Повідомлення

Факультет економічних наук

Спеціальність 075 «Маркетинг»

Освітня програма "Маркетинг"

Кваліфікація, що присвоюється

Бакалавр маркетингу

Освітній ступінь

Бакалавр 

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу.  

Профіль програми

Фахівці з маркетингу призначені для роботи на підприємствах усіх форм власності, різного профілю та рівня, в проектних організаціях, консультативних центрах, наукових та освітніх закладах, зокрема у таких підрозділах та відділах: маркетингу, постачання; виробництва, планово-економічного розвитку; маркетингових досліджень; інформаційного забезпечення; збуту; міжнародних зв'язків; контролю якості та в інших підрозділах. 

Загальний обсяг навчально програми – 240 кредитів ЄКТС, в т.ч.: нормативні дисципліни та практика – 150 кредитів, вибіркові навчальні дисципліни та практика – 75 кредитів, атестація – 15 кредитів.

Ключові результати навчання

1. Знання з предметної області

 • розробляти перспективні та поточні плани маркетингової діяльності;
 • планувати розвиток  організації в напрямі підвищення її конкурентоспроможності;
 • організовувати та проводити роботи з удосконалення структури управління маркетинговою діяльністю;
 • організовувати проведення діагностики стану ринку та середовища функціонування підприємства;
 • забезпечувати встановлення та підтримання взаємовідносин ділового партнерства із суб’єктами ринку;
 • розробляти пропозиції щодо формування і вдосконалення товарної, цінової, збутової політики підприємств з урахуванням максимального задоволення потреб споживачів;
 • організовувати роботу виставок, ярмарок та інших заходів просування продукції на ринку.

2. Когнітивні уміння та навички з предметної області

 • здатність використовувати професійно профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в процесах управління маркетинговою діяльністю підприємств;
 • здатність застосовувати знання та вміння для розв’язання якісних та кількісних задач;
 • уміння використовувати в науковій роботі необхідні комп'ютерні програмні продукти;
 • уміння володіти методологічними прийомами наукових досліджень, застосовувати прикладні методики аналізу маркетингових процесів, використовувати сучасні методи системного наукового аналізу;
 • навички письмової та усної презентації наукового та практичного матеріалу.

3. Практичні навички з предметної області

 • навички застосування науково-обґрунтованих методів аналізування та прогнозування розвитку підприємств та організацій;
 • уміння складати економічну звітність, обчислювати показники господарської діяльності підприємства, організації та установи;
 • уміння підготувати маркетинговий план діяльності підприємства, організації та установи;
 • уміння застосовувати інформаційні системи та технології у маркетингу.

4. Загальні уміння та навички

 • уміння враховувати вплив факторів зовнішнього середовища організації прямої та непрямої дії на результативність виробничо-господарської діяльності підприємства (установи, організації);
 • володіння різноманітними практичними навичками щодо комп'ютерного збору і обробки інформації;
 • уміння професійно працювати із сучасною комп'ютерною технікою;
 • здатність застосовувати знання на практиці;
 • здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку;
 • навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов;
 • навички взаємодії з іншими людьми, уміння працювати в групах, управління конфліктами та стресами;
 • уміння організувати власну діяльність та ефективно управляти часом.

Професійні профілі випускників з прикладами

Фахівці даного профілю, спеціалізуючись у сфері маркетингу, займаються широким колом питань, а саме: управляють процесами збуту; приймають інтегровані рішення в системі менеджменту; організовують маркетингову інформаційну систему; організовують пошук партнерів з бізнесу.

Доступ до подальшого навчання

Бакалавр маркетингу може продовжити навчання в університеті на другому (магістерському) рівні вищої освіти  за спеціальностями «Економіка» та «Фінанси, банківська справа та страхування».

Положення про екзамени, оцінювання та оцінки

Положення «Про рейтингову систему оцінювання знань»

Вимоги до випуску


Завершена навчальна програма обсягом 240 кредитів, успішно складений кваліфікаційний екзамен та успішний захист бакалаврської кваліфікаційної роботи.

Форма навчання

Денна

Завідувач кафедри


Кандидат економічних наук, доцент Пічик Кактерина Валеріївна