НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 318718

Назва:

Літературний побут в Україні 1910-1930 -х роківАнотація: Поняття "літературний побут" концептуально сформувалося в літературознавстві 1920-х років у колі формалістів. Б. Ейхенбаум наполягав, що літературознавство має вивчати не тільки літературу, але й те, як і в якому середовищі живе письменник, досліджувати інституційні форми існування літератури. Вчений вважав, що однією з форм літературного побуту є літературний журнал (газета) та видавництво, де письменник і читач зустрічаються, але опосередковано, між ними постає - редактор і цензор. Важливою формою літературного побуту 1880-1930 рр. були літературні гуртки, літорганізації, часописи, просвітницькі організації, народні бібліотеки. У спецкурсі аналізуються специфічні форми літпобуту, зокрема естрадні форми спілкування з читачем 1900-1920-х рр. (літвечірки, літгастролі, літсуди, літературні провокації та ін.). У програмі спецкурсу важливе місце посідає вивчення преси; преса розглядається як літературно-комунікативний інститут монополії у процесі формування свідомості та літературних (часто - ідеологічних) смаків, літературних канонів та репутацій. Досліджується специфіка та механізми представлення "чужої" культури в газетах та часописах: асиміляція, актуалізація етнокультурних стереотипів, маргіналізація, міфологізація. Студентам запропоновано розглянути проблему цензури як державного регулятора інформації та контролю; проаналізувати видиму/невидиму, свідому/несвідому форми цензури; визначити специфіку побутування української літератури в умовах цензурних обмежень (заборонні акти 1863, 1876-1905); дослідити редакційну політику щодо видання текстів української класики в 1920-1930-хх рр. (цензурні обмеження, ідеологічне редагування текстів). Сформульоване О. Білецьким ще в 1920-х рр. завдання вивчення читача досі залишається актуальним. Студентам запропоновано спробувати проаналізувати, яким був читач 1880-1930 рр.? Заслуговує на особливу увагу тема - письменник як читач; реконструюється коло читання в автобіографічних текстах українських письменників. Історію перекладу розглянуто як історію прочитання, як історію рецепції. Історія критики представлена в спецкурсі насамперед як "історія читачів" (за О. Білецьким); також досліджуються контрольно-репресивні форми критичних текстів (ідеологічна критика, статті-доноси - 1920-1930-ті рр.). Не менш цікавою та важливою для літературного побуту є фігура письменника-початківця (це специфічний тип читача, який взявся за перо ("другорядний" письменник)) та його літературні орієнтири (які літературні впливи можна виявити у творчості такого літератора). Залишається актуальною і проблема функціонування лубочної літератури та народної книжки, феномен "літератури для народу" (на прикладі книжки Б. Грінченка "Перед широким світом" (1907)). Не менш важливим для реконструкції специфіки літературного побуту 1880-1930-х рр. є вивчення каналів розповсюдження текстів художньої літератури: феномен рукописної книжки, публікація в часописах, книжкове видання, публічні читання в народних школах, переписування книжки, самвидав, політична рукописна література. Студентам запропоновано подумати над проблемою достовірності, правдивості так званих еґо-документів про літературне життя 1880-1930-х рр.. зокрема листів, щоденників, спогадів, мемуарів. На обговорення винесені такі питання: достовірність/викривлення інформації (коли документ стає анти-документом, а мемуари псевдо-мемуарами), замовчування, містифікації, вплив історичної дистанції на оцінку фактів минулого. Також у спецкурсі приділяється увага питанням "культовості" письменника (культ як деструкція тексту, розривання на цитати (С. Зенкін), фольклоризація літературного твору); проблемі письменника як персонажа твору. Вивчається, що таке символічна біографія, поняття "літературний факт" (за Ю. Тиняновим)? Описуються стратегії легітимації культурного авторитету. Важливою складовою спецкурсу є вивчення текстологічних проблем історії української літератури 1880-1930-х рр.: варіативність текстів (П. Мирний, І. Нечуй-Левицький, І. Франко, твори 1920-х рр.), незавершені тексти (І. Франко "Борислав сміється", П. Мирний), текст і авантекст (французька генетична критика); показано роль редактора, цензора, описано феномен авто-цензури. Аналізується, чи коректно говорити про "останню волю" автора та "канонічний текст" щодо творів 1920-х років? Обговорюються проблеми наукового коментування текстів; коментар як квінтесенція філології; коментар як наближення читача до тексту, а не тексту до читача. Типи коментарів: текстологічні, бібліографічні, лінгвістичні, біографічні, історико-культурні. Важливою складовою спецкурсу є самостійна робота студентів з пошуку, аналізу та інтерпретації маловідомих художніх текстів української літератури; робота з архівними матеріалами, публікаціями в пресі, щоденниковими записами, листами, мемуарами, автобіографіями та ін.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: 4

Кількість кредитів: 3 (90 год., із них 28 аудиторних: 20-лекційних, 8 - семінарських, 62 - самостійної роботи)

Форма контролю: залік

Викладач(і): к.філол.н., ст. викл. Пашко Оксана Волдодимирівна

Результати навчання: ПРН-3. Застосовувати сучасні методики й технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного опанування матеріалу дисципліни.
ПРН-4. Оцінювати й критично аналізувати проблеми, актуалізовані курсом "Літературний побут в Україні 1910-1930-х років", уміти аргументувати власну точку зору.
ПРН-8.Використовувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) для аналізу текстів означеного періоду.
ПРН-9. Виявляти, збирати, систематизувати й аналізувати історико-літературні факти, інтерпретувати тексти відповідно до поставлених завдань.
ПРН-10. Здійснювати науковий аналіз літературного та позалітературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологійних принципів, формулювати узагальнення на підставі самостійно опрацьованих даних.
ПРН-11. Дотримуватися правил академічної доброчесності.
ПРН-12. Доступно й аргументовано пояснювати сутність простежених і досліджених явищ уколегам у групі і поза нею.
ПРН-14. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного літературного матеріалу.
ПРН-17. Планувати, організовувати, здійснювати й презентувати дослідження в межах курсу.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: - Література і політика в ХІХ-ХХ ст.: європейський контекст; - Література в контексті культурних студій; - Актуальні проблеми сучасного літературознавства; - Українська література від модерну до сучасності: постколоніальний вимір; - Головні теоретичні концепції і школи ХХ ст.

Зміст дисципліни: Мета курсу - поглибити уявлення про 1920-1930-х рр. шляхом вивчення текстів, які дуже часто залишаються на периферії літературознавчого аналізу - его-документи, статті в тогочасній періодиці, анекдоти, сни тощо; шляхом дослідження проблеми символічної біографії письменника, роботи письменників у періодичних виданнях, взаємодії письменника з редактором та цензором; студенти навчаються шукати та аналізувати джерела, які ще не були введені в науковий обіг, а також знайомляться з основами текстології; на основі проведеного аналізу вони навчаються формувати коректні висновки. Курс спрямований на поглиблене вивчення літературної ситуації в Україні 1910-1930-х рр., зокрема такого феномену як "літературний побут". Найбільша увага приділяється пошуку нових текстів, джерел та новим інтерпретаційним стратегіям літератури доби "розстріляного відродження" та доби соцреалізму. Велику увагу приділяється виявленню різних типів читачів в цей період, а також вивченню взаємодії письменника, видавництва та цензора.


Рекомендована література: Джерела
Тексти: Розстріляне відродження, бібліотека [скани]. Культура України: електронна бібліотека. URL: http://elib.nplu.org/collection.html?id=227
Журнали та газети 1920-х [скани] // Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г.Короленка. URL: http://korolenko.kharkov.com/fond-el-docs/zhurnali.html#top
Рідкісні видання Харкова поч. ХХ ст. [скани]. URL: http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/1625
Харківські періодичні видання [скани]. URL: http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/1281

Довідники, словники, бібліографія
Газети Радянської України 1917- 1920 рр.: за матеріалами газетних фондів ЦНБ АН УРСР: бібліографічний покажчик / [укладачі Л. В. Пахуча, О. С. Лук'янчук, І. В. Сіра. К.: [б. м.], 1979. 110 с.; Газети Радянської України 1921- 1925 рр.: за матеріалами газетних фондів ЦНБ АН УРСР: бібліографічний покажчик / [укладачі Л. В. Пахуча, О. С. Лук'янчук, І. В. Сіра. - К.: [б. м.], 1981. 228 с.; Газети Радянської України 1926- 1929 рр.: за матеріалами газетних фондів ЦНБ АН УРСР: бібліографічний покажчик / [укладачі Л. В. Пахуча, О. С. Лук'янчук, І. В. Сіра. К.: [б. м.], 1979. 304 с.
Гусейнов Г. Господні зерна: в 6 кн. Кривий Ріг, 2011.
Дей О. І. Словник українських псевдонімів та криптонімів (XVI-XX ст.) / О. І. Дей. - К.: Наукова думка, 1969. - 560 с.
Лейтес А., Яшек М. Десять років української літератури : 1917-1927 / [за заг. редакцією С. Пилипенка]. Х.: ДВУ, 1928-1930. Том 1: Біо-бібліографічний. 1928. 672 с.; Лейтес А. Десять років української літератури : 1917-1927 / А. Лейтес, М. Яшек / [за заг. редакцією С. Пилипенка]. Х.: ДВУ, 1928-1930. Том 2: Організаційні та ідеологічні шляхи української радянської літератури. 2-е вид., доповн. та переробл. Х.: ДВУ, 1930. 755 с.
П'ядик Ю. Українська поезія кінця XIX - середини ХХ ст.: Бібліографія. Антологія / Упорядники: І. Г. П'ядик-Халявка, Н. Г. Дашкіна. Т. 1-4. К.: К. І. С., 2010-2015.
Червоний шлях (1923-1936 рр.): систематичний покажчик змісту / [уклала Н. В. Лощинська]. К.: Національна парламентська бібліотека, 2003. - 215 с.

Список рекомендованої літератури
Беладонна. Любовний роман 20-х років. К.: Темпора, 2016. 808 с.
Белецкий А. И. Об одной из очередных задач историко-литературной науки (изучение истории читателя) // Білецький О. І. Зібрання праць: у 5 т. / О. І. Білецький; [редколегія: М. К. Гудзій (голова) та ін.]. К.: Вид-во "Наукова думка", 1965-1966. - Т. 3. Українська радянська література. Теорія літератури. 1966. С. 255-273.
Білокінь С. Українська гуманітарна наука в період большевицького режиму; Про видання, заборонені на стадії верстки або тиражі яких було знищено // Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917-1941 рр.): джерелознавче дослідження. Т. 2. Дрогобич : Коло, 2013. С. 65-173, 631-793.
Гнатюк М. М. Текстологічні студії: [навч. посіб.]. - К.: Експерс-поліграф, 2011. - 156 с.
Гнатюк М. М. Юрій Яновський: текст і авантекст: монографія. - К., Ніжин: Аспект-Поліграф, 2006. - 328 с.
Грабович Г. Символічна біографія у прозі Миколи Хвильового // Грабович Г. Тексти і маски. - К.: Критика, 2005.
Добренко Е. Формовка советского читателя. Социальные и эстетические предпосылки рецепции советской литературы. СПб.: Академический проект, 1997. 321 с. (Серия "Современная западная русистика").
Добренко Е. Формовка советского писателя. Социальные и эстетические истоки советской литературной критики. - Спб.: Гуманитарное агентство "Академический проект", 1999. - 557 с. - (Серия "Современная западная русистика").
Йогансен М. Подорожі філософа під кепом. - К.: Темпора, 2016. - 448 с.
З порога смерті: Письменники України - жертви сталінських репресій [Електронний ресурс] / [упоряд. О. Г. Мусієнко]. - К.: Радянський письменник, 1991- . - Вип. 1. - 1991. - Режим доступу: http://ukrlife.org/main/evshan/martyrolog_g.htm (дата звернення: 15.06.12). - Назва з екрана.
Ільницький О. Український футуризм: 1914-1930; [перекл. з англ. Раї Тхорук]. - Львів: Літопис, 2003. - 456 с.
Кісельова Л. Текст в історії, історія в тексті: до генези мотивів кривавого хреста й голоду в українському фольклорі та літератури 1920-х років / Людмила Кісельова // Людина в часі-2 (філософскі аспекти укр. літератури ХХ-ХХІ ст.) / НаУКМА / [за ред. В. Моренця]. К.: Пульсари, 2011. С. 52-85.
Clark K. The Soviet Novel: History as Ritual. Bloomington: Indiana University Press, 2000.
Лотман Ю. М. К проблеме работы с недостоверными источниками // Лотман Ю. М. Пушкин. - СПб., 1995. - С. 324-329.
Лотман Ю. М. Массовая литература как историко-культурная проблема // Лотман Ю. М. О русской литературе. - СПб.: Искусство, 1997.
Костик Є. Функціонування Центрального управління у справах друку (ЦУД) в 20-х рр. ХХ ст. в УСРР
Макарик І. Перетворення Шекспіра: Лесь Курбас, український модернізм і радянська культурна політика 1920-х років; авториз. пер. з англ. М. Климчука. - К.: Ніка-Центр, 2010. - 348 с.
Маликова М. "Скетч по кошмару Честертона" и культурная ситуация нэпа // НЛО. - 2006. - № 78.
Мельників Р. В. Літературні 1920-ті. Постаті (Нариси, образки, етюди). - Х.: Майдан, 2013. - 256 с.
Менжулін В. Біографічний підхід в історико-філософському пізнанні: моногр. - К.: НаУКМА, 2010. - 455 с.
Нариси повсякденного життя Радянської України в добу непу (1921-1928): кол. моногр.; відпов. ред. С. В. Кульчицький: в 2 ч. - Ч. 1. - К.: Інститут історії України НАН України, 2009. - 445 с.; Ч. 2. - К.: Інститут історії України НАН України, 2010. - 382 с.
Paperno Irina. Stories of the Soviet Experience. Memoirs, diaries, dreams. Ithaca and London: Cornell University, 2009.
Патетичний фрегат: роман Юрія Яновського "Майстер корабля" як літературна містифікація / упор. В. Панченко. - К.: Факт, 2002. - 344 с. (Текст+контекст).
Півторадні В. Нездійснені видання // Вітчизна. - 1968. - № 2. С. 217-219.
Полювання на "Вальдшнепа". Розсекречений Микола Хвильовий. Науково-документальне видання / [упоряд. Ю. Шаповал; передмова Ю. Шаповала, В. Панченка]. - К.: Темпора, 2009. - 296 с.
Плаггенборг Ш. Революция и культура: культурные ориентиры в период между Октябрьской революцией и эпохой сталинизма; пер. с нем. - СПб.: Журнал "Нева", 2000. - 416 с.
Пучков А. "Киев" Осипа Мандельштама в интонациях, пояснениях, картинках. - К.: Дух і літера, 2015. - 216 с.
Спадщина: літературне джерелознавство, текстологія / Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України. - К.: Laurus, 2012. - Т. VII. - 502 c.
Сулима М. "Ще не всі однакові". Дещо про літературний побут 1920 років // Наука і культура. Україна: щорічник / редкол. О. Сергієнко та ін. - 1989. - Вип. 23. - С. 429-434.
Тынянов Ю. Н. Литературный факт / вступ. Ст., комм. В. И. Новикова, сост. О. И. Новикова. - М.: Высшая школа, 1993. - 319 с.
Hansen-L?ve Aage A. "Бытология" между фактами и функциями // Revue des ?tudes slaves. Ann?e 1985. Volume 57. Num?ro 1. pp. 91-103.
Цимбал Я. Перший розділ науки про Йогансена // Спадщина: Літературне джерелознавство, текстологія. К.: Laurus, 2013. Т. VIII. С. 26-91.
Цимбал Я. "Мозаїка" Юрія Смолича як джерело до історії літературного побуту 1920-1930-х років Шкандрій М. Модерністи, марксисти і нація. Українська літературна дискусія 1920-х років; пер. з англ. М. Климчука / М. Шкандрій. К.: Ніка-Центр, 2006. 384 с.
Шліхта Н. В. Історія радянського суспільства: навч. посібник. К.: НаУКМА, 2010. 218 с.
Шляхи під сонцем. Репортаж 20-х рокыв. - К. : Темпора, 2016. 860 с.
Щеглов Ю. К. Романы Ильфа и Петрова. Спутник читателя. 3-е изд., испр. И доп. СПБ.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2009. 656 с.
Щепотьєв В. Літературні суди // Плужанин. 1926. №4-5. С. 8-10.
Эйхенбаум Б. М. Литературный быт // О литературе / Б. М. Эйхенбаум. М.: Советский писатель, 1987. С. 428-436.
Эйхенбаум Б. М. Мой временник. Маршрут в бессмертие. М.: Аграф, 2001. 384 с.
Hasty Olga Peters. Reading Suicide : Tsvetaeva on Esenin and Maiakovskii / Hasty Olga Peters // Slavic Rewiev. Vol. 50. № 4. 1991. P. 836-846.
Naiman Eric. Sex in Public: The Incarnation of Early Soviet Ideology. Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1997, 307 p.Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Максимальна кількість балів - 100: Семінарські заняття - 40 Індивідуальна письмова робота - 30 30 Обговорення індивідуальних письмових робіт - 12 Міні-опитування на лекції - 18

Мова навчання: українська