Кафедра кримінального та кримінального процесуального права

Анотації курсів

Про нас

Публікації

Анотації курсів

Використання криміналістичної техніки у кримінальному провадженні


Госьтовий курс 2. Практика кримінального процесу: вітчизняні реалії та міжнародні стандарти


ДЕК


Дисциплінарна відповідальність суддів


Експертизи в юридичній практиці


Застосування Європейської конвенції з прав людини та практики Страсбурзького Суду у діяльності захисника


Захист у кримінальному провадженні


Злочини у сфері економіки: адвокатська практика


Індивідуалізація кримінальної відповідальності


Корупційні правопорушення: проблеми правозастосування


Криміналістика
Синтезує знання у галузі кримінального і кримінально-процесуального права, кримінології, судової медицини, логіки, психології та багатьох природничих наук. Вивчає закономірності скоєння злочинів і сучасні технологій їхнього розслідування. Складається із чотирьох розділів і містить наукові засади мистецтва пізнання злочину як соціального явища.


Кримінальне право. Загальна частина


Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право (оглядовий курс лекцій)


Кримінальне право. Особлива частина.


Кримінальне процесуальне право
Курс складається із Загальної та Особливої частин. У Загальній частині студенти вивчають поняття, завдання і принципи кримінального процесу, класифікацію суб’єктів кримінально-процесуальної діяльності, їхні права, обов’язки і відповідальність, теорію доказів. В Особливій частині розглядається рух кримінальної справи на досудових стадіях кримінального процесу і в суді, а також порядок особливого провадження справи у кримінальному судочинстві. Основою для вивчення курсу кримінального процесу є Кримінальне право України.


Кримінально-правова кваліфікація: практикум


Кримінологія
Кримінологія – це наука, що досліджує природу злочинності, причини й умови, які її породжують, і розробляє ефективні засоби протидії. Вивчення кримінології базується на засвоєнні основних положень кримінального права, теорії держави і права, соціології, психології.


Навчальні судові процеси: кримінальне судочинство


Організація адвокатури та адвокатської діяльності


Практика ознайомлювальна
Мета – ознайомити студентів із практичною діяльністю судів, адвокатури, прокуратури, інших правоохоронних органів, управлінь і відділень органів юстиції, місцевої влади та самоврядування.


Практичні проблеми кримінальної юстиції


Професійна відповідальність правника


Розслідування корупційних правопорушень


Судова медицина та психіатрія
Судова медицина – це наука, яка вивчає питання медичного, біологічного та медико-криміналістичного характеру для правосуддя. Вона тісно пов’язана з такими юридичними науками, як кримінальне, кримінально-процесуальне право та криміналістика. Зосереджується увага на розвитку цих наук і питаннях організації судово-медичної та судово-психіатричної експертиз.


Судові та правоохоронні органи зарубіжних країн


Судові та правоохоронні органи України


Публікації

Про нас

Публікації

Анотації курсів

 

Наразі подано вибраний перелік наукових видань від 2003 року. Повний список видань попередніх років можна знайти в бібліографічних покажчиках:

 

Авторські та колективні монографії

 • Галаган В. І. Встановлення події кримінального правопорушення як обставини, яка підлягає доказуванню у кримінальному провадженні : монографія / В. І. Галаган, І. Ю. Саліхова. – Київ : [б. в.], 2017. – 197 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13187
 • Галаган В. І. Недоторканність права власності як засада кримінального провадження на досудовому розслідуванні : монографія / В. І. Галаган, Н. С. Моргун. – Київ : [б. в.], 2017. – 184 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13186
 • Галаган В. І. Процесуальний порядок накладення арешту на кореспонденцію у кримінальному провадженні України : монографія / В. І. Галаган, В. В. Шум. – Київ : [б. в.], 2017. – 167 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13188

Підручники, навчальні посібники

 • Михайличенко Б. В. Практикум для самостійної підготовки студентів з навчальної дисципліни «Судова медицина» : методичні рекомендації / Михайличенко Б. В., Ергард Н. М. ; М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, Каф. судової медицини та мед. права. – Київ : [УкрДГРІ], 2017. – 42 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13450
 • Михайличенко Б. В. Судово-медична експертиза механічної асфіксії внаслідок стиснення органів шиї : (для самостійної роботи студентів, курсантів на основі компетентнісного підходу з модулю: «Судово-медична експертиза механічної асфіксії») : методичні рекомендації / Михайличенко Б. В., Ергард Н. М. ; М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, Каф. судової медицини та мед. права. – Київ : [УкрДГРІ], 2017. – 15 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13451

Публікації/Статті

2017

Статті

 • Багиров С. Р. Критический анализ концепции «самостоятельное неосторожное преступление» как метода решения проблемы неосторожного сопричинения / Сергей Багиров // Revista Institutului Naţional al Justiţiei. – 2017. – № 1 (40). – С. 47–51. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13131
 • Багіров С. Р. Дискусійні питання встановлення причинного зв’язку та вини у необережному опосередкованому заподіянні злочинного наслідку (на прикладі справи Чілікова і Маслова) / С. Р. Багіров // Вісник Асоціації кримінального права України. – 2017. – № 1 (8). – С. 100–116. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13132
 • Багіров С. Р. Участь кількох осіб у вчиненні необережного злочину за законодавством деяких європейських держав / Багіров С. Р. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 193. – С. 81–85. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12425
 • Галаган В. І. Проведення слідчих (розшукових) дій: процесуальні та криміналістичні аспекти / В. І. Галаган // Міжнародний юридичний вісник: актуальні проблеми сучасності (теорія та практика). – 2017. – Вип. 1 (5). – С. 73–79. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13133
 • Горох О. П. Правовий вплив, не пов’язаний з реальною (повною) кримінальною відповідальністю, на неправомірну поведінку / Горох О. П. // Наукові записки НаУКМА. Юридичні науки. – 2017. – Т. 193. – С. 86–91. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/12424
 • Хавронюк М. І. Конституційна скарга і кримінальне право / Микола Хавронюк // Проблеми імплементації змін до Конституції України щодо правосуддя та статусу Конституційного Суду України / [авт.-уклад. В. Мусіяка]. – Київ, 2017. – С. 144–159.
 • Шкелебей В. А. Способи та порядок вручення письмового повідомлення про підозру / Шкелебей В. А. // Вісник кримінального судочинства. – 2017. – № 4. – С. 110–114. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14886

 

Матеріали конференцій

 • Багіров С. Р. Деякі проблеми притягнення до відповідальності за побої, тілесні ушкодження або смерть потерпілого, завдані групою осіб / С. Р. Багіров // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю Інституту управління та права ЗНТУ (Запоріжжя, 20 травня 2017 р.) : в 2 т. / [редкол. С. К. Бостан, Р. М. Максакова, Т. Є. Леоненко]. – Запоріжжя : Просвіта, 2017. – Т. 2. – С. 13–16. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13213
 • Багіров С. Р. Чи можуть каральні заходи до суб’єкта необережного співзаподіяння бути засобом усунення антисуспільного прецеденту? / С. Р. Багіров // Кримінально-правове, кримінологічне та кримінально-виконавче забезпечення механізму реалізації прав та свобод людини і громадянина : матеріали круглого столу, 10 березня 2017 р. / [гол. ред. О. П. Рябчинська]. – Запоріжжя : КПУ, 2017. – С. 7–9. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13217
 • Галаган В. І. Законодавче врегулювання проблем вилучення майна з житла чи іншого володіння особи / В. І. Галаган, Н. С. Моргун // Актуальні питання кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи : матеріали міжвідомчої науково-практичної конференції (Київ, 24 листопада 2017 року) : у 2 ч. / [редкол. В. В. Чернєй та ін.]. – Київ, 2017. – Ч. 1. – С. 27–29. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13135
 • Галаган В. І. Процесуальне врегулювання проведення допиту за КПК України / Галаган В. І. // Проблеми формування національної правової системи України та її адаптація до Європейського права : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 5–6 травня 2017 р. / гол. ред. А. І. Луцький. – Івано-Франківськ, 2017. – С. 52–55. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13313
 • Галаган В. І. Угоди у кримінальному провадженні: спільні та відмінні риси / Галаган В. І. // Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська академія» на факультеті правничих наук, 2017 : матеріали науково-практичної конференції «Альтернативні вирішення правових конфліктів», 27 січня 2017 року / [редкол.: Азаров Д. С., Галаган В. І., Ханик-Посполітак Р. Ю.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Ф-т правничих наук. – Київ : [НаУКМА], 2017. – С. 91–93. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13257
 • Горох О. П. Правові норми про «уникнення» кримінальної відповідальності / Горох О. П. // Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська академія» на факультеті правничих наук, 2017 : матеріали науково-практичної конференції «Альтернативні вирішення правових конфліктів», 27 січня 2017 року / [редкол.: Азаров Д. С., Галаган В. І., Ханик-Посполітак Р. Ю.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилян. акад.», Ф-т правничих наук. – Київ : [НаУКМА], 2017. – С. 93–97. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13258
 • Денисов С. Ф. Логіко-системний аналіз конструкцій деяких статей розділу І «Злочини проти основ національної безпеки України» / С. Ф. Денисов, С. Р. Багіров // Актуальні проблеми кримінально-правової охорони основ національної безпеки України : матеріали круглого столу, м. Харків, 26 травня 2017 р. / уклад. В. І. Борисов, Л. М. Демидова. – Харків : Юрайт, 2017. – С. 20–23. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13246
 • Шкелебей В. А. Морально-етичні засади запобігання та протидії корупції в органах публічної влади / Шкелебей В. А. // Фіскальна політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (24 листопада 2017 року) / редкол. В. В. Топчій, Н. А. Жерж. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. – С. 517–519. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/14884

Інше

 • Азаров Д. С. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку / [Азаров Д. С.] // Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України / [Д. С. Азаров, В. К. Грищук, А. В. Савченко та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – Розділ 16. – С. 830–843. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13191
 • Горох О. П. Звільнення від покарання та його відбування / [Горох О. П.] // Науково-практичний коментар Кримінального Кодексу України / [Д. С. Азаров, В. К. Грищук, А. В. Савченко та ін.]. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – Розділ 12. – С. 184–215. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13031
 • Практика застосування Верховним Судом України положень загальної частини Кримінального кодексу України / за заг. ред. А. А. Музики ; [уклад. Горох О. П.] ; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 523 с.
 • Практика застосування Верховним Судом України положень особливої частини Кримінального кодексу України / за заг. ред. А. А. Музики ; [уклад. Горох О. П.]; Нац. ун-т «Києво-Могилянська академія». – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 914 с.
 • Судово-медичне визначення зажиттєвої реакції організму при механічній асфіксії через повішення за змінами площі деліпідизації кори надниркових залоз : методичні рекомендації / [уклад.: Михайличенко Б. В., Біляков А. М., Ергард Н. М.] ; М-во охорони здоров’я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця, Каф. судової медицини та мед. права. – Київ : [б. в.], 2017. – 11 с. http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13449
 • Науково-практичний коментар до Закону України «Про запобігання корупції» / Банчук О. А., Дудоров О. О., Луцик В. В. [та ін.] ; [наук. ред. Хавронюк М. І.]. – Київ : Ваіте, 2017. – 472 с.

2016

 • Правовий захист викривачів = Whistleblower protection / за заг. ред. Нестеренко О. В., Шостко О. Ю. – Харків : Права людини, 2016. – 48, 46 с. – Книга-«переверт».
 • У пошуках справедливості: розслідування злочинів, пов'язаних із порушенням права на життя, права на свободу та особисту недоторканість, свободу від тортур, вчинених у зоні АТО: недоліки роботи слідчих органів та рекомендації правозахисників [електронний ресурс] : [звіт / підгот. : Є. Закревська, М. Рева, В. Сущенко [та ін.] ; Центр Громадських Свобод, Коаліція громадських організацій та ініціатив «Справедливість заради миру на Донбасі». – Київ : Центр Громадських Свобод, 2016. – 79 с. – Метод доступу : Інтернет. https://issuu.com/undpukraine/docs/looking_for_justice_report_ua
© 2012-2022 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна