалу.
ПРН-17. Планувати, організовувати, здійснювати й презентувати дослідження та/або інноваційні розробки з теми репрезентації національно-культурної ідентичності в українській літературі ХХ-ХХІ ст.
ПРН-18. Презентувати українською та іноземною мовою результати свого дослідження, пов'язаних із темою національно-культурної ідентичності в українській літературі останніх століть, літературознавчій спільноті у наукових публікаціях чи виступах на конференціях, круглих столах, семінарах тощо.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: - Філософія і література; - Вступ до літературної антропології; - Головні теоретичні концепції і школи західного літературознавства ХХ ст.;

Зміст дисципліни: Курс "Національно-культурна ідентичність в українській літературі ХХ-ХХІ ст." спрямований поглибити знання про історико-культурний розвиток української літератури ХХ-ХХІ ст. Дисципліна зорієнтована на ознайомлення студентів із новими підходами до вивчення текстів цього періоду через призму поняття "ідентичність". Особливу увагу в курсі приділено детальному вивченню текстів, знакових для доби, та їхнього обговорення в історичному та сучасному контекстах. Від студентів очікується робота із літературно-критичними джерелами, їх опрацювання, осмислення та обговорення. Також дисципліна передбачає самостійну роботу із текстами, виголошення доповіді й написання есею, що формує у студентів навички роботи із різними джерелами та критичного осмислення певного явища (тексту) в історико-культурному контексті.


Рекомендована література:
Основна критична література

1. Агеєва В. Жіночий простір : Феміністичний дискурс українського модернізму / Віра Агеєва. - К. : Факт, 2003. - 320 с.
2. Арендт Х. Истоки тоталитаризма / Ханна Арендт ; пер. с англ. И. В. Борисовой и др., под ред. М. С. Ковалевой, Д. М. Носова. - М. : ЦентрКом, 1996. - 672 с.
3. Брюкнер П. Тиранія каяття / Паскаль Брюкнер ; пер. з англ. П. Таращука. - К. : Темпора, 2013. - 216 с.
4. Ворен Р. О диссидентах и безумии : от Советского Союза Леонида Брежнева к Советскому Союзу Владимира Путина / Роберт ван Ворен. - К. : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. - 329 с.
5. Гатчеон Л. Іронія, ностальгія і постмодерн / Лінда Гатчеон / Іронія : збірник статей. - Львів : Літопис ; Київ : Смолоскип, 2008. - С. 169-186.
6. Донскіс Л. Влада та уява. Студії з питань політики та літератури / Леонідас Донскіс. - К. : Спадщина, 2012. - 280 с.
7. Забужко О. Notre Dame d'Ukraine : Українка в конфлікті міфологій / Оксана Забужко. - К. : Факт, 2007. - 638 c.
8. Кристева Ю. Самі собі чужі / Юлія Кристева ; пер. з фр. З. Борисюк. - К. : Основи, 2004. - 262 с.
9. Лисий І. Національно-культурна ідентичність філософії : сім наближень до теми / Іван Лисий. - К. : Києво-Могилянська академія, 2013. - 176 с.
10. Моренець В. До питання модерності лірики Василя Стуса (художньо-філософські аспекти індивідуального стилю) / Володимир Моренець // Оксиморон : літературознавчі статті, дослідження, есеї. - К. : Аграр Медіа Груп, 2010. - С. 92-118.
11. Моренець В. Нью-Йоркська Група : інтродукція до нових полемік на давні теми / Володимир Моренець // Оксиморон : літературознавчі статті, дослідження, есеї. - К. : Аграр Медіа Груп, 2010. - С. 64-91.
12. Нора П. Теперішнє, нація, пам'ять / П'єр Нора ; пер. із фр. А. Рєпи. - К. : ТОВ "Видавництво "Кліо"", 2014. - 272 с.
13. Полюхович О. Апологія споглядання в текстах еміґраційної літератури (Володимир Набоков, Юрій Косач) / Ольга Полюхович // Мандрівець. - 2012. - № 5. - С. 65-68.
14. Полюхович О. Хто боїться Юрія Косача? / Ольга Полюхович // Критика. - 2018. - № 7-8. - С. 30-37.
15. Сміт Е. Національна ідентичність / Ентоні Сміт. - К. : Основи, 1994. - 222 с.
16. Шевельов Ю. Білок і його забурення / Юрій Шевельов //Вибрані праці : у 2 кн. / Юрій Шевельов ; упоряд. І. Дзюба. - К. : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2008. - Кн. ІІ. Літературознавство. - С. 382-392.
17. Шевельов Ю. Прощання з учора ("Коли ж прийде справжній день?") / Юрій Шевельов // Шевельов Юрій. Вибрані праці : у 2 кн. / Юрій Шевельов ; упоряд. І. Дзюба. - К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2008. - Кн. ІІ. Літературознавство. - С. 679-726.
18. Шерех Ю. Українська еміграційна література в Європі 1945-1949 / Юрій Шерех // Пороги і запоріжжя. Література. Мистецтво. Ідеологія. Три томи. Т. І. - Харків : Фоліо, 1998. - С. 196-235.
19. Шкандрій М. В обіймах імперії. Російська і українська літератури новітньої доби / Мирослав Шкандрій. - К. : Факт, 2004. - 494 c.
20. Шнаппер Д. Спільнота громадян. Про модерну концепцію нації ; пер. з французької Р. В. Мардера. - Харків : Фоліо, 2007. - 223 с. (Доступно за посиланням: http://litopys.org.ua/schnapper/shn.htm).
21. Шпорлюк Р. Формування модерних націй : Україна - Росія - Польща / Роман Шпорлюк; перекл. з англ. Георгія Касьянова, Миколи Климчука, Миколи Рябчука, Ярослави Стріхи, Дзвенислави Матіяш та Христини Чушаак. - Вид. друге. - К . : ДУХ І ЛІТЕРА, 2016. - 552 с.
22. Шульга М. Маргінальність як криза ідентичності / Микола Шульга. - Соціологія: теорія, методи, маркетинг. - № 3. - 2000. - С. 166-170.
23. Anderson B. Imagined Communities : Reflections on the Origin and Spread of Nationalism / Benedict Anderson. - New York : Verso, 2006. - 240 p.
24. Assmann A., Shortt L., eds. Memory and Political Change / Aleida Assmann, Linda Shortt. - Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2012. - 223 p.
25. Bauman Z. From Pilgrim to Tourist : or a Short History of Identity / Zygmunt Bauman // Questions of Identity / Stuart Hall and Paul Du Gay. - Sage : Thousand Oaks, 1996. - P. 18-36.
26. Bauman Z. Liquid Times : Living in an Age of Uncertainty / Zygmunt Bauman. - Cambridge : Polity, 2006. - 188 p.
27. Bertelsen O. Rethinking Psychiatric Terror against Nationalists in Ukraine : Spatial Dimensions of Post-Stalinist State Violence / Olga Bertelsen. - Kyiv-Mohyla Humanities Journal. - 2014. - № 1. - P. 27-76. DOI: 10.18523/kmhj25710.2014-1.27-76.
28. Boym S. The Future of Nostalgia / Svetlana Boym. - New York : Basic, 2001. - 404 p.
29. Donskis L. Troubled Identity, or the European Canon and the Dilemmas of Memory / Leonidas Donskis // Modernity in Crisis : A Dialogue on the Culture of Belonging / Leonidas Donskis. - New York : Palgrave Macmillan, 2011. - Р. 7-42.
30. Dentith S. Parody / Simon Dentith. - London : Routledge, 2000. - 224 р.
31. Hall S. Cultural Identity and Diaspora / Stuart Hall // Colonial Discourse and Post-Colonial Theory : A Reader ; ed. by Patrick Williams and Laura Chrismas. - New York : Harvester-Wheatsheaf, 1994. - P. 392-403.
32. Hirsch M. The Generation of Postmemory / Marianne Hirsch. - Poetics Today. - 2008. - № 29.1. - Р. 103-128.
33. Hodgkin K., Radstone S., eds. Contested Pasts : The Politics of Memory / Katharine Hodgkin, Susannah Radstone. - London ; New York : Routledge, 2003. - 264 p.
34. Kristeva J. On the Melancholic Imaginary / Julia Kristeva. - New Formations. - 1987. - № 3. - P. 5-18.
35. Nora P. Between Memory and History: Les Lieux de M?moire / Pierre Nora. - Representations. - 1989. - 26. - P. 7-24.
36. Rodriguez J., Frontier T. Cultural Memory: Resistance, Faith, and Identity / Jeanette Rodriguez, Ted Fortier. - Austin : University of Texas Press, 2007. - 172 p.
37. Rossbach S. On the Metaphysics of Exile / Stephan Rossbach // Bullock, M. and Paik, P., eds. Aftermaths : Exile, Migration and Diaspora Reconsidered. New Directions in International Studies. - New Brunswick : Rutgers University Press, 2009. - Р. 76-102.
38. Rubchak B. Homes of Shells: Ukrainian Emigre Poetry After the War / Bohdan Rubchak // New Soil - Old Roots : The Ukrainian Experience in Canada / Ed. by Jaroslav Rozumnyj. - Winnipeg : Ukrainian Free Academy of Sciences in Canada, 1983. - P. 87-123.
39. Rushdie S. Imaginary Homelands / Salman Rushdie // Essays and Criticism 1981-1991. - New York : Penguin Books, 1992. - P. 9-21.
40. Segal C. Orpheus : The Myth of the Poet / Charles Segal. - Baltimore : Johns Hopkins University Press, 1989. - 233 p.
41. Tertium non datur (Проблема культурної ідентичності в літературно-філософському дискурсі XIX-XXІ ст.) : збірник наукових студій / упоряд. В. П. Моренець. - К. : НаУКМА, 2014. - 458 с.
42. Walder D. Postcolonial Nostalgias : Writing, Representation, and Memory / Dennis Walder. - New York : Routledge, 2011. - 204 p.
43. Weretelnyk R. A Noblewoman in the Attic : The Nobleman's Wife // A Feminist Reading of Lesia Ukrainka's Drama / Roman Weretelnyk. PhD Dissertation. - University of Ottawa, 1989. Режим доступу: http://hdl.handle.net/10393/5736.
44. Wertsch J. Voices of Collective Remembering / James Wertsch. - Cambridge : Cambridge University Press, 2010. - 202 p.

Додаткова критична література

1. Агеєва В. "Я" і романтика: розпуття Олександрі Довженка // Довженко без гриму: Листи, спогади, архівні знахідки / Упоряд. і коментар Віри Агеєвої і Сергія Тримбача. - К. : Комора, 2014. - С. 5-39.
2. Безхутрий Ю. Хвильовий : Проблеми інтерпретації / Юрій Безхутрий. - Харків : Фоліо, 2003. - 495 с.
3. Брюховецький В. Віктор Петров: верхи долі - верхи і долі / В'ячеслав Брюховецький. - К. : Темпора, 2013. - 168 с.
4. Грабович Г. До історії української літератури: Дослідження, есе, полеміка / Григорій Грабович. К. : Основи, 1997. - С. 73-136.
5. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека / Тамара Гундорова. - К. : Критика, 2005. - 263 с.
6. Мариненко Ю. "День мусить ясніти на рідній землі..." Повість Юрія Косача "Еней і життя інших": до проблеми національної ідентичності / Юрій Мариненко // Дивослово. - 2004. - № 7. - С. 30, 52-54.
7. Полюхович О. На марґінесах великої історії (тема безґрунтянства в текстах Миколи Хвильового) / Ольга Полюхович // Магістеріум. Літературознавчі студії. - 2012. - № 48. - С. 48-52.
8. Проза про життя інших. Юрій Косач : тексти, інтерпретації, коментарі / упоряд. В. Агеєва. - К. : Факт, 2003. - 352 с.
9. Ревакович М. Дещо про Нью-Йоркську групу / Марія Ревакович // Світо-вид. - 1996. - № 2. - 104-113.
10. Самчук У. Плянета ДіПі. Нотатки й листи / Улас Самчук. - Вінніпег : Накладом товариства "Волинь", 1979. - 355 с.
11. Шаповал Ю. Фатальна амбівалентність (Микола Хвильовий у світлі ГПУ) / Юрій Шаповал // Полювання на "Вальдшнепа". Розсекречений Микола Хвильовий : науково-документальне видання / упоряд. Ю. Шаповал ; передм. Ю. Шаповал, В. Панченко. - К. : Темпора, 2009. - С. 11-29.
12. Харчук Р. Сучасна українська проза ; Постмодерний період : Навч. посіб. / Роксана Харчук. - К. : Академія, 2008. - 247 с.
13. Mitroiu S. Narrative Identity and Trauma : Sebald's Memory Landscape / Simona Mitroiu. - The European Legacy. - 2014. - № 19(7). - Р. 883-900. DOI: 10.1080/10848770.2014.965525.
14. Poliukhovych O. The Past That Never Passes and the Future That Never Comes: 'Palimpsestual' Identity in Oleksandr Dovzhenko's Diaries / Olha Poliukhovych // Identities In-Between: Sub-Cultures in East-Central Europe, 1900-present, edited by Jan Fellerer, Robert Pyrah, and Marius Turda. - London, New York : Routledge, 2020. - P. 196-210.
15. Shankar R., Partridge J. The Spirit of Exile / Ravi Shankar, Jeffrey Partridge. - Journal of Postcolonial Writing. - 2006. - № 42(2). - Р. 129-138.Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Максимальна кількість балів - 100 Семінарські заняття - 30 (10Х3) Доповідь - 20 Есей - 30 Залікова робота - 30

Мова навчання: українська