НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 318713

Назва:

Друга іноземна мова - 1Анотація: "Друга іноземна мова-1" (іспанська) - вибіркова компонента ОНП "Теорія, історія література та компаративістика". Курс відбувається за умови формування груп. Курс спрямований на вивчення іспанської мови до рівня А1. Протягом курсу студенти опановують іспанський алфавіт, правила орфоепії, орфографії та пунктуації; засвоюють базовий словник для обслуговування себе у типових комунікативних ситуаціях; вивчають лінгвістичну термінологію для можливості подальшої самостійної роботи зі словниками, довідниками, граматиками іспанської мови тощо; здобувають практичні навички написання текстів різних жанрів і стилів, ведення діалогів, розкриття усних тем іспанською мовою.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 1

Семестр: 1,2

Кількість кредитів: 10 (300 год., із них 168 аудиторних, 132 год. - самостійної роботи)

Форма контролю: залік, залік

Викладач(і): ст. викл. Тищенко Анастасія Ігорівна

Результати навчання: ПРН-2. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями іспанською мовою усно й письмово, використовувати її для організації ефективної міжкультурної комунікації.
ПРН-3. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, зокрема зі словників, довідників, граматик іспанської мови тощо, електронних баз, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати.
ПРН-6. Знати й розуміти систему іспанської мови та вміти застосовувати ці знання у професійній діяльності.
ПРН-13. Знати принципи, технології і прийоми створення усних і письмових текстів різних жанрів і стилів іспанською мовою.
ПРН-18. Використовувати іспанську мову в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному) для розв'язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, професійній, науковій сферах життя.
ПРН-22: Дотримуватися принципів академічної доброчесності.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: мовознавчі дисципліни (факультативно)

Зміст дисципліни: Мета курсу - засвоєння студентами іспанської мови з урахуванням важливих мовних і позамовних фактів, пов'язаних з Іспанією. Завданнями курсу є: ознайомлення студентів із фонетикою, графікою, орфоепією, граматикою та лексикою іспанської мови на рівні А1; вироблення навичок читання й слухання іспаномовних матеріалів; напрацювання вмінь писання, читання і говоріння. Курс є початковим етапом із вивчення іспанської мови, тому покликаний познайомити студентів із базовими особливостями її фонетики, графіки, орфографії, орфоепії, лексики, фразеології, морфології, синтаксису й стилістики. Детальний розбір та виконання вправ, невеликих письмових завдань навчить студентів писати відповідно до комунікативної ситуації. Усні відповіді на семінарських заняттях, підготовка розгорнутих розповідей випрацюють правильну вимову, навички читання й говоріння, вміння висловлювати власну думку, описувати ситуацію, переказувати текст і вести дискусію іспанською мовою на відповідному рівні. Підготовка домашніх завдань покликана заохотити до самостійного пошуку та аналізу джерел. Вивчення фактів історії, культури, сучасного життя Іспанії розширить здатність студентів працювати у міжнародному контексті та спілкуватися із представниками інших народів, етнічних і соціальних груп.


Рекомендована література: Основна література

1. Bueso I., G?mez R. Prisma comienza. Libro del alumno A1. Madrid : Editorial Ediumen, 2002.
2. Casado P?rez M., Mart?nez Sebast?a A. Prisma comienza. Libro de ejercicios A1. Madrid : Editorial Ediumen, 2002.
3. Aragon?s L. Palencia R. Gram?tica de uso del Espa?ol. Teor?a y pr?ctica A1-B2. Madrid : Ediciones SM, 2005.
4. L?szl? S. Conversar es f?cil. Madrid : Edelsa, 2011.
5. Video ELE. Videos para aprender espa?ol como lengua extranjera. [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://videoele.com/menu-A1.html
6. Baralo M. Gen?s M. Espa?ol lengua extranjera en vocabulario. Elemental A1-A2. Madrid: ANAYA, 2008.

Додаткова література

1. Pодригес-Данилевская Е.И. Учебник испанского язика. Практический курс для начинающих / Е.И. Pодригес-Данилевская, А.И. Патрешев, И.Л. Степунина. - Москва: "ЧеРо", 1998. - 416 с.
2. Серебрянська А.О. Іспанська мова для початківців / A.О. Серебрянська, Т.М. Серебрянська - Київ: 2008. - 416 c.
3. Нуждин Г.А. Espa?ol en vivo. Учебник современного испанского языка - М. : Айрис-пресс, 2008. - 528 с.
4. Gonz?lez Hermoso A. Gram?tica del espa?ol como lengua extranjera. Madrid: Edelsa, 1998.
5. Mart?n Peris E. Gente: curso de espa?ol para extranjeros. Barcelona: Difusi?n, 2004.
6. Instituto Crevantes. Las culturas hispanicas en Internet. [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://www.cervantes.es/default.htm
7. Ejercicios de Espa?ol. [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://aprenderespanol.org/


Форми та методи навчання: семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Максимальна кількість балів - 100 Семінарські заняття - 40 Розповідь 4 х 5=20 Контрольна робота 10 Заліковий тест 30

Мова навчання: українська/іспанська