НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 318704

Назва:

Науково-дослідний семінарАнотація: The subject of the "Research Seminar: Reader Reception Theory" represents an analysis of a body of theoretical work that has come to be associated with the work of critics who use the terms reader, the reading process, and response to mark out an area of investigation. An emphasis on the reader readjusts the critics' focus from the text to the reader, in the process redefining the literary act. Reading and writing join hands, change places, becoming two names for the same activity.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: 3

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120; аудиторні години - 40; лекції - 0, семінарські заняття - 40; самостійна робота - 80)

Форма контролю: залік

Викладач(і): PhD, доц. Веретельник Роман Миколайович

Результати навчання: Практичне застосування знань про сучасні літературознавчі моделі дослідження тексту, зокрема теорію читацького відгуку. Праця з авторитетними критичними першоджерелами, переклад з англійської та наукове коментування важкодоступних критичних студій, аналіз репрезентативних художніх текстів із застосуванням різних методологічних підходів до художніх явищ.

Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: - Теорія літератури; - Головні теоретичні концепції і школи західного літературознавства ХХ ст.; - Актуальні проблеми сучасного літературознавства; - Проблеми поетики; - Методологія літературознавчого дослідження

Зміст дисципліни: The subject of the "Research Seminar: Reader Reception Theory" represents an analysis of a body of theoretical work that has come to be associated with the work of critics who use the terms reader, the reading process, and response to mark out an area of investigation. An emphasis on the reader readjusts the critics' focus from the text to the reader, in the process redefining the literary act. Reading and writing join hands, change places, becoming two names for the same activity.


Рекомендована література: 1. A Concise Companion to Feminist theory / M. Eagleton. - Oxford, 2003.
2. A Reader's Guide to Contemporary Literary Theory / R. Selden, P. Widdowson, P.Brooker. - N.Y.: Pearson / Longman, 1985, 1997, 2005.
3. Eagleton T. Literary Theory: An Introduction. - Oxford: Blackwell, 1983, 1996.
4. Modern Criticism. A Reader / D. Lodge, N. Wood. - N.Y.: Pearspn, 1988, 2000.
5. The Blackwell Guide to Literary Theory/ Gregory Castle, Blakcwell Publishing, 2007.
6. The Norton Anthology of Theory and Criticism / V. B. Leitch. - N.Y, 2001.
7. The Postcolonial Studies Reader / Ashcroft B., Griffiths G., Tiffin H. - N.Y., 1995.
8. Tyson L. Critical Theory Today. - N.Y.: Routledge, 2006.
9. Mitchell J. Psychoanalysis and Feminism. - N.Y.: Penguin Books, 1974, 2000.
10. Reader-Response Criticism / J. Tompkins. - Baltimore: J. Hopkins Un., 1980.Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Максимальна кількість балів - 100: Поточний контроль - 70; Підсумковий контроль - 30 (залік)

Мова навчання: англійська