Повідомлення

Освітньо-наукова програма «Управління енергоефективністю»

галузь знань – 07 «Управління та адміністрування» /

07 «Management and Administration»

 

спеціальність – 073 «Менеджмент» /

073 «Management»

 

Спеціалізація – «Управління енергоефективністю» /

«Energy management»

 

 

Кваліфікація

Магістр з енергоменеджменту/ Master of Energy management

Тип диплома та обсяг програми

Одиничний ступінь, 120 кредитів ЄКТС.

Термін освоєння програми 1 рік 6 місяців для денної форми навчання

Навчальний заклад

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Акредитуюча організація

Міністерство освіти та науки України

Період акредитації

 

Рівень програми

 • Рамка кваліфікацій Європейського простору вищої освіти – другий цикл,
 • Національна Рамка кваліфікацій – 8 рівень,
 • Закон України «Про вищу освіту» – другий (магістерський) рівень

 

А.

Мета освітньої програми

 

Отримання ґрунтовних знань щодо прогнозування, планування, контролю, аналізу та аудиту процесів у сфері енергоефективності для організацій (підприємств, установ, муніципалітетів, в об'єднаних територіальних громадах). Отримані навички дозволяють випускникам працювати в організаціях різних форм власності та інжинірингових компаніях

Бути підготовленими до успішного засвоєння складніших програм для наукових дослідників та розробників, експертів в сфері енергетичного менеджменту.

 

В.

Характеристика програми

 1. 1.      

Предметна область

Об’єктом вивчення є управління організацією (установами) з фокусом на ефективне використання енергетичних ресурсів, енергоощадне виробництво з мінімальним негативним впливом на зовнішнє середовище. 

        Цілі навчання:

-            підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері управління організаціями (установами) з фокусом на ефективне використання енергетичних ресурсів, енергоощадне виробництво з мінімальним негативним впливом на зовнішнє середовище.

Методи, методики, технології та інструменти:

-      загальнонаукові та специфічні методи дослідження;

-      методи та інструменти наукового дослідження у сфері менеджменту;

-      методики, технології та інструменти менеджменту (стратегічне управління, управління змінами, проектне управління, управління знаннями, корпоративне управління, тощо);

-      інформаційно-комунікаційні технології управління організаціями та їх підрозділами.

 1. 2.      

Основне спрямування програми спеціальності 073 «Менеджмент»

Зміст предметної області:

- реалізація політики енергозбереження та впровадження енергоефективних технологій і обладнання;

– здійснення енергетичного аудиту та енерготехнологічного обстеження;

– керування попитом споживачів, у т.ч. із залученням альтернативних джерел енергії;

– реалізація проектів енерговикористання та енергосервісних контрактів;

– формування систем енергетичного менеджменту;

– керування енергозабезпеченням підприємств.

 1. 3.      

Орієнтація програми

Професійна, прикладна, наукова.

 1. 4.      

Особливості та відмінності

-      Використання в навчальному процесі ділових ігор, кейсів та професійно-ситуаційного моделювання;

-      Запровадження системи ефективної мотивації творчої праці студентів, викладачів і співробітників;

-      Сприяння студентам у визначенні своєї професійної кар'єри,

-      Залучення до практичної діяльності за майбутнім фахом ще під час перебування їх в НаУКМА,

-      Залучення до наукової та викладацької діяльності.

 

С.

здатність до Працевлаштування та подальшого навчання

 1. 1.      

Здатність до працевлаштування

Магістр спеціальності 073 «Менеджмент» підготовлений до виконання професійних функцій за одним або кількома з видів економічної діяльності за «Державним класифікатором видів економічної діяльності ДК 009-2010», затвердженим наказом Держстандарту України від 11.10.2010 № 457:

-         Оптова торгівля та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів посередництво в торгівлі: G.46.1 – Оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту.

-         Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря: Д.35.14 - торгівля електроенергією.

-         Професійна, наукова та технічна діяльність: М.70.2 - Консультування з питань керування; М.71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах; М.71.20 - Технічні випробування та дослідження; М.72.1 - Дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук.

-         Державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування: О.84.1 - Державне управління загального характеру; соціально-економічне управління.

-         Освіта: Р.85.32 - Професійно-технічна освіта; Р.85.42 - Вища освіта

 1. 2.      

Подальше навчання 

-         Докторські програми

-         Міждисциплінарні програми

 

D

методика викладання

 1. 1.      

Підходи до викладання та навчання

Лекції, семінари, практичні заняття в малих групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, підготовка магістерської роботи

 1. 2.      

Система оцінювання

Письмові та усні заліки, екзамени, звіти з проходження практики, усні презентації, поточний контроль, захист магістерської роботи.

Перевірка та оцінювання знань студентів у НаУКМА здійснюється за рейтинговою (стобальною) системою. Результати складання екзаменів і диференційованих заліків оцінюються паралельно за національною шкалою та шкалою ЄКТС.

 

Е.

Програмні компетентності

 1. 1.      

Загальні

 1. Аналіз та синтез. Здатність до системного аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених фактів;
 2. Навички використання інформаційно-комунікаційних технологій для пошуку, оброблення, аналізу інформації з різних джерел та прийняття рішень;
 3. Здатність до абстрактного мислення, пошуку, опрацювання, аналізу, синтезу та встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами при вирішенні різнопланових задач у сфері енергетичного менеджменту;
 4. Вміння формулювати задачі моделювання, створювати моделі об’єктів і процесів у сфері енергетичного менеджменту із використанням математичних методів і інформаційних технологій;
 5. Вміння планувати і проводити дослідження у сфері енергетичного менеджменту та енергоспоживання, а також презентувати результати публічно в усній (виступи на конференціях, симпозіумах, тощо) та письмовій (публікація статей) формі;
 6. Вміння розробляти інвестиційні проекти та бізнес-плани для впровадження політики енергозбереження в організації;
 7. Навички стратегічного управління в організації: розробка стратегій та впровадження ефективного енергоспоживання;
 8. Вміння працювати в команді, формувати команду та управляти нею;
 9. Здатність до ініціювання інноваційних комплексних соціально-економічних проектів, лідерства та повної автономності під час їх реалізації.
 10. 2.      
 

Фахові

 1. Здійснення енергетичного аудиту та енерготехнологічного обстеження;
 2. Здатність на основі проведеного енергоаудиту формулювати нові ідеї, практичні та наукові задачі задля вирішення виявлених проблем, вибирати належні напрями і відповідні методи для їх розв’язку;
 3. Знання міжнародних систем енергетичного менеджменту та стандартів;
 4. Розробка та реалізація енергетичної стратегії підприємств (установ, муніципалітетів, об'єднаних територіальних громад) та реалізація політики з енергоефективності із впровадженням енергоефективних технологій і обладнання;
 5. Знання енергоринку України та державної політики у сфері регулювання енергоринку;
 6. Знання нормативно-правових документів та міжнародних стандартів у сфері енергоефективності  (ISO50000);
 7. Економічна ефективність впровадження генерації із використанням традиційних, нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії;
 8. Вміння організовувати обстеження об’єктів, моніторинг споживання енергії, оцінку споживання енергоресурсів в організації та ефективний енергоаудит;
 9. Формування корпоративної культури енергоефективності та вміння організовувати відповідальне енергоспоживання в організації, розробляти системи мотивації для стимулювання осіб, що відповідальні за впровадження систем енергетичного менеджменту;
 10. Формування систем енергетичного менеджменту та керування процесами енергоефективності на  підприємствах;
 11. Розробка енергетичного балансу підприємства (установи, муніципалітету, об'єднаної територіальної громади), розрахунок прогнозованих та поточних обсягів енергоспоживання, а також заходів щодо їх оптимізації;
 12. Здійснення професійного консалтингу з питань енергоспоживання та енергоменеджменту;
 13. Підготовка та реалізація проектів у сфері енергоефективності та енергосервісних контрактів;
 14. Реалізація енергопроектів з можливими власними дослідженнями для створення нових цілісних знань і розв’язання важливих соціально-економічних, наукових та інших проблем, пов’язаних з енергоменеджментом;
 15. Керування попитом споживачів на ринку енергоресурсів, у тому числі із залученням альтернативних джерел енергії.

 

F

Програмні результати навчання

 

 1. Займатися самоаналізом, використовувати методи адекватної самооцінки, самокритику, долати власні недоліки та шкідливі звички
 2. Реалістично й оптимістично ставитися до себе, спокійно сприймати свої невдачі та вчитися на них
 3. Використовувати різні методи та прийоми самовиховання
 4. Розвивати потенціал лідера, підприємливість і вміння йти на виправданий ризик
 5. Здійснювати самоменеджмент, встановлювати життєві цілі, визначати їх пріоритетність, планувати власну кар’єру
 6. Застосовувати заходи самоконтролю та саморегуляції, розвитку вольових якостей особистості.
 7. Застосовувати  концепції, методи та інструменти менеджменту для результативного та ефективного управління організацією;
 8. Встановлювати зв’язки між елементами системи управління організації
 9. Застосовувати навички обґрунтування та управління проектами, генерування підприємницької ідеї;
 10. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах;
 11. Організовувати та здійснювати комунікації з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті;
 12. Практикувати використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні;
 13. Аргументувати власну точку зору в дискусії на основі етичних  міркувань, соціально відповідально;
 14. Демонструвати вміння  взаємодіяти  з людьми та впливати на їх поведінку;

15. Вміти аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації;

16. Вміти управляти організацією, її змінами, здійснюючи їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення, в тому числі у відповідності до міжнародних стандартів та рекомендацій моделей досконалості;

17. Демонструвати здатність до адаптації та дії в новій ситуації, пов’язаній з роботою за фахом, вміння генерувати нові ідеї в області наук про менеджмент;

 1. 18.  Застосовувати педагогічні технології на рівні достатньому для реалізації розроблених програм навчальних дисциплін за спеціалізацією у вищих навчальних закладах;
 2. 19.  Моделювати об’єкти і процеси у сфері менеджменту. Застосовуючи математичні методи та інформаційні технології;

20. Ідентифікувати та класифікувати відомі і виявляти нові об’єкти в сфері менеджменту, описувати властивості, явища та процеси, їм притаманні.