НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 318821

Назва:

Практика педагогічнаАнотація: Педагогічна практика (ПП) магістрів є обов'язковим компонентом навчальної програми для здобуття освітнього ступеня - магістра за овітньо-науковою програмою "Фінанси, банківська справа та страхування", зокрема магістр повинен бути підготований до виконання професійних функцій економічної діяльності за Освітньо-кваліфікаційною характеристикою, і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь здійснення самостійної навчально-методичної роботи.

Тип дисципліни: нормативна

Рік навчання: 1

Семестр: 2,2д, весна, літо

Кількість кредитів: 3 кредитів ЄКТС (загальна кількість годин - 90год.; аудиторні години - 30год.; практичні -30год., самостійна робота - 60 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): Галицька Е.В., к.е.н., проф.

Результати навчання: Перелік основних видів навчальної роботи
- відвідування занять провідних викладачів кафедри фінансів з подальшим їх аналізом;
- проведення лекційних, семінарських, практичних і лабораторних занять, під керівництвом викладача;

Перелік основних видів методичної роботи
- ознайомлення з правилами оформлення навчально-методичної документації;
- розробка конспектів лекцій, підготовка навчально-методичних матеріалів до семінарських, практичних, лабораторних занять і самостійної роботи студентів;
- ознайомлення з робочими навчальними планами і робочими навчальними програмами дисциплін відповідних напрямів підготовки;
- складання завдань для проведення контролю, завдань для проведення тестового контролю;
- розробка і впровадження інноваційних форм, методів і технологій навчання;
- вивчення і впровадження передового досвіду організації навчального процесу.

Перелік основних видів організаційної роботи:
- участь у профорієнтаційній роботі;
- участь в організації проведення студентських олімпіад, конференцій;
- участь в організації проведення організаційно-виховних заходів;
- ознайомлення з принципами управління діяльністю кафедри, ФЕН, НаУКМА.


Спосіб навчання: аудиторний, дистанційний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Методика викладання фінансово-економічних дисциплін

Зміст дисципліни: - знайомство студентів зі станом освітньо-виховної роботи в сучасних закладах вищої освіти НаУКМА, зокрема, та передовим педагогічним досвідом; - ознайомлення з сучасним станом освітньо-виховної роботи провідних закладів вищої освіти України і світу; - знайомство з особливостями планування освітньої роботи зі студентами (проведення лекційних, практичних, семінарських та інших видів занять), аналіз наслідків власної діяльності; - розвиток уміння планувати і реалізовувати основні види виховної роботи зі студентами й аналізувати наслідки своєї діяльності; - забезпечення зв'язку теоретичних знань з методики навчання та виховної роботи зі студентами з реальним освітньо-виховним процесом. - спрямованість не лише на вивчення фінансово-економічних дисциплін, а на формування навичок творчого та обґрунтованого використання студентами різних методичних прийомів для засвоєння цілого ряду фінансових курсів, тобто розвитку у студентів якостей педагога, формування власного стилю викладання, розроблення власного ділового іміджу.


Рекомендована література: Індивідуальне завдання узгоджене з керівником практики

Форми та методи навчання: практичні

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль -70 балів (творча роботаіндивідуальне завданням), підсумковий контроль - 30 балів (письмовий залік.

Мова навчання: український