НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 318812

Назва:

Інноваційний розвиток підприємстваАнотація: Дисципліна "Інноваційний розвиток підприємства" об'єднує знання, набуті під час вивчення таких дисциплін, як "Економічна теорія", "Мікроекономіка", "Макроекономіка", "Економіка підприємства", "Стратегічний менеджмент", "Маркетинг", та фокусує їх для формування компетенцій, необхідних для вибору напрямів інноваційного розвитку, оцінки інноваційного потенціалу та ефективності інноваційної діяльності, обґрунтування стратегії інноваційного розвитку підприємства. Метою вивчення курсу "Інноваційний розвиток підприємства" є формування у студентів системи знань з управління інноваційною діяльністю, визначення стратегії і тактики інноваційного забезпечення суб'єктів господарювання, обґрунтування та реалізація ефективних управлінських рішень з розвитку економіки на інноваційних засадах.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 2

Семестр: 3, осіннній

Кількість кредитів: 5 ( загальна кількість годин - 150; аудиторні - 44 год, лекційні - 22 год, семінарські - 22 год, сам. робота 106 год.)

Форма контролю: залік

Результати навчання: - відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати
інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.
- вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів,
банківської справи та страхування та управляти ними.
- здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності
суб'єктів господарювання.
- застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового,
банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень.

Спосіб навчання: аудиторний, дистанційний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: "Мікроекономіка", "Макроекономіка", "Маркетинг"

Зміст дисципліни: - Інновації: становлення та сучасні тенденції розвитку; - Сутнісна характеристика інноваційних процесів; - Напрями інноваційного розвитку підприємств; - Інноваційна політика підприємства; - Сучасні організаційні форми реалізації інновацій; - Маркетинг інновацій; - Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку; - Моніторинг інновацій. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств; - Державне регулювання інноваційної діяльності


Рекомендована література: Нормативно-правові акти
1. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 р. N 1560-XII з подальшими змінами і доповненнями. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
2. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 26 листопада 2015 р. № 848-VIII, у редакції від 07.03.2018 р.. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19
3. Про наукову і науково-технічну експертизу: Закон України від 10 лютого 1995 р. N 51/95-ВР, у редакції від 05.12.2012 р.. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/51/95-%D0%B2%D1%80
4. Про спеціальний режим інвестиційної і інноваційної діяльності технологічних парків: Закон України від 16 липня 1999 р. N 991-XIV, у редакції від 05.12.2012 р.. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14
5. Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 р. N 40-IV, у редакції від 05.12.2012 р.. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15


Основна література
6. Активізація інноваційної діяльності : організаційно-правове та соціально-економічне забезпечення : монографія / О. І. Амоша, В. П. Антонюк, А. І. Землянкін ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. - Донецьк : ТОВ "Норд Комп'ютер", 2007. - 328 с.
7. Александрова В. П. Джерела фінансового забезпечення інноваційної діяльності / В. П. Александрова // Проблеми науки. - 2011. - № 1. - С. 22-35.
8. Антонюк Л. Л. Інновації: теорія, механізм розробки та комерціалізації: Монографія / Л. Л. Антонюк, А. М. Поручник, В. С. Савчук. - К. : КНЕУ, 2010. - 394 с.
9. Васильєв О.В. Конспект лекцій "Економіка і організація інноваційної діяльності" (для студентів 4 курсу напряму підготовки 0501 "Економіка і підприємництво" спеціальності 6.050100 "Економіка підприємства") [Текст] / О.В. Васильєв, Н.М. Богдан. - Х.: ХНАМГ, 2010. - 100 с.
10. Ганущак-Єфіменко Л. М. Інноваційний розвиток підприємств: [навч посібн.] / Л. М. Ганущак-Єфіменко, О.В. Гуменна - К. : НаУКМА, 2015. - 280 c.
11. Ганущак-Єфіменко Л. М. Економіка та управління інноваційною діяльністю підприємств : [навч посібн.] / Л. М. Ганущак-Єфіменко, М. М. Єрмошенко. - К. : Національна академія управління, 2011. - 526 c.
12. Захарченко В. І., Корсікова Н. М., Меркулов М. М. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки. Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2012. - 448 с.
13. Економіка і організація інноваційної діяльності : [навч. пос.] / І. І. Цигилик, С. О. Кропельницька [та ін.] - К. : ЦНЛ, 2004. -128 с.
14. Економіка й організація інноваційної діяльності : підручник / за ред. О. І. Волкова, М. П. Денисенка. - К.: Професіонал, 2011. - 960 с.
15. Йохна М.А. Економіка і організація інноваційної діяльності: Навчальний посібник. - К.: Вид-во центр "Академія". - 2005. - 400с.
17. Ілляшенко С. М. Інновації і маркетинг - рушійні сили економічного розвитку: монографія/ С. М. Ілляшенко. - Суми: ТОВ "Друкарський дім "Папірус", 2012. - 536 с.
18. Ілляшенко С. М. Управління портфелем замовлень науково-виробничого підприємства: Монографія / С. М. Ілляшенко, О. М. Олефіренко: за ред. д.е.н., проф. С. М. Ілляшенка. - Суми: ВТД "Університетська книга", 2008. - 272 с.
19. Інвестиційно-інноваційні чинники формування розвитку й управління конкурентоспроможним потенціалом підприємства: Монографія / Д. В. Солоха, В. В. Морева, С. О. Чирков, В. Я. Козлова, О. В. Бєлякова. - Донецьк: СПД Дмитренко Л. Р., 2010. - 400 с.
20. Інноваційна стратегія українських реформ / А. Гальчинський, В. Геєць, А. Кінах, В. Семиноженко. - К. : Знання, 2012. - 336 с.
21. Інноваційний розвиток підприємств: [навч посібн.] / за ред. П. П. Микитюка. - Терпопіль: ПП "Принтер Інформ", 2015. - 224 с.
22. Микитюк П. П. Інноваційна діяльність: навч. посіб. / П. П. Микитюк, Б. Г. Сенів. - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 392 с.
23. Федулова Л. І. Інноваційна економіка: Підручник / Л. І. Федулова. - К.: Либідь, 2006. - 480 с.


Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (виступи на семінарах, творче завдання, проміжний тест); підсумковий контроль - 30 балів (залік)

Мова навчання: українська