НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 318804

Назва:

Фінансовий менеджментАнотація: Даний курс зосереджений на вивченні процесу управління, формування, розподілу і використання фінансових ресурсів суб'єкта господарювання та оптимізації обороту його грошових коштів. Предметом дисципліни є фінансові ресурси, їх потоки, а також фінансові відносини, що пов'язані з функціонуванням підприємства. Метою вивчення дисципліни є оволодіння студентами базовими знаннями з теорії і практики управління фінансами підприємств, стратегії і тактики фінансового забезпечення суб'єктів господарювання, управління операційною та інвестиційною діяльністю, методів прийняття рішень щодо фінансування. В рамках вивчення курсу "Фінансовий менеджмент" студенти мають змогу набути навички з критичного та гнучкого мислення й прийняття оптимальних управлінських рішень у сфері фінансової діяльності з метою досягнення стратегічних й операційних цілей компанії, дотримуючись високих професійних та етичних стандартів.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання:

Семестр: 1,осінній

Кількість кредитів: 5 кредитів ЄКТС (загальна кількість годин - 150 год.; аудиторні години - 50 год.; лекції - 28год.; семінарські заняття - 22 год.; самостійна робота - 100 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Сова Є.С., ст. викл, к.е.н.

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
- процес управління формуванням, розподілом та використанням фінансових ресурсів господарюючого суб'єкта;
- спосіб оптимізації обороту грошових коштів суб'єкта економіки.


Спосіб навчання: аудиторний, дистанційний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: "Гроші та кредит", "Фінанси підприємств", "Фінансовий аналіз, "Фінансовий ринок", "Страхування", "Фінансова діяльність суб'єктів господарювання"

Зміст дисципліни: Курс спрямований на оволодіння студентами базовими знаннями з теорії і практики управління фінансами підприємств, стратегії і тактики фінансового забезпечення суб'єктів господарювання, формування вміння управляти операційною та інвестиційною діяльність, знаходження правильних фінансових рішень


Рекомендована література:
Основна:
1. Фінансовий менеджмент. Підручник. К.: КНЕУ, 2005. Керівник авторського колективу авторів і науковий редактор, професор А. М. Поддєрьогін. - 536 с. (базовий підручник)
2. Фінансовий менеджмент. Навч.-метод.посібник для самост.вивч.дисц./ А. М. Поддєрьогін/ Л.Д.Буряк, Н.Ю. Калач та ін.- К.: КНЕУ,2001.-294 с.
3. Ross S. A. Westerfield. Randolph/Jaffe, Jeffrey/Jordan, Bradford (1996) // Corporate Finance. 4th edition. Chicago: McGraw-Hill.
4. Brigham E. Financial Management: Theory & Practice / E. Brigham, M. Ehrhardt. - 13th edition. - Mason: Cengage Learning, 2011. - 1186 p. (базовий підручник)
5. ACCA Advanced Financial Management (AFM): Study Text. - Kaplan Publishing UK, 2022.
6. Ross S. A., Westerfield R., Jaffe J. F. Corporate finance. - Irwin/McGraw-Hill, 1999.
7. Keown A. J. et al. Basic financial management. - Prentice Hall, 2020.

Додаткова:
1. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник:/ За ред. проф.Г.Г.Кірейцева.:Київ:ЦУЛ,2002.-496с.
2. Коваленко Л.О. Ремньова Л.М.Фінансовий менеджмент: Навч. посіб.- 2-ге вид.,перероб. І доп.-К.:Знання, 2005.- 485 с.
3. Tennent J. Guide to Financial Management / J. Tennent. - London: The Economist Newspaper Ltd., 2008. - 327 p.
4. Brealey R. A. et al. Principles of corporate finance. - Tata McGraw-Hill Education, 2012.
5. Damodaran A. Investment valuation: Tools and techniques for determining the value of any asset. - John Wiley & Sons, 2012.
6. Koller T. et al. Valuation: measuring and managing the value of companies. - john Wiley and sons, 2010. - Т. 499.
7. Sova Y., Lukianenko I. Empirical Evaluation of Monetary Policy Transmission to Stock Markets and Further Transfer of Macroeconomic Shocks to the Real Sector // Journal of International Studies. - 2022. - вип. 15(1). - С. 117-132. https://doi.org/10.14254/2071-8330.2022/15-1/8 (Scopus, 1-ий квартиль).
8. Сова Є. С., Токарчук Т. В. Особливості прогнозування показників грошово-кредитного та фондового ринків за умови макроекономічних збурень у країнах, що розвиваються. Бізнес Інформ. 2021. №11. C. 348-356. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-11-348-356.
9. Сова Є. Теоретичні аспекти взаємозв'язку між монетарними індикаторами і показниками фондового ринку // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2020. - Т. 5, вип. 1. - С. 118-123. https://doi.org/10.18523/2519-4739.20205.1.
10. Роздатковий матеріал протягом курсу.

Періодичні видання:
1. Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал "Фінанси України".
2. Науково-практичний журнал "Наукові записки НаУКМА. Економічні науки".
3. Науково-практичний журнал "Вісник Національного банку України".
4. Нормативно-аналітичний журнал "Ринок цінних паперів України".

Електронні ресурси:
1. Сайт Державної служби статистики України - Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.
2. Сайт ACCA. Financial Management (FM). Technical articles. - Режим доступу: https://www.accaglobal.com/gb/en/student/exam-support-resources/fundamentals-exams-study-resources/f9/technical-articles.html.
3. Сайт CFA. - Режим доступу: https://www.cfainstitute.org/en/research/foundation/publications#sort=%40officialz32xdate%20descending
4. Сайт Міжнародного валютного фонду - Режим доступу: www.imf.org/en/Publications.
5. Сайт Національного банку України - Режим доступу: www.bank.gov.ua
6. Сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - Режим доступу: www.nssmsc.gov.ua.
7. Сайти Центральних банків - Режим доступу: www.bis.org/cbanks.htm.Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування, виступи на семінарах, творче індивідуальне завдання, проміжний тест); підсумковий контроль - 40 балів (письмовий екзамен).

Мова навчання: українська