НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 318710

Назва:

Аксіологічні виміри літературиАнотація: Курс базується на ціннісному підході як системі породження смислових засад людського буття, що мотивують і скеровують життя людини. Виходячи з того, що література як особливий художньо-естетичний тип пізнання дійсності відтворює кардинальні феномени, котрі набувають вигляду аксіологічних відношень - курс націлений на вивчення літературних творів, в яких демонструється випробування цінностей на предмет їх відповідності характеристикам істинності-удаваності, вічності-минущості, загальності-індивідуальності, соціальності-ідеологізованості тощо.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: I

Семестр: 1

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120; аудиторні години - 40; лекції -28, семінарські заняття - 14; самостійна робота - 78)

Форма контролю: залік

Викладач(і): д.філос.н., проф. Лютий Т.В.

Результати навчання: ПРН-3. Застосовувати сучасні методики й технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного виконання завдань курсу.
ПРН-4. Фокусувати увагу на ціннісному підході як системі породження смислових засад людського буття, що мотивують і скеровують життя людини. Вміти аргументувати власну точку зору.
ПРН-7. Оцінювати історичні надбання та новітні досягнення літературознавства в контексті світової та української філософсько-естетичної думки.
ПРН-8. Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти літературознавства.
ПРН-10. Уміти аналізувати літературні твори, в яких демонструється випробування цінностей на предмет їх відповідності характеристикам істинності-удаваності, вічності-минущості, загальності-індивідуальності, соціальності-ідеологізованості тощо.
ПРН-11. Дотримуватися правил академічної доброчесності.
ПРН-12. Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних літературознавчих явищ і проблем як фахівцям, так і широкому загалу.
ПРН-14. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного літературного матеріалу.
Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: - Філософія; - Вступ до літературної антропології; - Філософія і література;

Зміст дисципліни: Вступ до проблем аксіології. Аполонічне і діонісійське в культурі (Ф. Ніцше). Постір цінностей і простір літератури (М Бланшо). Герменевтичні проблеми літератури. Метафізика жорстокості (А.Арто). Естетична теорія в часи культуріндустрії (Т.Адорно) Мистецькі експерименти зі смислом. Література безумства.


Рекомендована література:
1. Адорно Т. Теорія естетики. - К., 2002.
2. Бланшо М. Простір літератури. - Л., 2007.
3. Морис Бланшо, французский писатель, редактор, журналист и мыслитель // http://www.blansho.net.ru/
4. Бургин М. С., Кузнецов В.И. Аксиологические аспекты научных теорий. Киев, 1991
5. Ґадамер Г.-Ґ. Герменевтика і поетика. - К., 2001.
6. Гайдеґґер М. Дорогою до мови. - Л.. 2007.
7. Жене Ж. Щоденник злодія. - К., 2004.
8. Жене Ж. Богоматерь цветов. - М., 1993.
9. Ніцше Ф. Народження трагедії // Ніцше Ф. Повне зібрання творів. - Львів, 2004. - Т.1. - С. 11-130.
10. Ніцше Ф. Філософія у трагічну епоху греків // Там само. - С.663-724.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Максимальна кількість балів - 100: Поточний контроль - 70; Підсумковий контроль - 30 (залік)

Мова навчання: українська