НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 318707

Назва:

Гендерний дискурс українського модернізмуАнотація: Передбачається аналіз ґендерних аспектів української літератури ХХ ст., кризи патріархальних цінностей у модерній культурі. Європейський модернізм пов'язаний із "війною статей", тобто протистоянням патріархальних і сучасних уявлень про місце та роль чоловіка і жінки в соціокультурних процесах, про біологічні й соціальні чинники ґендерної ідентифікації. Емансипаційні тенденції утвердилися в українському письменстві в середині ХІХ ст., у прозі Марка Вовчка, згодом Олени Пчілки, Наталі Кобринської. Модернізм початку ХХ ст. активно дебатує феміністичну проблематику. Розглядається також ґендерна специфіка модернізаційних процесів сучасної літератури.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: II

Семестр: III

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120; аудиторні години - 42; лекції -28, семінарські заняття - 14; самостійна робота - 78)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): д.філол.н., проф. Агеєва Віра Павлівна

Результати навчання: ПРН-7. Оцінювати методи дослідження гендерного дискурсу художнього твору, зокрема аксіологічних настанов персонажів та автора.
ПРН-8. Характеризувати теоретичні концепції та поняття гендерного літературознавства, зокрема розрізняти феміністичні та маскулінні студії, феміністичну критику та гінокритику.
ПРН-9. Уміти аналізувати рівні структури прозового тексту, зокрема аксіологію, хронотоп, мовний рівень, з урахуванням маркерів гендерних оцінок, уявлень про гегемонію й підпорядкованість.
ПРН-11 - Дотримуватися правил академічної доброчесності.
ПРН-13. Виробити навички до вирізнення сексистських, нетолерантних висловлювань, понять, уміти редагувати текст, усуваючи твердження, що сприяють збереженню гендерної нерівності.
ПРН-14. Уміти поєднувати дослідницькі підходи, зорієнтовані на аналіз ідеологічного рівня тексту, зокрема гендерний інструментарій, з аналізом проблем художньої мови, стилю.
ПРН-15. Постійно тримати в полі зору статус гендерного літературознавства як дисципліни, пов'язаної з напрацюваннями філософії та культурної антропології, зокрема уміти деконструювати патріархальні моделі, явлені у християнстві.
ПРН-16. Використовувати уміння інтерпретувати риторичні засоби й прийоми у художніх та небелетристичних текстах для виявлення та деконструкції ппропаганди патріархальних, антиліберальних цінностей.Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: - Головні теоретичні концепції і школи західного літературознавства ХХ ст. - Актуальні проблеми сучасного літературознавства

Зміст дисципліни: Ґендерна інтерпретація тексту. Ґендер та ідентичність. Марко Вовчок в українській феміністичній традиції. Руйнування патріархальних цінностей в українському модернізмі. Сильна жінка Ольги Кобилянської. Феміністичні мотиви в творчості Лесі Українки. Ґендерна проблематика у драмі Лесі Українки "Кассандра". Жіночий простір. Реабілітація тілесності в модерній літературі.


Рекомендована література: Рекомендована література:
Агеєва В. Жіночий простір. Феміністичний дискурс українського модернізму - К.: Факт, 2003.
Агеєва В. Поетеса зламу століть. - К.: Либідь, 1999.
Вулф В. Власний простір. - К., 1999.
Гундорова Т. ПроЯвлення слова. Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація. - Львів, 1997.
Гундорова Т. Femina Melancholica. Стать і культура в ґендерній утопії Ольги Кобилянської. - К., 2002. - 270с.
Де Бовуар С. Друга стать : у 2т.- К.: Основи, 1994.
Забужко О. Notre Dame d'Ukraine: Українка в конфлікті міфологій. - К.: Факт, 2007.
Павличко С. Фемінізм. - К.: Основи, 2002.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Максимальна кількість балів - 100: Поточний контроль - 60; Підсумковий контроль - 40 (екзамен)

Мова навчання: українська