Повідомлення

Освітньо-наукова програма «Публічне управління та адміністрування»

ТИТУЛ ПРОГРАМИ

Повна назва кваліфікації:  магістр із публічного управління та адміністрування (Master of  Public Administration)

 Офіційна назва Програми (спеціалізації), затверджена Вченою радою НаУКМА:

Галузь знань : 07 – Управління та адміністрування

Спеціальність: 074 – Публічне управління та адміністрування

Рівень вищої освіти – МАГІСТР

 Тип диплома: одиничний

 Термін навчання: 1 рік 10 місяців, денна форма навчання, 120. 00 кредитів ЄКТС.

 Навчальний заклад: Національний університет «Києво-Могилянська академія»

 Акредитуюча організація: Міністерство освіти і науки України, Україна

 Період акредитації: 2016 р.

 

Рівень:

За Рамкою кваліфікації Європейського простору вищої освіти – кваліфікація другого циклу (120 кредитів)

За національною Рамкою кваліфікації – 8 рівень, другий рівень вищої освіти.

За Законом України «Про вищу освіту» – другий (магістерський) рівень вищої освіти.

 

A. Мета освітньої програми

           Мета підготовки магістрів в галузі державного управління в НаУКМА визначається поєднанням потреб України у високоосвічених фахівцях та запитів громадян в отриманні ґрунтовної освіти в цій сфері, яка давала б змогу розвинути розумові здібності особи та реалізувати їх у практичній діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій будь-якої форми власності.

 

В. Характеристика програми

1. Предметна область (галузь знань): управління та адміністрування.

Основне спрямування програми: другий рівень вищої освіти, магістр за спеціальністю 074 Публічне управління та адміністрування

2. Основне спрямування програми: загальна вища освіта в області управління та адміністрування.

3.Орієнтація програми: академічна, професійна

4. Особливості програми:

- програма сконцентрована на опануванні сучасних європейсткиї підходів до публічного адміністрування

- викладання відбувається за модульною системою;

- до викладання залучені відомі політики-практики та сучасні реформатори політичної системи та державної служби.

- широкий перелік вибіркових курсів, для опанування окремих із них потрібне володіння англійською мовою.

- із метою підвищення рівня підготовки фахівців на магістерській програмі діє практика гостьових лекцій.

  

С. Здатність до працевлаштування та подальшого зростання

Спеціальність 074 Публічне управління та адміністрування, робить можливим працевлаштування на значний перелік посад, органах державної влади, місцевого самоврядування України тощо.

Закон України Про державну службу, що набрав чинності з 1 травня 2016 року визначає наступні категорії посад державної служби:

1) категорія "А" (вищий корпус державної служби) - посади:

Державного секретаря Кабінету Міністрів України та його заступників, державних секретарів міністерств;

керівників центральних органів виконавчої влади, які не є членами Кабінету Міністрів України, та їх заступників;

керівників апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів та їх заступників;

голів місцевих державних адміністрацій;

керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

2) категорія "Б" - посади:

керівників структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів України та їх заступників;

керівників структурних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, їх заступників, керівників територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, їх заступників;

заступників голів місцевих державних адміністрацій;

керівників апаратів апеляційних та місцевих судів, керівників структурних підрозділів апаратів судів, їх заступників;

заступників керівників державної служби в інших державних органах, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

3) категорія "В" - інші посади державної служби, не віднесені до категорій "А" і "Б".

 

Випускники магістерської програми мають змогу продовжити навчання у аспірантурі, третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу або наукової установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.

 

 D. Методика викладання

1.Підходи до викладання та навчання:

В програмі використовуються студентоцентроване, проблемно-орієнтоване  та результато-орієнтоване навчання, а також самонавчання студентів:

 

–     студентоцентроване навчання передбачає зосередження зусиль професорсько-викладацького складу на стимулюванні максимальної активності студентів в оволодінні  відповідними предметами, розширенні їхньої автономії та посиленні відповідальності;

–     проблемно-орієнтоване навчання має на меті акцентування уваги на проблемних аспектах вивчення відповідних правових явищ і процесів та необхідності пошуку шляхів їх вирішення;

–     навчання, орієнтоване на результати передбачає вироблення у магістрантів  навиків самостійного пошуку засобів і способів розв’язання теоретичних і практичних проблем;

–     самонавчання студентів має на меті формування  та розвиток у них навиків самостійного пошуку наукових, нормативних та інших джерел, необхідних для підготовки їх магістерських  робіт, критичної оцінки цих джерел та формулювання  відповідних висновків

 

2. Методи навчання:

лекції, мультимедійні заняття, науково-дослідні семінари, самостійна робота, проходження науково-дослідної практики та переддипломної практики в юридичних та інших установах та організаціях.

 3. Методи оцінювання:

Письмові та усні екзамени, усні та письмові заліки, усні презентації, поточний контроль,  захист звітів з науково-дослідної практики та переддипломної практики, захист курсової роботи,  попередній захист магістерських робіт на відповідних кафедрах та їх захист перед екзаменаційною комісією. Обов’язкова попередня перевірка на плагіат.

 

E. Програмні компетентності

У результаті навчання за магістерською програмою у студентів формуються такі загальні компетентності:

Інструментальні:

 • Здатність до аналізу та оцінювання соціально-економічних процесів і явищ у суспільному середовищі та здійсненні професійної діяльності.
 • Здатність до засвоєння та демонстрування професійних знань та розумінь, набуття вмінь та навичок, розв’язання конкретних задач та вирішення проблем у професійній галузі.
 • Здатність до організації і планування професійної діяльності у відповідності з визначеними стратегічними орієнтирами.
 • Здатність до опанування іноземної мови на рівні професійного спілкування з предмету основної діяльності.
 • Здатність обґрунтовувати управлінські рішення та забезпечувати спроможність їх виконання.

 Міжособистісні:

 • Здатність набувати та ефективно використовувати міжособистісні навички та вміння, працювати в команді та налагоджувати ефективну взаємодію в колективі.
 • Здатність до критики та самокритики у здійсненні професійної діяльності.
 • Здатність до міждисциплінарної взаємодії, налагодження та здійснення комунікаційної діяльності із зовнішнім середовищем, спілкування з експертами з інших галузей.

 

Системні:

 • Здатність до гармонійного поєднання, сприйняття та оцінювання розвитку природи, суспільства і духовної культури, розгляду суспільних явищ в розвитку і конкретних історичних умовах.
 • Здатність діяти з позиції соціальної відповідальності, займати активну життєву та громадянську позицію, розвивати лідерські якості.
 • Здатність до безперервного навчання та саморозвитку, самостійної і автономної праці, використання системного підходу до розроблення та реалізації проектів.
 • Здатність адаптуватися до нових ситуацій у професійній діяльності, бути ініціативним та креативним, генерувати та формулювати нові ідеї, обґрунтовувати їх доцільність.

 Спеціальні компетентності

 Фахові:

 • Здатність демонструвати та застосовувати знання з теорії публічного управління.
 • Здатність аналізувати та синтезувати інформацію стосовно розроблення та реалізації стратегії розвитку держави, регіону, галузі.
 • Здатність оцінювати впливи макросередовища на функціонування держави, галузі, органу публічної влади, організації (установи).
 • Здатність визначати місію, прогнозувати та планувати цілі і задачі діяльності публічної організації та підрозділів.
 • Здатність здійснювати організаційне проектування, визначати потреби та забезпечувати збалансованість ресурсів публічної організації.
 • Здатність здійснювати адміністрування процесу набору, відбору, просування та стимулювання персоналу публічної організації.
 • Здатність ефективно організовувати групову роботу публічної організації та формувати міждисциплінарну команду.
 • Здатність забезпечувати ефективну комунікацію публічної організації із зовнішнім середовищем.
 • Здатність здійснювати контроль за виконанням рішень та забезпечення виконавчої дисципліни в публічній організації.
 • Володіння сучасними технологіями зв’язків з громадськістю для оперативного та оптимального вирішення завдань публічного адміністрування;
 • Вміння розробляти та реалізовувати заходи щодо впровадження кращих форм і методів діяльності органу публічного адміністрування, виходячи зі змісту державно-управлінських технологій та механізмів розвитку громадянського суспільства;
 • Здатність надавати експертну оцінку політико-правовим документам, програмам, політичним текстам та заявам політичного характеру, використовуючи методи політичного аналізу, виходячи з їх змісту;
 • Вміння будувати комунікації з громадянами, колегами, керівниками та підлеглими з дотриманням поваги, вимог культури та етики публічного адміністрування та службового етикету, у тому числі використовуючи методи виявлення, попередження та запобігання конфлікту інтересів.

 

F. Програмні результати навчання

Збирати, аналізувати, використовувати, упорядковувати, забезпечувати співвідношення та інтерпретувати інформацію стосовно розроблення та реалізації стратегії розвитку держави, регіону, галузі під час здійснення професійної діяльності.

  • Проектувати та будувати команду, набувати та використовувати міжособистісні навички та вміння, працювати злагоджено та результативно, налагоджувати ефективну взаємодію в колективі.
  • Визначати особливості та оцінювати впливи макросередовища на функціонування держави, галузі, органу публічної влади, організації, встановлювати зв’язок між їх діяльністю в залежності від рівнів управління.
  • Визначення кількісних параметрів змін у та для організацій публічного сектору та планування  стратегії змін в них.
  • Розробляти заходи щодо впорядковування  процесу набору, відбору, просування та стимулювання персоналу публічної організації під час здійснення професійної діяльності.
  • Готувати проекти рішень, аргументувати необхідність та забезпечувати їх ухвалення, здійснювати контроль за виконанням рішень в публічній організації.
  • Застосування різних концепцій стратегії  для  цілей управління у публічній сфері.