НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 318719

Назва:

Десять європейських шедеврів (еволюція європейської художньої свідомості)Анотація: Програма дисципліни "Десять європейських шедеврів (еволюція європейської художньої свідомості)" відповідає навчальному плану підготовки студентів за напрямами підготовки філологія, що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра. Курс "Десять європейських шедеврів (еволюція європейської художньої свідомості)" є необхідною складовою нормативних навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки магістрів. На лекціях здійснюється виклад основної тематики курсу. Семінарські заняття спрямовано на опанування ідей провідних європейських літературних творів та їх осмислення шляхом розгляду прочитаних текстів. Підготовка до семінарських занять передбачає читання і обговорення літератури. Обсяг вказано після кожної позиції, але не перевищує 50 сторінок на тиждень.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 1

Семестр: 1,2

Кількість кредитів: 5 (150 год., із них 52 аудиторні: 40-лекційні, 12 - семінарські, 98 - самостійна робота)

Форма контролю: залік, залік

Викладач(і): к.філол.н., доц. Семків Ростислав Андрійович

Результати навчання: ПРН-3. Застосовувати сучасні методики й технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного опанування навчального матеріалу курсу.
ПРН-4. Оцінювати й критично аналізувати проблеми сучасної гуманітаристики під насвітленням найвизначніших текстів світової літератури.
ПРН-7. Оцінювати історичні надбання та новітні досягнення літературознавства в контексті світової та української філософсько-естетичної думки.
ПРН-8. Застосовувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) для інтерпретації найвідоміших творів світової літератури.
ПРН-10. Здійснювати науковий аналіз літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологійних принципів, формулювати узагальнення на підставі самостійно опрацьованих даних.
ПРН-11. Дотримуватися правил академічної доброчесності.
ПРН-12. Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних літературознавчих явищ, текстів і проблем як фахівцям, так і широкому загалу (у соцмережах, блогах).
ПРН-14. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного літературного матеріалу.
ПРН-17. Планувати, організовувати, здійснювати й презентувати аналіз текстів визначених програмою курсу.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: - Світова література 1, 2, 3 - Філософія та література; - Аксіологічні виміри літератури; - Французька література кінця ХІХ - початку ХХ ст. - Головні теоретичні концепції та школи західного літературознавства ХХ ст.

Зміст дисципліни: Метою курсу є розгляд стрижневих проблем європейської літератури, що посприяли формуванню вищих зразків художньої свідомості з урахуванням видозміни їхньої історичної форми. Курс "Десять європейських шедеврів (еволюція європейської художньої свідомості)" є важливою складовою підготовки магістрів за напрямами підготовки філологія до фахової діяльності в галузі освіти і гуманітарних наук. Епос Гомера "Іліада" й "Одіссея": крах світу і драма особистості. Данте Аліґ'єрі. "Божественна комедія": мандрівка вглиб себе. Франсуа Рабле. "Ґарґантюа і Пантаґрюель": аберації гуманізму. Міґель де Сервантес. "Премудрий гідальго Дон Кіхот з Ламанчі": омани реальності. Вільям Шекспір. "Гамлет": сум'яття суперечливої душі. Йоган Вольфґанґ Ґете. "Фауст": талан неспокою. Франц Кафка. "Процес": тривіальність абсурду. Марсель Пруст. "У пошуках утраченого часу": феноменологія плинності. Джеймс Джойс. "Улісс": хроніка подорожі. Томас Манн. "Доктор Фаустус": несамовитість творчості.


Рекомендована література: Гомер. Іліада. - Харків: Фоліо, 2006.
Гомер. Одіссея. - Харків: Фоліо, 2008.Bloom, H. (2006). Homer's The Iliad. Chelsea House Publishers.
Данте. Божественна комедія. - Харків: Фоліо, 2006.
Рабле, Ф. Ґарґантюа і Пантаґрюель. - Львів: Кальварія, 2004. - Т. 1-2.
Шекспір В. Гамлет. Київ: Основи, 2003.
Гете Й.-В. Фауст. Лірика. Київ: Веселка, 2001.
Кафка Ф. Процес. Київ: Юніверс, 1998.
Пруст Марсель. У пошуках утраченого часу, 7 т. (переклад А. Перепаді)- К., 2002.
Джойс Дж. Улісс / перекл. О. Тереха, О. Мокровольського. Київ : В-во Жупанського, 2018. - 760 с.
Манн Т. Доктор Фаустус / перекл.із нім. Є. Поповича, Харків : Фоліо, 2011, 575 с.
Бахтин, М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренесанса. - М.: Художественная литература, 1990.
Волощук Є. Духовно-естетичні тенденції німецькомовної модерністської літератури ХХ ст. у ліриці Р.М.Рільке, прозі Т.Манна, драматургії М.Фріша : // Дис... д-ра філол. наук / Є.В.Волощук. - К., 2009. - 416 с.
Тадьє Ж.-І. Хроніка життя й творчості М. Пруста // Всесвіт. - 1996. - № 11-12.
Шалагінов Б.Б. Фауст Й.В.Гете: Містерія. Міф. Утопія: До проблеми духовної сутності людини в німецькій літературі на рубежі XVIII-XIX ст. - Київ: Вежа, 2002.
Bloom, H. (2007). Homer's Odyssey. Chelsea House Publishers.
Kirkpatrick, R. (2004). Dante: The Divine Comedy, Student's Guide, Cambridge.
Bloom, H. (2009). William Shakespeare's Hamlet. Chelsea House Publications.
Bloom, H. (2010). Franz Kafka. Chelsea House Publications.Форми та методи навчання: лекції, семінари, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Поточний контроль знань здійснюється під час проведення семінарських занять і має на меті перевірку рівня обізнаності студентів із текстами й умінням їх інтерпретувати, а також виконання ними конкретних завдань. Формами поточного контролю з дисципліни "Десять європейських шедеврів (еволюція європейської художньої свідомості)" є заслуховування доповідей і дискусія. Поточний контроль передбачає оцінювання кожного виду робіт, зазначених в "Умовах визначення навчального рейтингу", та здійснюється у відповідності до чітко визначених критеріїв. Підсумковий контроль з дисципліни здійснюється у формі заліку, що передбачає оцінювання рівня засвоєння студентами програмного матеріалу на підставі їхніх відповідей, а також рейтингу, отриманого впродовж триместру. Максимальна кількість балів - 100 Залікова робота - 30 балів Робота в семестрі - 70 балів

Мова навчання: українська