НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 318709

Назва:

Література та політика в XІX - XX ст.: європейський контекстАнотація: Література не є сферою, яка розвивається в вакуумі. Вона тісно пов'язана з соціальними, політичними та соціо-психологічними процесами, які відбуваються в суспільстві. Крім того, письменники, есеїсти та публіцисти часто формують соціо-політичний дискурс тієї чи іншої доби. Постать письменника дуже часто змішується з постатями публічного інтелектуала, публіциста, політика чи активіста. Як література впливала на політичний дискурс останніх двох століть у європейській культурі. Якою є політична роль письменників? Як вони долучилися до формування чи деформування ключових ідеологій? Як вони долучилися до діагнозування та трансформації суспільства. На ці питання спробує дати відповідь запропонований курс. Його героями є такі автори як: де Местр, Шатобріан, Гюго, Бальзак, Мішле, Кіне, Міцкевич, Чешковський, Бодлер, Флора Трістан, Барбе д'Оревіллі, Кюстін, Токвіль, Адам Сміт, Бентам, Цвейг, Конрад, Золя, Томан Манн, Соссун, Вільфред Оуен, Оруел, Замятін, Сент-Екзюпері, Сартр, Камю, Василь Стус, Микола Руденко, Євген Сверстюк та інші.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: I

Семестр:

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120; аудиторні години - 40; лекції -28, семінарські заняття - 12; самостійна робота - 80)

Форма контролю: залік

Викладач(і): к.філос.н., доц. Єрмоленко Володимир Анатолійович

Результати навчання:
ПРН-3. Застосовувати сучасні методики й технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного виконання завдань у межах курсу..
ПРН-4. Оцінювати й критично аналізувати як література впливала на політичний дискурс останніх двох століть у європейській культурі. Якою є політична роль письменників? Як вони долучилися до формування чи деформування ключових ідеологій? Як вони долучилися до діагнозування та трансформації суспільства. Аргументувати власну точку зору.
ПРН-7. Оцінювати історичні надбання та новітні досягнення літературознавства в контексті світової та української філософсько-естетичної думки.
ПРН-8. За допомогою адекватних теоретичних підходів аналізувати тексти в контексті історико-літературного та теоретичного матеріалу курсу.
ПРН-9. Виявляти, збирати, систематизувати й аналізувати історико-літературні факти, інтерпретувати тексти різних стилів і жанрів.
ПРН-10. Здійснювати науковий аналіз літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологійних принципів, формулювати узагальнення на підставі самостійно опрацьованих даних.
ПРН-11. Дотримуватися правил академічної доброчесності.
ПРН-12. Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних літературознавчих явищ і проблем у межах курсу "Література і політика в ХІХ-ХХ ст.: європейський контекст".
ПРН-14. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного літературного матеріалу.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: - Вступ до літературної антропології; - Філософія і література; - Світова література - 1, 3, 3; - Українська література - 1, 2, 3; - Аксіологічні виміри літератури; - Історія України

Зміст дисципліни: - ХІХ століття: революція та контр-революція. Аналіз головної літературно-політичної напруги ХІХ століття: боротьби між революційною (модернізаторською) та контр-революційною доктринами. Парадокс літератури: контр-революціонери в політиці, авангардисти в літературі (французький та німецький романтизм). Основні теми контр-революційної філософії романтизму: палінгенесія, проходження через смерть, історія та катастрофа. - Трансформації метафорики палінгенесії у ХІХ столітті та весна народів - Ідеології у ХІХ столітті: ліва ідея, права ідея, ліберальна ідея Головні ідеологічні течії ХІХ століття, їхній взаємозв'язок. Спільні та відмінні риси лівих (революційних), правих (консервативних) та ліберальних (еволюційних) доктрин. - Fin de si?cle: політика та література. - Колоніалізм та література Колоніалізм як ідеологія. Ідеї ХІХ століття, що виправдовували колоніальну практику. - Перша світова війна: політика та література Література та відчуття епохи Соціо-психологічні злами напередодні війни та після війни. Психоаналіз війни: Фройд та Річардс. - Міжвоєнна епоха: постання тоталітаризмів Література і тоталітаризми. - Друга світова війна: політика та література Письменники Другої світової. Ромен Гарі та Сент-Екзюпері. Ернст Юнгер. - Європейські інтелектуали і ліва ідея: Оруел, Сартр, Камю, Еліот - Україна та тоталітаризм. Українські політв'язні та дисиденти. - Сучасна українська література та політика. Політична публіцистика сучасної української літератури. Його героями є такі автори як: де Местр, Шатобріан, Гюго, Бальзак, Мішле, Кіне, Міцкевич, Чешковський, Бодлер, Флора Трістан, Барбе д'Оревіллі, Кюстін, Токвіль, Адам Сміт, Бентам, Цвейг, Конрад, Золя, Томан Манн, Соссун, Вільфред Оуен, Оруел, Замятін, Сент-Екзюпері, Сартр, Камю, Василь Стус, Микола Руденко, Євген Сверстюк та інші.


Рекомендована література: " History of Political Philosophy (ed. by Leo Strauss, Joseph Cropsey). - Chicago: University of Chicago Press, 1972.
" Ryan, Alan. On Politics: A History of Political Thought: From Herodotus to the Present (2 Vol. Set). New York: Liveright, 2012.
" Smith, Steven B. Political Philosophy (The Open Yale Courses Series). New Haven, London, Yale University Press, 2012
" MacIntyre, Alasdair. A Short History of Ethics, Notre Dame, University of Notre Dame Press, 1998
" Sandel, Michael J. Justice, New York, Farrar, Straus and Giroux, 2009
" Fawcett, Edmund. Liberalism: The Life of an Idea. Princeton University Press. Kindle Edition.
" Манан, П'єр. Інтелектуальна історія лібералізму
" Steger, Manfred B.. Neoliberalism: A Very Short Introduction (Very Short Introductions). OUP Oxford. Kindle Edition.
" Losurdo, Domenico. Liberalism: A Counter-History . Verso. Kindle Edition.
" Socialism: A Very Short Introduction (Very Short Introductions) . OUP Oxford. Kindle Edition.
" Wolff, Richard D.. Understanding Socialism. Democracy at Work. Kindle Edition.
" Sperber, Jonathan. Karl Marx: A Nineteenth-Century Life . Liveright. Kindle Edition.
" Грицак Я., Страсті за націоналізмом
" Greenfeld, Liah. Nationalism. Washington, Brookings Institution Press, 2019
" Снайдер Т., Криваві землі
" Попович М.В. Червоне століття
" Арендт, Ганна. Витоки тоталітаризму
" Gregor, A. James. Mussolini's Intellectuals: Fascist Social and Political Thought . Princeton University Press. Kindle Edition.
" Єрмоленко В.А. Плинні ідеології. Київ, Дух і літера, 2018.
" Джадт Т. Після війни. Історія Європи від 1945 року, Київ, Наш формат, 2020
" Снайдер Т., Джадт Т. Роздуми про двадцяте століття, Київ, Наш формат, 2019
" Снайдер Т., Шлях до несвободиФорми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Максимальна кількість балів - 100: Поточний контроль - 70; Підсумковий контроль - 30 (залік)

Мова навчання: українська