НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 318706

Назва:

Філософія та літератураАнотація: Основне завдання курсу полягає в тому, аби дати історичну панораму взаємодії філософії та літератури протягом останніх двох століть (від Руссо до Гайдеггера). Як філософи читають літературні твори? Як письменники читають філософські твори? Які результати це має для обох гуманітарних сфер? Як філософські ідеї народжують літературні образи та сюжети; а образи чи сюжети провокують нові філософські ідеї? Як філософія стає літературою, а література - філософією? Важливим елементом курсу буде його історичність. Курс буде організовано навколо конкретних епізодів взаємодії філософії та літератури протягом останніх двох століть. Ми прагнутимемо дати своєрідні філософсько-літературні "фотознімки" епох (французький романтизм, німецький романтизм, постромантизм, символізм, аванґард(и), поставанґард, екзистенціалізм) - подивитися, які філософські теми та постулати були характерні для тієї чи тієї доби, і як вони відбивалися у конкретних літературних творах. Водночас ці "знімки" будуть максимально персоналістичними: для кожної доби ми обиратимемо конкретних авторів, що здебільшого мають прямий зв'язок один з одним. Саме на прикладі творчості цих авторів та взаємодії між ними, ми прагнутимемо говорити про філософсько-літературну специфіку епохи.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: I

Семестр: 1

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120; аудиторні години - 42; лекції -28, семінарські заняття - 14; самостійна робота - 78)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): к.філос.н., доц. Єрмоленко Володимир Анатолійович

Результати навчання:
ПРН-3. Застосовувати сучасні методики й технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного виконання навчальних завдань курсу.
ПРН-4. Оцінювати й критично аналізувати історичну панораму взаємодії філософії та літератури протягом останніх двох століть (від Руссо до Гайдеггера). Висловлювати судження щодо специфіки літературних епох (французький романтизм, німецький романтизм, постромантизм, символізм, аванґард(и), поставанґард, екзистенціалізм).
ПРН-7. Оцінювати історичні надбання та новітні досягнення літературознавства в контексті світової та української філософсько-естетичної думки.
ПРН-8. Аналізувати які філософські теми та постулати, характерні для тієї чи тієї доби, і як вони відбивалися у конкретних літературних творах.
ПРН-10. Здійснювати науковий аналіз літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологійних принципів, формулювати узагальнення на підставі самостійно опрацьованих даних. На прикладі творчості обраних авторів та взаємодії між ними робиться висновок філософсько-літературну специфіку епохи.
ПРН-11. Дотримуватися правил академічної доброчесності.
ПРН-12. Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних літературознавчих явищ у контексті проблематики курсу.
ПРН-14. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного літературного матеріалу.
ПРН-15. Оперативно засвоювати нові теорії, концепції, прогресивні методики дослідження, що народжуються як у галузі літературознавства, так і на межі різних гуманітарних наук, зокрема літературознавства і філософії.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: - Філософія; - Аксіологічні виміри літератури; - Вступ до літературної антропології

Зміст дисципліни: Метою курсу є розширення горизонту розуміння літературних процесів через висвітлення зв'язків літературних текстів з філософськими ідеями, концептами та метафорами, а також через формування самих філософських концептів під впливом ключових історій та метафор доби. Завданнями курсу є: 1) прокладання мостів поміж літературними та філософськими текстами, авторами та явищами, 2) поглиблення концептуального та критичного мислення студентів літературознавства через аналіз і обговорення філософських проблем, висловлених у літературних текстах, 3) поглиблення розуміння історії культури через аналіз концептуальних / метафорологічних ейдосів тих чи інших епох, 4) поглиблення розуміння суспільної ролі літератури, зокрема як сфери, де формувалися та формуються концептуальні історії та метафори, що здійснюють засадничий вплив на культуру тієї чи іншої доби. Романтизм у пошуках природної людини : Руссо і Шатобріан. Романтизм і містика природи: Новаліс, Шеллінґ, Баадер. Постромантизм і ностальгія за сакральним: Жозеф де Местр і Бодлер. Філософія волі, песимізм, "декаданс": Шопенгауер - Гюїсманс - Ніцше. Аванґард та модернізм 1: Берґсон та європейська література. Аванґард та модернізм 2: Ніцше та європейська література. Фройд та сюрреалізм: про що говорять сни. Беньямін та література: "читати те, що ніколи не було написане". "Поет у злиденний час": Гайдеґґер, Ґадамер та їхні поети.


Рекомендована література: Основні художні тексту до курсу:

Тирсо де Моліна, "Севільський ошуканець та Камінний гість"
Леся Українка, "Камінний господар"
Шодерло де Лакло, "Небезпечні зв'язки"
Е.Т.А. Гофман, "Магнетизер"
Емілі Бронте, "Буремний перевал"
Ірвін Ялом, "Коли Ніцше плакав".
Артур Шніцлер, "Сновидна новела"
Володимир Винниченко, "Хочу!"
Ромен Ґарі, "Обіцяння на світанку"
Мішель Турньє, "Вільшаний король"
Жозе Сарамаго, "Сліпота"
Кадзуо Ішигуро, "Не відпускай мене"

Основна критична література до курсу

Єрмоленко В.А. Далекі близькі. - Л., 2015
Єрмоленко В.А. Плинні ідеології - К., 2018
Єрмоленко В.А. Оповідач та філософ. Вальтер Беньямін та його час. - К., 2011

Допоміжна критична література до курсу

Забужко О.С. Notre dame d'Ukraine. Українка в конфлікті міфологій. - К., 2015

Блюменберг Г. Світ як книга. - К., 2005

MacCarthy, Fiona. Byron: Life and Legend . John Murray Press. Kindle Edition.

Watt, Ian. Myths of Modern Individualism. Cambridge University Press. Kindle Edition.

Addis, Ferdinand. Rome: Eternal City. Head of Zeus. Kindle Edition.

Williams, Gareth D.. Pietro Bembo on Etna. Oxford University Press. Kindle Edition.

Celenza, Christopher S.. The Intellectual World of the Italian Renaissance. Cambridge University Press. Kindle Edition.

Safranski, R?diger. Goethe: Life as a Work of Art. Liveright. Kindle Edition.
capital

Margaret L. King. Renaissance Humanism . Hackett Publishing Company, Inc.. Kindle Edition.

A History of Modern French Literature. Princeton University Press. Kindle Edition.

Todd, Olivier. Albert Camus . Random House. Kindle Edition.
here

Bakewell, Sarah. At The Existentialist Caf?. Random House. Kindle Edition.

Meyers, Jeffrey. D.H. Lawrence . Cooper Square Press. Kindle Edition.
Banks, Lynne Reid. Dark Quartet: The Story of the Brontes . Endeavour Press. Kindle Edition.

Auerbach, Erich; Said, Edward W.. Mimesis: The Representation of Reality in Western Literature - New and Expanded Edition (Princeton Classics). Princeton University Press. Kindle Edition.

Gay, Peter. Schnitzler's Century: The Making of Middle-Class Culture 1815-1914. W. W. Norton & Company. Kindle Edition.

Kandel, Eric. The Age of Insight: The Quest to Understand the Unconscious in Art, Mind, and Brain, from Vienna 1900 to the Present . Random House Publishing Group. Kindle Edition.

Jacques Le Goff. The Birth of Europe (Making of Europe). Kindle Edition.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Максимальна кількість балів - 100: Поточний контроль - 60; Підсумковий контроль - 40 (екзамен)

Мова навчання: українська