НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 318820

Назва:

Податковий менеджментАнотація: Дисципліна "Податковий менеджмент" спрямована на вивчення проблем управління податковими відносинами на макро- та мікрорівнях: державний, корпоративний та особистий податковий менеджмент. Дисципліна є продовженням курсів "Податкова система" та "Бюджетна система" і призначена для подальшого поглибленого вивчення теорії та практики оподаткування при навчанні на рівні магістра. Окрім лекційних та семінарських занять, дисципліна включає практичні розрахункові заняття, гостьові майстер-класи, групові роботи та письмові індивідуальні завдання.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: I

Семестр: осінній

Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин - 120 год.; аудиторні години - 40 год.; лекції - 18 год.; семінарські заняття - 22 год.; самостійна робота - 80 год.)

Форма контролю: екзамен

Викладач(і): Буй Т. Г., доц, к. е. н.

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни "Податковий менеджмент" студенти мають отримати знання з управління у сфері оподаткування, навички самостійного творчого мислення, вміння приймати рішення в умовах податкового законодавства, що постійно трансформується. Студенти поглиблюють навички податкового планування, податкової роботи на підприємстві, зокрема розрахунків податкових зобов'язань за основними видами податків для фізичних та юридичних осіб.


Спосіб навчання: аудиторний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: "Податкова система", "Бюджетна система"

Зміст дисципліни: Курс спрямований на надання студентам прикладних знань про організацію стягнення податків і податковий контроль на рівні держави, а також управління та оптимізацію податкових платежів на підприємстві


Рекомендована література: І. Законодавчі акти:
1. Бюджетний кодекс України вiд 08.07.2010 № 2456-VI.
2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.
3. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI.
4. Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" вiд 08.07.2010 № 2464-VI.
5. Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 21.01.1993 №7-93.

ІІ. Підручники, посібники, монографії:
6. Буй Т.Г. Податкова система. Навчально-методичний посібник / Т.Г. Буй. - Київ: НаУКМА, 2012. - 74 с.
7. Воронська О.О. Податки в Україні: від теорії до практики / О.О. Воронська. - К.: Акцент ПП, 2018. - 464 с.
8. Дема Д.І. Податковий менеджмент: навч. посібник / Д.І. Дема, І.В. Шевчук, Г.П. Мартинюк; за заг. ред. Д.І. Деми. - К.: Алерта, 2017. - 256 с.
9. Дубовик О. Ю. Податковий менеджмент у схемах і таблицях: навчальний посібник / О. Ю. Дубовик. - Харків: Видавництво "ПромАрт", 2018. - 248 с.
10. Зайцев О. В. Податковий менеджмент : підручник / О. В. Зайцев. ? Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. - 308 с.
11. Купчак М.Я. Податковий менеджмент / М.Я. Купчак, А.В. Саміло. - Львів, 2020. - 185 с.
12. Макурін А.А. Теорія оподаткування / А.А. Макурін. - Дніпро: НТУ"ДП", 2018. - 75 с.
13. Мороз Е.Г. Податковий менеджмент / Е.Г. Мороз. - Рівне, 2020. - 412 с.
14. Паранчук С.В. Податковий менеджмент / С. В. Паранчук, А. С. Мороз, О. С. Червінська, Н. Г. Синютка. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. - 296 с.
15. Податкова система / Ю. Б. Іванов, В. Ф. Тищенко, О. Є. Наи?денко та ін. - Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. - 408 с.
16. Сарана С.В. Податкові режими в Україні / С.В. Сарана. - К.: Талком, 2016. - 414 с.
17. Ярема Б.М. Податковий менеджмент / Б.М. Ярема. - Львів: Магнолія, 2018. - 347 с.

ІІІ. Публікації у періодичних виданнях:
18. Буй Т.Г., Прімєрова О.К. Податкове стимулювання розвитку малого підприємництва в Україні // Ефективна економіка. - 2018. - №9.
19. T. Bui, K. Ploskina. Feebate System as Alternative to Taxes in Environmental Regulation of Light Vehicle Transportation // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2019. - C. 20-26.
20. Буй Т. Г., Прімєрова О. К., Мельник А. І. Вплив податку на прибуток на економічне зростання в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №5. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-5-6029.
21. T. Bui, O. Kovalchuk. Financial decentralization and fiscal imbalance of local budgets in Ukraine // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2020. - C. 21-26.
22. T. Bui, A. Zenchenko. Financial stability and independence of municipalities in Ukraine // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2022. - C. 10-19.Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 60 балів (опитування на семінарах, тестові та розрахункові завдання) підсумковий контроль - 40 балів (екзамен).

Мова навчання: українська