НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 318703

Назва:

Магістерська роботаАнотація: Маґістерська робота - форма підсумкової атестації за ОНП "Теорія, історія літератури та компаративістика". Вона є самостійним науковим дослідженням літературознавчої проблеми, підготовленим для отримання кваліфікації магістра. Маґістерська робота - це самостійне наукове дослідження окресленої літературознавчої проблеми. Її виконання передбачає: вільне оперування історико-літературним фактажем; застосування теоретичних моделей дослідження тексту; здатність до самостійного аналізу художніх творів; концептуальність роботи; елементи наукової новизни; глибоке осмислення та теоретичне узагальнення із засвідченням власної позиції автора щодо досліджуваного питання; грамотне мовно-стилістичне оформлення; дотримання основних вимог державних стандартів.

Тип дисципліни: атестація

Рік навчання: 2

Семестр: 3-4-4д

Кількість кредитів: 20 (600 годин)

Форма контролю: теза

Викладач(і): керівники магістерських робіт

Результати навчання: ПРН-1. Пролєктувати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати й утілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення.
ПРН-2. Упевнено володіти українською мовою для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема під час написання і захисту магістерської роботи.
ПРН-3. Застосовувати сучасні методики й технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення індивідуального наукового дослідження, зокрема магістерської роботи.
ПРН-4. Оцінювати й критично аналізувати професійно значущі проблеми, що повязані з темою магістерської роботи, аргументовано і толерантно висловлювати свою точку зору та пропонувати шляхи їх вирішення
ПРН-5. Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня у рамках виконання магістерського проєкту.
ПРН-6. Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови (мов) та техніку мовлення для написання і захисту магістерської роботи.
ПРН-7. Оцінювати історичні надбання та новітні досягнення літературознавства в контексті світової та української філософсько-естетичної думки.
ПРН-8. Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти літературознавства.
ПРН-9. Виявляти, збирати, систематизувати й аналізувати історико-літературні факти, інтерпретувати тексти різних стилів і жанрів у різних національних літературах.
ПРН-10. Здійснювати науковий аналіз літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних принципів, формулювати узагальнення на підставі самостійно опрацьованих даних.
ПРН-11. Дотримуватися правил академічної доброчесності.
ПРН-12. Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних літературознавчих явищ і проблем як фахівцям, так і широкому загалу під час презентації результатів дослідження.
ПРН-13. Створювати та редагувати тексти різних стилів і жанрів, зокрема магістерського наукового дослідження.
ПРН-14. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного літературного матеріалу.
ПРН-15. Оперативно засвоювати нові теорії, концепції, прогресивні методики дослідження, що народжуються як у галузі літературознавства, так і на межі різних гуманітарних наук.
ПРН-16. Використовувати спеціалізовані концептуальні літературознавчі знання для розв'язання складних завдань і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в
умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.
ПРН-17. Планувати, організовувати, здійснювати й
презентувати своє магістерське наукове дослідження.
ПРН-18. Презентувати результати свого дослідження літературознавчій спільноті у наукових публікаціях чи виступах на конференціях, круглих столах, семінарах тощо.
Спосіб навчання: поаудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Навчальні компоненти ОНП "Теорія, історія літератури та компаративістика

Зміст дисципліни: Магістерське дослідження здійснюється у кілька етапів: " вибір теми і погодження її з науковим керівником (якщо тема не входить до переліку запропонованих кафедрою); " складання і виконання календарного графіка роботи над темою; " збирання бібліографічного матеріалу; " опрацювання науково-критичної літератури і художніх текстів; " написання роботи; " ознайомлення наукового керівника з текстом роботи і врахування його зауважень студентом; " остаточне оформлення магістерської роботи й подання її на відгук наукового керівника та рецензента; " захист магістерської роботи перед державною комісією. Кращі кваліфікаційні дослідження рекомендуються членами ЕК до друку у фахових періодичних виданнях. За кращу магістерську роботу з літературознавства випускники можуть отримати іменну відзнаку - премію імені професора Романа Струця, яку щороку збираються кошти силами випускників програми. Публічний захист кваліфікаційної (магістерської) роботи відбувається на засіданні Екзаменаційної комісії у формі презентації як із використанням різних форм візуалізації доповіді, так і без застосування технічних засобів. Необхідними умовами допуску до атестації є виконання індивідуального навчального плану; наявність вчасно виконаної і належним чином оформленої роботи, перевіреної на плагіат та рекомендованої до захисту науковим керівником; а також наявність внутрішньої або зовнішньої фахової рецензії. Після захисту кваліфікаційну роботу розміщують в інституційному репозитарії НаУКМА для вільного доступу. Випускна атестація завершується отриманням здобувачем освіти документа встановленого зразка про присудження ступеня магістра з присвоєнням кваліфікації: магістр філології за спеціалізацією 035.01 "Українська мова та література".


Рекомендована література: --Білуха М. T. Основи наукових досліджень / М.Т. Білуха. - К.: Вища шк., 1997. - 271 с.
- Еко У. Як написати дипломну роботу: Гуманітарні науки / пер. за ред. О. Глотова. Тернопіль: Мандрівець, 2007. - 224 с.
- Зелінська Н. В. Теоретичні засади роботи редактора над літературною формою. - К., 1989.
- Зелінська Н. В. Наукове книговидання в Україні: історія та сучасний стан. - Львів, 2002.
- Іванченко Р. Г. Літературне редагування. - К. : Вища школа, 1982, - 248 с.
- Ковалів Ю. Абетка дисертанта: Методологічні принципи написання дисертації. - К. "Твімінтер", 2009. - 459 с.
- Коваль А. П. Науковий стиль сучасної української мови / А.П. Коваль. - К., 1970.
- Коршунов О.П. Библиография: теория, методология, методика. - К., 1986.- 285с.
- Крымский С. Б. Научное знание и принципы его трансформации. - К., 1974.- 208с.
- Рюс Ж. Поступ сучасних ідей / Ж.Рюс. - К. : Основи, 1999. - 669 с.
- Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки / за ред. М. Зубрицької -Львів, 1996.

Література до теми магістерської роботи.

Форми та методи навчання: самостійна робота, консультації, захист

Методи й критерії оцінювання: Максимальна кількість балів - 100

Мова навчання: українська