Повідомлення

Помилка
 • JUser::_load: не можу завантажити користувача з ID: 45

Спеціальність 051 «Економіка»

Освітня програма «Економіка»

Кваліфікація, що присвоюється
Бакалавр економіки

Освітній ступінь
Бакалавр 

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Профіль програми


Фахівці з економіки призначені для роботи на підприємствах усіх форм власності, різного профілю та рівня, в проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах, зокрема у таких підрозділах та відділах: виробництва, планово-економічного розвитку; аналітичних досліджень; інформаційного забезпечення; міжнародних зв'язків; контролю якості та в інших підрозділах. Фахівці даного профілю, спеціалізуючись у сфері економіки, займаються широким колом питань, а саме: управляють економічними процесами; приймають інтегровані рішення в системі менеджменту; організовують економічні інформаційні системи; влаштовують пошук партнерів з бізнесу.

Загальний обсяг навчальної програми – 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: нормативні навчальні дисципліни та практика – 150 кредитів, вибіркові навчальні дисципліни та практика – 75 кредитів, атестація – 15 кредитів.

Ключові результати навчання

1. Знання з предметної області

 • управління необоротними та оборотними активами;
 • визначення реальних потреб в ресурсах;
 • оптимізація економічної діяльності;
 • економічне планування діяльності;
 • здійснення контролю за ходом всіх стадій економічного планування;
 • планування потреби у трудових ресурсах;
 • планування потреби у матеріальних ресурсах;
 • планування потреби у фінансових ресурсах;
 • організація роботи планово-економічного відділу підприємства, організації та установи.

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

 • здатність використовувати професійно профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесах управління економічною діяльністю;
 • здатність застосовувати знання та вміння для розв’язання якісних та кількісних задач;
 • уміння використовувати в науковій роботі необхідні комп'ютерні програмні продукти.

3. Практичні навички з предметної області

 • уміння складати економічну звітність, обчислювати показники економічної  діяльності;
 • уміння підготувати економічний план та бізнес-план;
 • уміння застосовувати інформаційні системи та технології в економіці;
 • уміння здійснювати контроль за раціональним формуванням та використанням централізованих та децентралізованих грошових фондів.

4. Загальні уміння та навички

 • уміння враховувати вплив факторів зовнішнього середовища організації прямої та непрямої дії на результативність економічної діяльності;
 • володіння різноманітними практичними навичками щодо комп'ютерного збору і обробки інформації;
 • уміння професійно працювати із сучасною комп'ютерною технікою;
 • здатність застосовувати знання на практиці;
 • здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку;
 • навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов;
 • навички взаємодії з іншими людьми, уміння працювати в групах, управління конфліктами та стресами;
 • уміння організувати власну діяльність та ефективно управляти часом.

Професійні профілі випускників з прикладами

Об'єктами діяльності бакалавра за спеціальністю “Економіка” є конкретні засоби та інструменти управління економічною діяльністю підприємства, установи, організації, складання та виконання економічних та фінансових планів бюджетних установ.

Доступ до подальшого навчання

Бакалавр економіки може продовжити навчання в університеті на другому (магістерському) рівні вищої освіти за спеціальностями «Економіка» та «Фінанси , банківська справа та страхування».

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань»

Вимоги до випуску

Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно складений кваліфікаційний екзамен та успішний захист бакалаврської кваліфікаційної роботи

Форма навчання

Денна

Завідувач кафедри

Доктор економічних наук, професор Бажал Юрій Миколайович