НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 318708

Назва:

Основи редагуванняАнотація: Метою навчальної дисципліни "Основи редагування" є освоєння студентом комплексу теоретичних і практичних знань з основ редагування, необхідних для фахової підготовки до друку різних видів видань та для реалізації відповідних виконавських і управлінських функцій. Завдання навчальної дисципліни "Основи редагування" формулюються в конкретиці різноманітних творчих та організаційних аспектів редагування, а також технології та методик редагування. Об'єктом навчальної дисципліни "Основи редагування" є редакторська діяльність фахово підготовлених спеціалістів у контексті творення, вдосконалення, друкування та поширення різних видів друкованої продукції. Предметом навчальної дисципліни "Основи редагування" є редакторська справа, що поєднує в собі організаційну та творчо-технічну діяльність носіїв редакторських професій.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: I

Семестр: I-II

Кількість кредитів: 5(загальна кількість годин - 150; аудиторні години - 50; лекції - 0, семінарські заняття - 50; самостійна робота - 100)

Форма контролю: залік, залік

Викладач(і): к.філол.н., ст. викл. Жодані Ірина Михайлівна

Результати навчання: ПРН-1. Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати й утілювати ефективну стратегію в галузі літературного і наукового редагування.
ПРН-2. Упевнено володіти українською мовою для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійної й наукової комунікації; презентувати результати досліджень українською мовою.
ПРН-3. Застосовувати сучасні методики й технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності у редакторській царині.
ПРН-4. Оцінювати й критично аналізувати основні проблемні точки редакторської і видавничої справи.
ПРН-5. Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному редакторському колективі та з представниками інших професійних груп.
ПРН-6. Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови (мов) та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації.
ПРН-8. Характеризувати теоретичні засади (основні поняття тощо) та прикладні аспекти редагування.
ПРН-11. Дотримуватися правил академічної доброчесності.
ПРН-12. Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних явищ і проблем як фахівцям, так і широкому загалу.
ПРН-13. Створювати та редагувати тексти різних стилів і жанрів
ПРН-18. Презентувати українською мовою результати свого дослідження літературознавчій спільноті у наукових публікаціях чи виступах на конференціях, круглих столах, семінарах тощо.Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: - Стилістика української мови

Зміст дисципліни: Сутність і зміст редагування Поняття редагування у широкому і вузькому розумінні. Поняття про різновиди редагування. Два найголовніші блоки видів редагування: загальне (універсальне); спеціальне. Основні складові загального редагування. - Спеціальне редагування та його підвиди: наукове, літературне, технічне, художнє, політичне. - Редакційно-видавничий процес Редакційно-видавничий процес як сукупність професійних дій. Підготовчий, редакційний, виробничий, маркетинговий етапи та їхні складові. Обов'язки директора, головного редактора, літературного редактора, коректора, верстальника, художника. - Сутність редакторської правки. Методика редагування Перше (наскрізне) читання. Поняття комплектності оригіналу. Робота над структурою та заголовковим комплексом. Визначення єдиного стилю. Робота зі вступною та заключною частинами. Сутність редакторської правки та її головне завдання. Основні правила з видавничої етики, які має пам'ятати редактор. - Коректура. Коректурні знаки Поняття коректури та її відмінність від редагування. Завдання коректора. Звіряння як різновид коректури. Загальні правила застосування коректурних знаків. - Літературне редагування Літературне редагування: морфологічні, лексичні, синтаксичні та стилістичні помилки. Випадки, що потребують пильної уваги редактора: тавтологія, розрізнення синонімів та паронімів, уникнення росіянізмів та російських кальок, ступенювання прикметників, безособові й активні конструкції, вибір синтаксичної побудови, фонема "ґ", активні дієприкметники тощо. - Розрізнення синонімів та паронімів Особливості вживання синонімів: відтінки значень, стилістичне забарвлення, закріпленість за певним стилем, частота вживання. Внутрішньо- та позамовні критерії відбору синонімів. Звукова близькість паронімів та проблеми їхнього розрізнення. - Росіянізми та кальковані фразеологізми Проблема засмічення української мови. Невиправдані запозичення з російської мови. Лексичні росіянізми. Помилки, пов'язані з уживанням слова у російському значенні. Калькування чужомовних фразеологізмів. Переклад із російської фразеологічних зворотів, прислів'їв та приказок, крилатих висловів. Синонімічне багатство української фразеології. - Наукове редагування Наукове редагування: оцінювання композиції роботи, перевірка термінології, логічні та фактичні помилки. Принципи наукового редагування: точність даних і посилань; коректність термінологічно-понятійного апарату; правильність написання власних імен; достатня обґрунтованість авторських тверджень; ясність викладу і необхідність уникання двозначності; етичність формулювань; мовна культура. - Технічне, художнє та політичне редагування Технічне редагування: технічні параметри верстки та роль редактора у їх визначенні. Типові помилки технічного редагування при складанні окремих текстових одиниць. Зміст та завдання художнього редагування. Складові художнього оформлення видань та особливості їх редагування. Види та специфіка застосування ілюстрацій у видавничій практиці. Типові помилки в редагуванні зображального матеріалу. Політичне редагування. - Редакторська підготовка наукових та науково-популярних видань Типологія наукових видань. Ознайомлювальний, структурний, змістовий аспект роботи редактора з цим видом видань. Типологія науково-популярних видань. Особливості дизайну та оформлення. Популяризація викладу матеріалу. - Редакторська підготовка складових тексту: цитати Поняття та найважливіші функції цитати. Способи уведення цитати в текст: коротка і велика за обсягом цитати. Методика роботи редактора з цитатами: загальні та граматичні правила. - Редагування бібліографічного опису. - Редакторська підготовка наукових видань Екскурсія у видавництво "Наукова думка". - Редакторська підготовка довідкових видань Типологічний ряд довідкових видань. Особливості побудови текстової частини словників, довідників, енциклопедій. . Редагування "Вікіпедії". - Редагування навчальних видань Специфіка типологічного ряду навчальних видань. Загальна методика роботи редактора з навчальними виданнями. Структурування змістової частини. Забезпечення належного навчально-методичного рівня тексту, а також взаємозв'язку текстового та ілюстративного матеріалів. Редакторська підготовка перекладів. Перекладознавчий мінімум для редактора-видавця. Види перекладів. Різновиди писемного перекладу. - Редакторська підготовка перевидань Види перевидань. Критерії відбору та проблематика творів для перевидань. Робота редактора над змістовою частиною видання. Робота редактора над службовою частиною видання. - Редагування художніх видань та дитячої літератури Типологія художніх творів та їх видань: за родами, за жанрами, за складом тексту, за цільовим призначенням. Особливості редагування творів класичної літератури та творів сучасних авторів. Редагування дитячої літератури. - Редагування газетно-журнальних та інформаційних видань Газетно-журнальні видання та їхня типологія. Найголовніші позиції оцінювання редактором газетно-журнального тексту. Сучасна типологія інформаційних видань та особливості їх редакторської підготовки. - Редагування реклами Форми існування рекламних текстів. Предмет рекламних повідомлень та характер інформації у рекламних текстах. Об'єкти авторського права в рекламних виданнях. Типологічна структура друкованої продукції з рекламними текстами. Жанри рекламних текстів. Специфіка підготовки та редагування рекламних матеріалів. Типові помилки смислового, стилістичного, граматичного характеру в рекламних текстах. - Редагування текстів за допомогою комп'ютерних програм Об'єктивний процес комп'ютеризації видавничої справи і суб'єктивні чинники створення "революційної" теорії видавничої справи та редагування. Позитиви і негативи так званого екранного редагування. Надумана проблема зайвості коректури в редакційно-видавничому процесі. Можливості програм текстового реактора Microsoft Word та текстового редактора українськомовних текстів "Рута". Найхарактерніші випадки творення автоматизованими редакторськими програмами смислових і граматичних помилок. Редактор і автоматизована система оптичного розпізнавання тексту та його переклад з іншої мови. Особливості роботи редактора з комп'ютерними програмами перекладу з однієї мови на іншу.


Рекомендована література: ЛІТЕРАТУРА

1. Анти-суржик / за заг. ред. О. Сербенської. - Л. : Світ, 1994. - 149 с.
2. Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо / Борис Антоненко-Давидович ; [уклад. Я. Б. Тимошенко]. - К. : КМ Academia, 1994. - 254 c.
3. Вирган І. О. Російсько-український словник сталих виразів = Русско-украинский словарь устойчивых выражений / І. О. Вирган, М. М. Пилинська ; за ред. М. Ф. Наконечного. - Х. : Прапор, 2002. - 863 с.
4. Волощак М. Неправильно - правильно : довід. з укр. слововживання / Марія Волощак. - 2-ге вид., доповн. - К. : Просвіта : Укр. вид. спілка, 2003. - 158 с.
5. Головащук С. І. Словник-довідник з українського літературного слововживання / С. І. Головащук. - К. : Наук. думка, 2004. - 447 с. - (Словники України).
6. ДСТУ ГОСТ 3582-97. Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила. - [Чинний від 1998-07-01]. - К. : Держспоживстандарт України, 1998. - 59 с. - (Національний стандарт України).
7. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT). - [Чинний від 2007-07-01]. - К. : Держспоживстандарт України, 2007. - 47 с. - (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи ; Національний стандарт України).
8. Женченко М. І. Складання та оформлення бібліографічних записів у списках літератури до наукових робіт : навч.-метод. посіб. / Марина Женченко. - 3-тє вид., доповн. - К. : Жнець, 2011. - 63 с.
9. Іванченко Р. Г. Літературне редагування : навч. посіб. / Р. Г. Іванченко. - Репр. вид. - К. : Парламент. вид-во, 2003. - 246 с.
10. Капелюшний А. О. Редагування в засобах масової інформації : навч. посіб. / А. О. Капелюшний. - Л. : ПАІС, 2005. - 303 с.
11. Капелюшний А. О. Стилістика й редагування : практ. слов.-довід. журналіста / А. О. Капелюшний. - Л. : ПАІС, 2002. - 575 с.
12. Караванський С. До зір крізь терня, або Хочу бути редактором / Святослав Караванський. - Л. : БАК, 2008. - 118 с.
13. Культура української мови : довідник / за ред. В. М. Русанівського. - К. : Либідь, 1990. - 302 с.
14. Куляс П. П. Редагування газетних та журнальних матеріалів : курс лекцій / П. П. Куляс. - К. : Ун-т "Україна", 2002. - 83 с.
15. Куляс П. П. Словник найпоширеніших помилок у засобах масової інформації з варіантами їх виправлення : посіб. для майбут. ред. / П. П. Куляс. - К. : Ун-т "Україна", 2006. - 192 с.
16. Мильчин А. Э. Культура издания, или Как не надо и как надо делать книги : [практ. рук.] / А. Э. Мильчин. - М. : Логос, 2002. - 223 с.
17. Непийвода Н. Сам собі редактор : порадник з укр. мови / Наталія Непийвода. - К. : [б. в.], 1996. - 259 с.
18. Олійник І. С. Українсько-російський і російсько-український фразеологічний словник = Украинско-русский и русско-украинский фразеологический словарь / І. С. Олійник, М. М. Сидоренко. - К. : Рад. шк., 1971. - 351 с.
19. Партико З. В. Загальне редагування: нормативні основи : [навч. посіб.] / З. В. Партико. - Л. : Афіша, 2004. - 416 с.
20. Пономарів О. Українське слово для всіх і для кожного / Олександр Пономарів. - К. : Либідь, 2013. - 359 с.
21. Різун В. Літературне редагування : підручник / В. В. Різун. - К. : Либідь, 1996. - 238 с.
22. Словник-довідник з культури української мови / Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська, З. Терлак. - 3-тє вид., виправл. - К. : Знання, 2006. - 367 с.
23. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця : практ. посіб. / Микола Тимошик. - Вид. 2-ге, стер. - К. : Наша культура і наука, 2006. - 559 с. - (Бібліотека видавця, редактора, автора).
24. Тимошик М. Методика редагування: змістовий, структурний, цілісний та вибірковий аспекти / Микола Тимошик. - К. : КНУКІМ, 2012. - 39 с.
25. Тимошик М. Редагування: завдання, зміст, види / Микола Тимошик. - К. : КНУКІМ, 2012. - 32 с.
26. Тимошик М. Редакторський аналіз: завдання, зміст, логічні засади / Микола Тимошик. - К. : КНУКІМ, 2012. - 33 с.
27. Тимошик М. Технічне редагування: теоретичні та практичні аспекти / Микола Тимошик. - К. : Наша культура і наука, 2012. - 31 с. - (Серія "Теорія та історія видавничої справи і редагування" ; вип. 7).
28. Тимошик М. Технологія редагування і техніка правки: теоретичні та практичні аспекти / Микола Тимошик. - К. : КНУКІМ, 2012. - 29 с.
30. Тимошик М. Художнє редагування: теоретичні та практичні аспекти / Микола Тимошик. - К. : Наша культура і наука, 2012. - 37 с. - (Серія "Теорія та історія видавничої справи та редагування" ; вип. 6).
31. Український правопис / Нац. акад. наук України, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні, Ін-т укр. мови. - К. : Наук. думка, 2012. - 288 с.
32. Як редагувати Вікіпедію : довід. для новачків / [упоряд. С. Петров]. - К. : Укр. пріоритет, 2012. - 43 с.Форми та методи навчання: семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Максимальна кількість балів - 100: Поточний контроль - 70; Підсумковий контроль - 30 (залік)

Мова навчання: українська