Помилка
  • JUser::_load: неможливо завантажити користувача з id: 49

Кафедра української мови

Про кафедру

 

Завідувач –

Наталія Юріївна Ясакова,

доктор філологічних наук, доцент

Корпус 3, кім. 304

(044) 425-60-75

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Офісні години:

понеділок – 14:00 – 16:00

середа – 14:00 – 16:00

 

Провідний спеціаліст –

Вербенко Ніна Володимирівна

Корпус, кім. 304,

тел. (044) 425-60-75

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Кафедра української мови – перша назва «Кафедра української та англійської мов» – розпочала роботу з відродженням університету в 1992 році передусім як профільна кафедра для підготовки філологів і як загальноуніверситетська з орієнтацією на практичні дисципліни з вдосконалення й поглиблення знань з української мови («Культура української мови») й набуття навичок перекладу («Практика перекладу») для студентів усіх факультетів.

За всі роки діяльності кафедра стала своєрідним науково-навчальним центром з формування лінгвоукраїністів.

Сьогодні кафедра української мови НаУКМА забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти ступенів бакалавра та магістра за спеціальністю 035 «Філологія».

Кафедра готує бакалаврів філології за спеціалізаціями:

35.01 «Філологія (українська мова та література)», освітня програма «Мова, література, компаративістика»;

035.041 «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)», освітня програма «Англійська мова та українська мова». Підготовку магістрів філології здійснює за спеціалізаціями;

035.01 «Філологія (українська мова та література)», освітня програма «Філологія. Теорія, історія української мови та компаративістика»;

035.041 «Філологія (германські мови та літератури (переклад включно)», освітня програма «Мови (англійська й українська) та комунікація».

При кафедрі діє аспірантура для здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності 035 «Філологія» за освітньо-науковою програмою «Теорія, історія української мови та компаративістика».

Крім обов’язкових для фахової підготовки українських філологів, кафедра пропонує низку вибіркових дисциплін, що охоплюють різні галузі української лінгвістичної науки (вивчення української мови в усіх її структурних, просторових, діалектних, соціальних виявах).

Один з основних напрямів освітньої роботи кафедри полягає в комунікативно-мовній підготовці студентів усіх спеціальностей на всіх факультетах. Фактично кожен студент НаУКМА є слухачем кафедри української мови, бо вивчає курс, спрямований на поглиблене вивчення української мови для самореалізації в майбутній фаховій діяльності, – «Українська мова за професійним спрямуванням».

Окремою навчальною діяльністю кафедри є викладання української мови для іноземних студентів, а також мовна підготовка іноземних громадян, які хочуть вивчити українську мову для адаптації до українського суспільного середовища. На кафедрі вивчали українську мову студенти з Німеччини, Франції, Британії, Італії, Іспанії, Польщі, Америки, Канади, Китаю, Японії, Австралії, Бразилії тощо.

Потужною є наукова діяльність кафедри.

На кафедрі успішно функціонують дві наукові школи: «Українська соціолінгвістика», фундатором якої є доктор філологічних наук, професор Л. Т. Масенко, та «Актуальні проблеми граматики», яку заснував доктор філологічних наук, професор В. М. Ожоган.

Лінгвістичні дослідження викладачів кафедри реалізуються в таких напрямах:

актуальні проблеми лексикології та граматики;

українська соціолінгвістика;

українська діалектологія;

стилістика української мови;

методика викладання української мови як рідної та як іноземної.

Члени кафедри активно представляють результати своїх наукових студій на міжнародних форумах, різноманітних міжнародних наукових, науково-практичних конференціях, а також публікують окремі монографії, посібники тощо. Видання кафедри неодноразово презентовані на авторитетних книжкових форумах у Києві та Львові (Л. Масенко. «Мова радянського тоталітаризму», Н. Трач. «Разом – сила»: риторика українського спротиву», І. Ренчка. «Лексикон тоталітаризму»).

Надзвичайну популярність у науково-викладацькій спільноті й студентському середовищі здобув створений групою викладачів кафедри навчальний посібник «Читай і Знай!» (Н. Я. Дзюбишина-Мельник, О. Я. Лаврінець, К. С. Симонова та ін.).

Кафедра видає фаховий журнал «Мова: класичне – модерне – постмодерне», є організатором Міжнародної конференції «Мова: класичне – модерне – постмодерне», в якій беруть участь знані в Україні та за її межами науковці.

Вагомим здобутком кафедри стала реалізація разом з ученими Австрії та Англії міжнародного проекту INTAS «Language Policy in Ukraine: Anthropological, Linguistic and Further Perspectives» («Мовна політика в Україні: антропологічні, лінгвістичні аспекти та подальші перспективи»), за результатами якого видано однойменну монографію.

З-поміж важливих міжнародних контактів кафедри виокремлюється співпраця з Інститутом славістики Гіссенського університету імені Юстуса Лібіга (Німеччина), кафедрою україністики Варшавського університету (Польща).

Багато років кафедра української мови співпрацює з лінгвістичними інституціями Національної академії наук України – Інститутом української мови й Інститутом мовознавства імені О. О. Потебні, співробітники яких залучені до читання курсів та гостьових лекцій.

Упродовж різних років на кафедрі викладали, читали лекції й курси знані українські та зарубіжні мовознавці: Костянтин Тищенко, Олександр Пономарів, Володимир Різун, Іван Вихованець, Анатолій Загнітко, Мартен Феллер, Пилип Селігей, Олександр Скопненко, Міхаель Мозер (Австрія), Андрій Даниленко (США).

Визначальна роль у поступі кафедри належить її завідувачам.

Першим організатором й завідувачем з 1992 по 1994 рік була доктор філологічних наук, професор Ніна Іванівна Тоцька, вчений зі світовим ім’ям, чия біографія внесена до довідника «Життя славетних» та видань Американського біографічного товариства. Вона заклала основні програмні засади й принципи викладання української мови в НаУКМА.

З 1994 року керував кафедрою кандидат філологічних наук, доцент, мовознавець, відомий поет і перекладач Володимир Костьович Житник.

З 2001 року по 2010 розбудовувала кафедру як потужний осередок української лінгвістичної освіти доктор філологічних наук, професор, провідний в Україні соціолінгвіст Лариса Терентіївна Масенко.

2010 року кафедру очолив знаний граматист, доктор філологічних наук, професор Василь Михайлович Ожоган.

З 2015 року кафедрою завідувала кандидат філологічних наук, доцент Людмила Василівна Дика.

2020 р. кафедру очолила доктор філологічних наук, доцент Наталія Юріївна Ясакова.

Усю наукову, навчально-методичну роботу кафедра реалізовує потужним кадровим потенціалом.

На кафедрі працює 17 штатних викладачів, зокрема, 4 доктори наук, 11 кандидатів наук. Фаховість викладацького складу, високоякісний рівень викладання й глибину підготовки студентів засвідчують їхні переможні місця на Всеукраїнських студентських олімпіадах з української мови та літератури та Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

Значущою є роль кафедри української мови в поширенні лінгвістичного знання в українському суспільстві. Викладачі кафедри беруть участь у публічних наукових дискусіях, пов’язаних з мовним життям України, здійснюють наукові експертизи, надають консультаційну допомогу найрізноманітнішим установам, громадським організаціям, ЗМІ, бізнесовим структурам щодо побутування та нормативного вживання української мови в діловій, публічній, інформаційній сферах.

Викладачі

 

Завідувач

Наталія Юріївна Ясакова, 
доктор філологічних наук, доцент
корпус 3, кім. 304 
(044) 425-60-75
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  Офісні години:
понеділок - 14:00 - 16:00, 
середа - 14:00 - 16:00

 

Вербенко Ніна Володимирівна

провідний спеціаліст,

3 корпус, кімн. 304,

тел. (044) 425-60-75

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

 

Публікації

Анотації курсів

Проекти освітніх програм

Запрошуємо всіх стейкголдерів (здобувачів вищої освіти, випускників освітньої програми, роботодавців, представників академічної спільноти, співробітників НаУКМА, представників інших груп стейкголдерів) залишити відгуки, побажання та пропозиції для покращення освітніх програм.

 

Навчальний рік 2023/2024

 

Навчальний рік 2021/2022

ПРОЄКТ ЗМІН ДО ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ

““Мови (англійська й українська) та комунікація” спеціальності 035.41 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) другого (магістерського) рівня вищої освіти 

Освітньо-наукова програма “Мови (англійська й українська) та комунікація”

Зміни до овітньо-наукової програми «Мови (англійська й українська) та комунікація»

 

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 15 листопада 2021 на адресу гаранту освітньої програми або заповнити форму.

 

Гарант програми Н. В. Кобченко  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Навчальний рік 2020/2021

ПРОЄКТ ЗМІН ДО ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

"Англійська мова та українська мова" спеціальності 035.41 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

icon Освітня програма Англійська мова та українська мова

 

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 10 грудня 2020 року на адресу гаранту освітньої програми.

 

Гарант програми О.Ю. Моісеєнко  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  


 

ПРОЄКТ ЗМІН ДО ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ

““Мови (англійська й українська) та комунікація” спеціальності 035.41 Філологія (германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) другого (магістерського) рівня вищої освіти 

icon Освітньо-наукова програма “Мови (англійська й українська) та комунікація”

 

Усі пропозиції та зауваження просимо надсилати до 10 грудня 2020 року на адресу гаранту освітньої програми.

 

Гарант програми Н. В. Кобченко Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Опитування

Шановні випускники МП "Мови (англійська й українська) та комунікація"! 
Ми запроваджуємо опитування, щоб моніторити працевлаштування випускників нашої освітньої програми. Мета цього моніторингу – з'ясувати сучасні тенденції розвитку ринку праці та оцінити кореляцію затребуваних сьогодні компетентностей з тими, що надає наша освітня програма. Тож просимо вас приділити час та увагу заповненню анкети, щоб допомогти нам підвищувати якість навчання за освітньо-науковою програмою. Гарантуємо анонімність. Результати цього опитування будуть використані для удосконалення програми та можуть бути представлені лише в узагальненому деперсоналізованому вигляді.
 
Дякуємо за ваш час! І бажаємо усім нам Перемоги!
 
 
 

 

Шановні роботодавці випускників освітньо-наукової програми "Мови (англійська й українська) та комунікація"!
Дякуємо за увагу до нашої програми і просимо присвятити трохи часу опитуванню, результати якого сприятимуть підготовці ще кращих фахівців для ваших організацій. Ваші відповіді будуть цінними аргументами для нас під час удосконалення програми.
 
Дякуємо за ваш час! І бажаємо усім нам Перемоги!
 

 

 

Шановні роботодавці!
Дякуємо за увагу до нашої освітньо-наукової програми "Мови (англійська й українська) та комунікація" і постійну підтримку її реалізації. Просимо пройти невелике опитування, результати якого сприятимуть удосконаленню нашої програми. Ваша думка дуже цінна для нас.
 
Дякуємо за ваш час! І бажаємо усім нам Перемоги!
 

 

 
Шановні колеги!

Дякуємо за увагу до нашої освітньо-наукової програми "Мови (англійська й українська) та комунікація" і поради, які ви періодично висловлюєте. Вони надзвичайно важливі для нас. Просимо пройти невелике опитування, результати якого сприятимуть удосконаленню нашої програми.

 

Дякуємо за ваш час! І бажаємо усім нам Перемоги!

 

Анкета представників академічної спільноти

 

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна