НаУКМА

Інформаційний пакет ЄКТС

<< повернутись

Код: 318829

Назва:

Макроекономічний аналіз та монетарна політикаАнотація: Основу курсу складає вивчення історичної ретроспективи та сучасного стану найбільш важливих аспектів економічних теорій, які пояснюють грошово-кредитні та валютно-фінансові відносини і використовуються як базові при формуванні та реалізації монетарної політики. Розглядаються принципи побудови та функціонування дворівневої банківської системи, інструменти та форми проведення грошово-кредитної та валютно-курсової політики, зокрема з врахуванням особливостей економіки перехідного періоду. Викладаються теоретичні та практичні питання щодо взаємозв'язку та взаємовпливу монетарних та макроекономічних чинників, включаючи показники ВВП, інфляції, інвестицій, бюджету, платіжного балансу та інші. Важливою частиною курсу є вивчення підходів до формування, аналізу та прогнозування монетарної програми центрального банку.

Тип дисципліни: вибіркова

Рік навчання: 1

Семестр: 1, осінній

Кількість кредитів: 4,5 кредитів ЄКТС, (заг.обсяг - 135 год, з них: аудиторних-44 год., лекції-24 год, семінари-20 год, сам.робота- 91 год.)

Форма контролю: залік

Викладач(і): ст. викладач, к.е.н. Токарчук Т.В.

Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати
- теоретичні основи економічного прогнозування, програмування і планування на державному та регіональному рівні;
- методологію і практику макроекономічного прогнозування та фінансового програмування;
- інструментарій прогнозування макроекономічних показників.


Спосіб навчання: аудиторний, дистанційний

Необхідні обовязкові попередні й супутні модулі: Макроекономіка, Фінанси, Гроші і кредит

Зміст дисципліни: Монетарна політика: від теорії до практики ; Особливості інфляційного таргетування: міжнародний досвід;Реалізація режиму інфляційного таргетування в Україні; Ухвалення монетарних рішень у Національному банку України;Питання зовнішньої стійкості в контексті проведення монетарної політики;Прогнозування для цілей монетарної політики;Макроекономічні моделі для монетарної політики в НБУ.


Рекомендована література:
1. Блауг М. Економічна теорія в ретроспективі. Видавництво Соломії Павличенко "Основи", Київ. - 2001. - 672 с.
2. Гальчинський А. Теорія грошей, К., Основи. - 414 с.
3. Городніченко Ю. Інфляційні очікування в Україні: довгий шлях до закріплення / Ю. Голодніченко, О. Куабіон // Вісник НБУ. - №233. - вересень 2015. - С. 6-24.
4. Злупко С. Істор.ж0ія економічної теорії. Підручник. Знання, Київ. - 2005. - 720 с.
5. Історія економічних вчень. У 2-х частинах. За редакцією В.Базилевича. Підручник "Знання", Київ. - 2006. - Частина 1. - 584 с.
6. Корнійчук Л. Історія економічної думки України. Навчальний посібник.- Київ:КНЕУ. - 2004. - 431 с.
7. Коропецький І. Українські економісти ХІХ століття та західна думка. Либідь, Київ. - 1993. - 189 с.
8. Лепушинський В. Стратегічний документ з монетарної політики в умовах запровадження в Україні інфляційного таргетування // Вісник Національного банку України. - вересень 2015 року. - С.25-39.
9. МВФ, The External Balance Assessment (EBA) Methodology. - 2013
10. МВФ, The Liberalization and Management of Capital Flows: An Institutional View. - 2012.
11. Михайличенко С.Ю., Лук'яненко І.Г., Михайличенко М.С., Реальний ефективний курс гривні: економічний зміст, динаміка, моделі, застосування. - Національний Університет "Києво-Могилянська Академія", видавничий дім КМ Академія, Київ. - 2003. - 1999 с.
12. Ніколайчук С. Використання макроекономічних моделей для монетарної політики в Україні / С. Ніколайчук, Ю. Шоломицький // Вісник Національного Банку України. - 2015. - № 233. - С. 58-69.
13. Ніколайчук С. Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу: оцінка прийнятного рівня для України / С. Ніколайчук, Н. Шаповаленко // Економіка і прогнозування. - № 2. - 2010. - С.74-87.
14. Сова Є. С., Токарчук Т. В. Особливості прогнозування показників грошово-кредитного та фондового ринків за умови макроекономічних збурень у країнах, що розвиваються. Бізнес Інформ. 2021. №11. C. 348-356. https://www.business-inform.net/article/?year=2021&abstract=2021_11_0_348_356
15. Стельмах В. Грошово-кредитна політика в Україні / В. Стельмах, А. Єпіфанов, Н. Гребеник, В. Міщенко. К., Знання. - 2000. - 306 с.
16. Стельмах В.С., Шаповалов А.В., Кротюк В.Л. та ін. Кредитна система України і банківські технології. У 3-х кн.; За заг. Ред. Д-ра екон. Наук, проф. І..Сала. - Львів: ЛБІ НБУ. - 2002.
17. Токарчук Т. Аналіз зовнішніх дисбалансів в економіці України на основі визначення прийнятного рівня поточного рахунку платіжного балансу / Т. Токарчук, Н. Шаповаленко // Проблеми економіки. - № 4. - 2016. - С. 57-66.
18. Токарчук Т.В., Сова Є.С. Особливості прогнозування показників грошово-кредитного та фондового ринків за умови макроекономічних збурень у країнах, що розвиваються. Бізнес Інформ.2021.№ 11. С.348_356. https://www.business-inform.net/article/?year=2021&abstract=2021_11_0_348_356
19. Фарина О. Нелінійний ефект перенесення обмінного курсу на внутрішні ціни в Україні / О. Фарина // Вісник НБУ. - №236. - червень 2016. - С.32-45.
20. Фінансова політика в умовах тінізації та дисбалансів на ринку праці : методологія та інструментарій: монографія / за ред. І.Г. Лук'яненко.-Київ, НаУКМА, 2020.- 443 с. (Токарчук Т.В., п.2.2., п.2.3. розділу 2, с.94-129).
21. Юрчишин В. Валютні кризи. Українська академія державного управління при Президентові України- Агенство гуманітарних технологій. - 2000. - 200 с.
22. Barth R., Hemphill W., Financial Programming and Policy. The Case of Turkey, IMF Institute. - 2000. - 457 p.
23. De Jager, S., Johnston, M., Steinbach, R. (2015). A revised quarterly projection model for South Africa. South African Reserve Bank Working Paper (15/03), 1-25.
24. Grui, A., Lepushynskyi, V., & Nikolaychuk, S. (2018). A Neutral Real Interest Rate in the Case of a Small Open Economy: Application to Ukraine. Visnyk of the National Bank of Ukraine, (243). - Р. 4-20.
25. Grui, A., Vdovychenko, A. The Quarterly Projection Model for Ukraine, NBU Working papers. - №3. - 2019.
26. Mendes R. The Neutral Rate of Interest in Canada. Bank of Canada Discussion Paper - №5. - 2014.
27. Lukianenko I., Nasachenko M., Tokarchuk T. Inflation Expectations Investigation Using Markov Regime-Switching Autoregression. Montenegrin Journal of Economics. 2021. Vol.18. №1. PP.19-29 URL: http://mnje.com/sites/mnje.com/files/currentissue/komplet_-_vol._18_no.1.pdf
28. Monetary and Finantial Statistics. Manual., IMF. - 2000. - 157 p.
29. Rosenberg I. The Monetary Policy Decision-Making Process, BIS Review. - №77. - 2008.
30. Tokarchuk T., H.A.Bartelet. Unleasing Ukraine's Economic potential: Macroeconomic multipliers from a feedback perspective//Scientific papers NaUKMA Economics, K; 2018.- vol.3, #1.- P . 107-114. Available at http://journals.ukma.edu.ua/spne
31. Simon G. Central Bank Balances and Reserve Requirements, IMF WP. - №11/36. - 2011.
40. Theoretical Aspects of the Design of Fund-Supported Adjustment Programms, Occasional Paper No. 55, IMF, Washington, D.C. - 1987. - 51 p.
Форми та методи навчання: лекції, семінарські заняття, самостійна робота

Методи й критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль - 70 балів (виступи на семінарах, презентації, квізи, участь в дискусіях), підсумковий контроль - 30 балів (залік)

Мова навчання: українська