НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 318720

Назва:

Типологія модернізму: Україна і ФранціяАнотація: Курс спрямований на вивчення національних особливостей модернізму в Європі початку ХХ ст., а саме на дослідження українсько-французьких літературних взаємин першої третини ХХ ст.; найбільша увага приділяється пошуку та інтерпретації перекладів українською з французької літератури, виявленню різноманітних перекладацьких стратегій; пошуку та інтерпретації маловідомих або ще не введених у науковий обіг тогочасних літературно-критичних статей, присвячених інтерпретації французької літератури (критик розглядається як професійний читач); важливим є також виявлення французького "сліду" в українській літературі першої третини ХХ ст. шляхом інтертекстуального аналізу. Важливою складовою спецкурсу є самостійна робота студентів з пошуку, аналізу та інтерпретації публікацій в пресі, щоденникових записів, листів, мемуарів, автобіографій, архівних матеріалів та ін.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: 3

Кількість кредитів: 4 (120 год., аудиторних - 40: лекційних - 28, семінарів - 12, самостійна робота 80)

Форма контролю: залік

Викладач(і): к.філол.н., ст. викл. Пашко Оксана Володимирівна

Результати навчання: ПРН-3. Застосовувати сучасні методики й технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного засвоєння матеріалу курсу.
ПРН-4. Оцінювати й критично аналізувати проблеми літературної компаративістики, зокрема щодо українського і французького модернізму, пропонувати своє фахове бачення, аргументуючи власну точку зору.
ПРН-8. Використовувати концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо теорії літератури та літературної компаративістики для інтерпретації творів українських і французьких письменників поч. ХХ ст.
ПРН-9. Виявляти, збирати, систематизувати й аналізувати історико-літературні факти, інтерпретувати тексти різних жанрів української та французької літератури доби модернізму.
ПРН-10. Здійснювати науковий аналіз літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з урахуванням доцільних методологічних принципів, формулювати узагальнення на підставі самостійно опрацьованого матеріалу.
ПРН-11. Дотримуватися правил академічної доброчесності.
ПРН-12. Доступно й аргументовано пояснювати сутність модерністських літературознавчих явищ і проблем на прикладі української та французької літератури.
ПРН-14. Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного літературного матеріалу.Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: - Французька література кінця ХІХ - початку ХХ ст.; - Французька література ІІ-ї половини ХХ ст. у філософському контексті; - Філософія і література; - Гендерний дискурс українського модернізму

Зміст дисципліни: Мета курсу - шляхом аналізу української та французької літературних ситуацій першої третини ХХ ст. сформувати уявлення про національну різноманітність європейського модернізму; сформувати навички роботи з літературними текстами; продовжити знайомство зі специфікою компаративного аналізу; навчити шукати, аналізувати нову, ще не введену в науковий обіг, інформацію з тогочасних журналів, газет, та на основі проведеного аналізу формувати висновки. Курс спрямований на вивчення національних особливостей модернізму в Європі початку ХХ ст., у фокусі дослідження - українсько-французькі літературні взаємини першої третини ХХ ст., виявленню французького "сліду" в українській літературі першої третини ХХ ст. Важливою складовою спецкурсу є самостійна робота студентів з пошуку, аналізу та інтерпретації публікацій в пресі, щоденникових записів, листів, мемуарів, автобіографій, архівних матеріалів та ін.


Рекомендована література: Довідники
1. Дей О. І. Словник українських псевдонімів та криптонімів (XVI-XX ст.) / О. І. Дей. К.: Наукова думка, 1969. 560 с.
2. Лейтес А., Яшек М. Десять років української літератури : 1917-1927 / [за заг. редакцією С. Пилипенка]. Х.: ДВУ, 1928-1930. Том 1: Біо-бібліографічний. 1928. 672 с.; Лейтес А. Десять років української літератури : 1917-1927 / А. Лейтес, М. Яшек / [за заг. редакцією С. Пилипенка]. Х.: ДВУ, 1928-1930. Том 2: Організаційні та ідеологічні шляхи української радянської літератури. 2-е вид., доповн. та переробл. Х.: ДВУ, 1930. 755 с.
3. П'ядик Ю. Українська поезія кінця XIX - середини ХХ ст.: Бібліографія. Антологія / Упорядники: І. Г. П'ядик-Халявка, Н. Г. Дашкіна. - Т. 1-7. - К.: К. І. С., 2010-2015.
4. Червоний шлях (1923-1936 рр.): систематичний покажчик змісту / [уклала Н. В. Лощинська]. - К.: Національна парламентська бібліотека, 2003. - 215 с.
Часописи та газети
1. Libraria.ua
2. Журнали та газети 1920-х [скани] // Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г.Короленка. URL: http://korolenko.kharkov.com/fond-el-docs/zhurnali.html#top
3. Рідкісні видання Харкова поч. ХХ ст. [скани]. URL: http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/1625
4. Харківські періодичні видання [скани]. URL: http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/1281

Переклади
1. Меженко Ю. Чужомовне письменство в українських перекладах // Життя і революція. 1929. № 7. С. 245-251. URL: https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=1176
2. Літературно-науковий вістник. Покажчик змісту. Том 1-109 (1898-1932) = Literaturno-naukovyi Vistnyk. Index to. Volumes 1-109 (1898-1932) / уклад. Б. Ясінський. - Київ; Нью-Йорк: Смолоскип. - 2000. - X, 541, [1] c.
Науково-критичні праці

1. Борщак І. Слов'янські студії у Франції (1840-1950) // Україна: українознавство і французьке культурне життя. 1951. Ч. 5.
2. Будний В., Ільницький М. Порівняльне літературознавство: підручник К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2008. 430 с.
3. Гординський С. На переломі епох. Літературознавчі статті, огляди, есеї, рецензії, спогади. Л.: Світ, 2004.
4. Грушевський М. Із чужих літератур: Літературна спадщина Альфонса Доде. 1899. Т. 7. Ч. II. 31; Т. 8. Ч. II.
5. Державин В. До питання про сучасну літературну реценцію / В. Державин // Критика. К., 1929. № 3. С. 91-103.
6. Драгоманов М. Ново-кельтское и провансальское движение в Франции // Вестник Европы. 1875. Август-сентябрь.
7. Іваненко О. Українсько-французькі зв'язки в театральному та музичному мистецтві (друга пол. ХІХ - поч. ХХ ст.)
8. Кальниченко О. А. Українська перекладознавча думка 1920-х - початку 1930-х років : Хрестоматія вибраних праць з перекладознавства до курсу "Історія перекладу" для студентів, що навчаються за спеціальністю "Переклад" / О. А. Кальниченко, Ю. Ю. Полякова; [укладачі Л. Черноватий і В. Карабан]. - Винниця: Нова книга, 2011. - 504 с.
9. Коломієць Л. В. Концепутально-методологічні засади сучасного українського поетичного перекладу : на матеріалі перекладів з англійської, ірландської та американської поезії [монографія] / Л. В. Коломієць. К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2004. 522 с.
10. Кочур Г. Література та переклад: Дослідження. Рецензії. Літературні портрети. Інтерв'ю / упор. А. Кочур, М. Кочур. К.: Смолоскип, 2008. Т. 1.
11. Кравець Ярема. Французька поезія у літературознавчій і перекладацькій діяльності Івана Франка // Українське літературознавство. 2014. Випуск 78. С. 209-223.
12. Матвіїшин В. Український літературний європеїзм. К.: Академія, 2009.
13. Моренець В. П. Національні шляхи поетичного модерну першої половини ХХ ст.: Україна і Польща. К.: Основи, 2001.
14. Наливайко Д. Теорія літератури й компаративістика. К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2006.
15. Наливайко Д. Король сонетів Жозе-Маріа де Ередіа // Ередіа Ж-М. Трофеї / пер. з фр. Д. Паламарчука / упор. Л. Череватенка. К.: Юніверс, 2001. С. 251-260.
16. Національні варіанти літературної компаративістики / [Д. С. Наливайко, Т. Н. Денисова, О. В. Дубініна та ін.] / Національна академія наук України; Ін-т літератури ім. Т. Шевченка. К.: Видавничий дім "Стилос", 2009. - 750 с.
17. Орест М. Про автора // Леконт-де-Ліль Ш. Поезії / вибір і переклади Ореста. Мюнхен, 1956. С. 75-80.
18. Павличко С. Теорія літератури. Проблемы особых межлитературных общностей / [под общей редакцией Д. Дюришина; пер. со слов. Л. Ф. Широковой]. М.: Наука, "Восточная литература", 1993. 263 с.
19. Рильський М. Т. Проблеми художнього перекладу // Рильський М. Т. Зібрання творів: у 20 т.; [редкол.: Л. М. Новиченко (голова) та ін.]. - К.: Наук. думка, 1983-1990. - Т. 16: Фольклористика, теорія перекладу, мовознавство / [упоряд. та приміт. Г. М. Колесника та ін.; ред. тому: О. І. Дей, В. М. Русанівський]. 1987. С. 239-306.
20. Рильський М. Т. Чехов по-українському // Рильський М. Т. Зібрання творів: у 20 т.; [редкол.: Л. М. Новиченко (голова) та ін.]. К.: Наук. думка, 1983-1990. Т. 16: Фольклористика, теорія перекладу, мовознавство / [упоряд. та приміт. Г. М. Колесника та ін.; ред. тому: О. І. Дей, В. М. Русанівський]. 1987. С. 183-202.
21. Романова О. В. Образ Середньовіччя. Нариси про французький історичний роман на матеріалі творів Ж. Мішле, Ж-К. Гюїсманса. Черкаси, 2014. 120 с.
22. Росовецький С. К. Фольклорно-літературні зв'язки: компаративний аспект: монографія / С. К. Росовецький / КНУТШ. К.: Київський університет, 2001. 277 с.
23. Рудницький М. Шарль Бодлер // ЛНВ. 1923. Кн. 6. С. 138-146.
24. Савченко С. Провансальський регіоналізм та національне відродження // Життя і революція. 1926. № 9. С. 54-63.
25. Тороп П. Тотальный перевод. Тарту: Издание Тартуского университета, 1995. 220 с. (або: Тороп П. Тотальний переклад. Х., Нова книга, 2015.)
26. Українське перекладознавство. Проблеми художнього переклау / Бібліограф. покажчик / Ю. Ю. Полякова. Х., 2013.
27. Череватенко Л. "Встає рятівником із небуття сонет" // Ередіа Ж-М. Трофеї / пер. з фр. Д. Паламарчука / упор. Л. Череватенка. К.: Юніверс, 2001. С. 7-47.
28. Mende?s Catulle. Le le?gend du Parnasse contemporain. 1884. URL: gallica.fr (спогади).
29. The Cambridge History of French Literature / ed. W. Burgwinkle, N. Hammond, E. W. Ison. Cambridhe, 2011.
30. Modernism / ed. A. Eysteinsson, Vivian Liska. 2 v. 2007.
31. Decadent Subjects. The Idea of Decadence in Art, Literature, Philisophy, and Culture of Fin de Si?cle in Europe / ed. T. J. Kline, N. Schor. 2002.
32. Watson J. Literature and Material Culture from Balzac to Proust. Cambridge, 2004.
33. Whidden Seth. Leaving Parnassus. The Lyric Subject in Verlaine and Rimbaud. NY, 2007.Форми та методи навчання: лекції, семінари, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: Максимальна кількість балів - 100 Практичні заняття - 25 Індивідуальна письмова робота - 25 Поточна письмова робота - 10 Обговорення індивідуальних письмових робіт - 10 Міні-опитування на лекції - 30

Мова навчання: українська