НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 318702

Назва:

Літературно-критичний практикумАнотація: Умовою фахового становлення філолога є його перебування в сучасному літературно-критичному контексті, теоретичне осмислення літературно-мистецьких і літературознавчих явищ, вираження своєї позиції щодо них у фаховій літературі та пресі. Завдання курсу - поглиблене оволодіння методичними принципами підготовки текстів різних літературознавчих жанрів і вдосконалення індивідуального наукового стилю. Студентам пропонується практична робота з текстом: переклад, редагування, написання різножанрових літературознавчих робіт (анотацій, статей, рецензій), що також передбачає й уміння адекватно застосовувати теоретичні моделі для дослідження літературних текстів.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: I

Семестр: I-II

Кількість кредитів: 5 (загальна кількість годин - 150; аудиторні години - 50; лекції -0, семінарські заняття - 50; самостійна робота - 100)

Форма контролю: залік, залік

Викладач(і): к.філол.н., доц. Борисюк Ірина Василівна

Результати навчання: ПРН-1: Оцінювати власну здатність до аналізу літературних та кінотекстів, утілення групових та індивідуальних проєктів, будувати й утілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення через вибір і постановку проблеми в межах індивідуального проєкту та пошук дієвих тактик досягнення результатів.
ПРН-2: Упевнено володіти українською, англійською та бажано ще однією європейською мовою для пошуку і представлення результатів аналізу літературних та кінорецензій на різноманітних інтернет-платформах; презентувати результати групового та індивідуальних проектів у межах курсу, брати участь в обговоренні обраних літературних та кінотекстів, а також культурних та літературних проєктів.
ПРН-3: Застосовувати сучасні методики й технології, зокрема інформаційні, для успішної й ефективної підготовки, реалізації і просування групового проєкту, а також для побудови ефективних маркетингових стратегій просування інформації про книжки і проєкти у соцмережах.
ПРН-4: Оцінювати й критично аналізувати проблеми книжкового ринку, культурної комунікації, та пропонувати шляхи їх вирішення, аргументуючи власну точку зору, відстежувати і фіксувати сучасні книжкові тренди, пропонувати теми для обговорення.
ПРН-5: Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії з колегами-одногрупниками, налагоджувати контакти і пропонувати теми для обговорення різним цільовим аудиторіям, співпрацювати з професійними письменниками і культурними менеджерами.
ПРН-8: Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти літературознавства при підготовці літературознавчого дослідження з урахуванням обраної методології та літературознавчого інструментарію.
ПРН-9: Виявляти, збирати, систематизувати й аналізувати історико-літературні факти в межах підготовки індивідуальних проєктів, інтерпретувати тексти різних стилів і жанрів в межах групових обговорень, а також вміти відрізняти літературознавчу інтерпретацію від критичного аналізу структур і прийомів.
ПРН-10: Здійснювати науковий аналіз літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологійних принципів, формулювати узагальнення на підставі самостійно опрацьованих даних, вміти правильно обрати і застосувати методологію інтерпретації літературного тексту.
ПРН-11: Дотримуватися правил академічної доброчесності при виконанні індивідуальних письмових завдань.
ПРН-12: Доступно й аргументовано пояснювати структуру, використані автором прийоми та засоби побудови тексту як фахівцям, так і широкому загалу.
ПРН-13: Створювати та редагувати тексти різних стилів і жанрів (в тому числі інструментальні, на кшталт промо і оголошень), орієнтованих як на вузького фахівця, так і на широку цільову аудиторію.
ПРН-14: Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного літературного матеріалу, вміти самостійно визначати найбільш прийнятну для інтерпретації літературного тексту методологію.
ПРН-17:Планувати, організовувати, здійснювати й презентувати дослідження та групові й індивідуальні проекти в межах курсу.
ПРН-18: Презентувати українською мовою результати свого дослідження літературознавчій спільноті у підсумковому обговорення індивідуальних літературознавчих досліджень.Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: - Теорія літератури; - Головні теоретичні концепції і школи західного літературознавства ХХ ст.; - Основи редагування.

Зміст дисципліни: -Місце критики серед родів літератури. Критика як оперативна суб'єктивна ("авторська") історія літератури. Літературна критика й літературознавство. Різновиди літературно-критичного письма. "Дискурсивна" і "мистецька" критика. Основні критерії оцінки художнього твору, іманентність творові законів, за якими його тлумачать і оцінюють. - Проблема адресата літературної критики. 4 год. Вміння конструювати концепцію адресата в своєму тексті. Способи прочитання адресата в поетичних, прозових і драматичних творах.Особливості концепції адресата в творах різних стильових течій. - Дискурсивна" критика: А) Марксистська критика. Її історія та актуальність. Аналіз художнього тексту з погляду марксистської критики. Б) Феміністична критика. Її спільні риси з марксистською критикою та відмінності. В) Постколоніальна критика. Типологічні риси постколоніальної критики середини ХХ століття в країнах Заходу й у сьогоднішній Україні. Постколоніальна критика в пост-імперських і пост-колоніальних країнах. Г) Нова "історична" критика в західному літературознавстві. Ґ) Нова "культурологічна" критика. - Психоаналітична критика. - Рецептивна критика. - Феноменологічна критика. - Структуралістська критика. - Деконструктивістська критика. - Жанри літературної критики.


Рекомендована література:
Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.
Бахтин М. Литературно-критические статьи. - М., 1986.
Білецький О. І. Літературно-критичні статті. - Київ, 1990.
Брюховецький В'ячеслав. Силове поле критики. - К., 1988.
Критика прози. - Львів, 2011.
Донцов Д. Дві літератури нашої доби. Репринтне відтвор. вид. 1958 р. - Львів: Просвіта, 1991. ?295 с.
Драгоманов М. П. Літературно-публіцистичні праці: У 2-х т. / Упоряд. І. С. Романченко; Гол. ред. О. Є. Засенко. - К.: Наукова думка, 1970.
Література. Теорія. Методологія. - К., 2008.
Лотман Ю.М. Анализ поэтического текста. - Ленинград, 1972.
Моренець, Володимир. Оксиморон. - К., 2010.
Павличко, Соломія. Теорія літератури. - Вид. Друге.- К.: Основи.- 679 с.
Папуша Г. Modus ponens. Нариси з наратології. - Тернопіль, 2013.
Петров В. Проблеми літературознавства за останнє 25-ліття (1920-1945)// Світання: Науково-літературознавчий збірник. - 1946. - Ч. 2
Поліщук Я. Ревізії пам'яті. Літературна критика / Ярослав Поліщук. - Луцьк: Твердиня, 2011. - 216 с.
Теорія літератури в Польщі. - К., 2008.
Шерех Ю. Не для дітей: літературно-критичні статті й есеї. - Нью-Йорк, 1964.
Barthes, Roland. Critical Essays. 1964. Trans. Richard Howard. Evanston, Ill.: Northwestern University Press, 1972.
Barthes, Roland. Mythologies. 1957. Trans. Annette Lavers. New York: Hill and Wang, 1972.
Belsey, Catherine. Critical Practice (New Accents). London, New York: Routledge, 2002.
Belsey, Catherine. A Future for Criticism. Wiley-Blackwell, 2011.
Bleich, David. Readings and Feelings: An Introduction to Subjective Criticism. Urbana, Ill.: NCTE, 1975.
Brooks, Cleanth. The Well-Wrought Urn: Studies in the Structure of Poetry. New York: Reynal & Hitchcock, 1947.
Daiches, David. Critical Approaches to Literature. London: Longman, Green and Co, 1981.
Dobie, Ann B. Theory into Practice. An Introduction to Literary Criticism. Wadsworth, 2001.
Dodds, John M. The Theory and Practice of Text Analysis and Translation Criticism. Vol. 1. Literary Prose. Campanotto Editore, 1983.
Frye, Northrop. Anatomy of Criticism: Four Essays. Princeton: Princeton University Press, 1957.
Peck, John and Coyle, Martin. Practical Criticism. How to Write a Critical Appreciation. N.Y., 1995.
Preminger, Alex and Brogan, T. V. F. The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics. Princeton University, 1993.
Richards, I. A. Practical Criticism. A Study of Literary Judgment. London, 1956.
Todorov, Tzvetan. The Poetics of Prose. Trans. Richard Howard. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1977.
Wellek, Rene, and Austin Warren. Theory of Literature. 1949. 2nd ed. New York: Harcourt, Brace and World, 1956. (See especially Image, Metaphor, Symbol, Myth, 175 - 201.)Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Максимальна кількість балів - 100: Поточний контроль - 70; Підсумковий контроль - 30 (залік)

Мова навчання: українська