Освітня діяльність

Бакалаврська програма

 

Напрям підготовки 6.020301 «Філософія»

 


Кваліфікація, що присвоюється


Бакалавр за напрямом підготовки «Філософія»

Рівень кваліфікації


Бакалавр (перший цикл вищої освіти)

Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Спеціальні вимоги до зарахування

Немає, зарахування проводиться на загальних умовах вступу

Вимоги і положення до кваліфікації

Бакалавр за напрямом «Філософія» володіє системою поглядів на буття та сутність людини і світу.

Кваліфікація «Бакалавр філософії» передбачає ґрунтовну гуманітарну підготовку: розуміння основних закономірностей розвитку природи і суспільства та місця людини у світі; усвідомлення ролі та значення культури в історії людства; володіння базовою історико-філософською освітою; обізнаність в актуальних проблемах сучасної гуманітаристики загалом і філософської думки зокрема; оперування навичками аналізу та інтерпретації тексту; усвідомлення значущості загальнолюдських цінностей та етичних норм; вільне знання державної та іноземних мов; володіння сучасними інформаційними технологіями та вміння застосовувати їх у професійній діяльності.

Профіль програми

Бакалаврська програма з напряму «Філософія» в НаУКМА, створена у 1992 році, реалізує модель філософської освіти, що передбачає поєднання загальногуманітарної, природничо-наукової та професійної і практичної складових, забезпечуючи ґрунтовне знання студентами історії світової філософії, сучасної філософської думки, класичних і актуальних філософських першоджерел. Належна мовна підготовка, що реалізується у НаУКМА, уможливлює широке використання у навчальному процесі оригінальних пам’яток світової та вітчизняної філософської думки.

Освітньо-професійна програма підготовки бакалаврів розрахована на 4 роки навчання і передбачає опанування нормативними і вибірковими навчальними дисциплінами професійно-практичного, гуманітарного, природничо-наукового і соціально-економічного спрямування в обсязі 240 кредитів ЄКТС.

Головну увагу приділено фаховій підготовці, що здійснюється висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА у тісній співпраці з Інститутом філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України та філософським факультетом Київського національного університету ім. Тараса Шевченка з урахуванням і творчим використанням досвіду іноземних освітніх інституцій. До реалізації програми систематично залучаються не тільки провідні вітчизняні вчені, а й філософи та релігієзнавці інших країн світу.

Процес навчання спрямовано не лише на здобуття знань, а й на оволодіння навичками самостійного критичного мислення, розвиток аналітичних здібностей, ораторської майстерності, здатності до комунікації, творчої діяльності та наукових студій. Студенти програми мають можливість отримати додаткову спеціалізацію або опанувати сертифікатну програму з релігієзнавства; поглибити рівень освіти шляхом вивчення дисциплін інших напрямів (за вільним вибором студента); опанувати латину; вдосконалити знання англійської мови; оволодіти низкою інших іноземних мов.

Ключові результати навчання

Бакалавр філософії підготовлений як для продовження освіти на магістерській програмі за спеціальністю 8.02030101 «Філософія», так і до практичної діяльності, що вимагає передусім аналітичних і гуманітарних навичок (комунікація; письмо; переклад; пошук, аналіз і презентація інформації тощо).

Фахова компетентністьбакалавра філософії передбачає:

 • розуміння сутності філософії та її ролі в історії культури, специфіки взаємин філософії з іншими формами духовного життя людства (релігією, наукою, мистецтвом);
 • знання основних етапів розвитку світової філософської думки та сутності поглядів видатних філософів античності, Європейського середньовіччя, Нового часу, сучасної західної філософії, вітчизняної філософської традиції і східних релігійно-філософських вчень;
 • володіння проблематикою основних філософських дисциплін;
 • розуміння історичності людського буття, багатоманітності культур і цивілізацій;
 • знання основних етапів розвитку науки та критеріїв науковості, розуміння ролі науки в розвиткові цивілізації, сутності та значущості наукової раціональності;
 • знання історії головних релігійних конфесій, володіння проблематикою філософії, соціології та психології релігії, розуміння сучасних тенденцій релігійного життя, сутності свободи совісті; уявлення про традицію вільнодумства та його форми.

Вивчення теоретичних дисциплін і проходження дослідницької практики сприяє формуванню таких практичних навичок і умінь фахівця:

 • навички наукового пізнання і логічного мислення;
 • навички пошуку та опрацювання джерел;
 • навички аналізу та інтерпретації гуманітарних (передусім – філософських) текстів;
 • навички самостійного навчання та постійного підвищення фахової компетентності;
 • навички наукових досліджень у галузі гуманітаристики (передусім – філософії);
 • уміння застосовувати загальногуманітарні знання у практичній діяльності та сфері освіти;
 • уміння готувати аналітичні та довідково-інформаційні матеріали з суспільствознавчих і гуманітарних питань;
 • навички практичного застосування сучасних інформаційних технологій;
 • навички міжособистісної та ділової комунікації;
 • уміння діяти в межах етики професійних взаємин;
 • навички вільної комунікації українською та іноземними мовами;
 • навички раціональної організації власної діяльності та ефективного використання часу.

 

Професійні профілі випускників з прикладами

Освітньо-професійна підготовка бакалавра філософії формує уміння та здатності для реалізації виконавських, консультативних, педагогічних (для середніх навчальних закладів), дослідницьких і комунікативних виробничих функцій.

Бакалавр філософії підготовлений до здійснення таких видів діяльності, що відповідають Державному класифікатору видів економічної діяльності ДК 009:2005 (КВЕД):

 • діяльність, пов’язана з банками даних;
 • дослідження і розробки в галузі гуманітарних наук;
 • дослідження і розробки в галузі суспільних наук;
 • дослідження кон’юнктури ринку та виявлення суспільної думки;
 • діяльність щодо зв’язків з громадськістю;
 • надання секретарських послуг та послуг з перекладу;
 • допоміжна діяльність у сфері державного управління;
 • загальна середня освіта;
 • позашкільна освіта;
 • освіта дорослих та інші види освіти;
 • діяльність громадських організацій.

Бакалавр філософії може виконувати таку роботу та обіймати такі посади, що відповідають Державному класифікатору професій ДК003-95:

 • молодших фахівців у галузі освіти (методист);
 • технічних фахівців у галузі управління:

1. інспектор з основної діяльності;
2. інструктор;

 • секретарів адміністративних органів:

1. інспектор з контролю за виконанням доручень;
2. оргсекретар (асоціації, союзу, федерації);

 • помічників керівників:

1. референт;
2. рецензент з основної діяльності;
3. секретар адміністративний;
4. секретар комітету (організації, підприємства, установи)
5. секретар правління.

Доступ до подальшого навчання

Бакалавр філософії підготовлений для подальшого здобуття повної вищої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю 8.02030101 – «Філософія» (галузь знань: 0203 – гуманітарні науки).

Таблиця 1. Діаграма структури курсу в кредитах ЄКТС (Загальний розподіл кредитів: 240)

Таблиця 2. Діаграма структури курсу в кредитах ЄКТС (Циклова структура навчального плану: 240 кредитів ЄКТС)

 

Структура програми за циклами

 

 

Кредитів

Годин

 

Нормативні навчальні дисципліни та практика

177

6372

1.

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

15

540

2.

Цикл фундаментальної та природничо-наукової підготовки

16

576

3.

Цикл професійної та практичної підготовки

146

5256

3.1.

Цикл професійної підготовки

141

5076

3.2.

Цикл практичної підготовки

5

180

 

Вибіркові навчальні дисципліни

62

2232

1.

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

19

684

2.

Цикл фундаментальної та природничо-наукової підготовки

2

72

3.

Цикл професійної та практичної підготовки

20

720

4.

Цикл дисциплін вільного вибору студента

21

756

 

Державна атестація

1

36

 

РАЗОМ

240

8640

 

Вимоги до випуску (закінчення навчання)

Державна атестація на здобуття кваліфікації бакалавра філософії у НаУКМА провадиться у формі державного екзамену, що має на меті комплексну перевірку знань студентів з дисциплін, передбачених навчальним планом.

Державну атестацію випускників здійснює Державна екзаменаційна комісія НаУКМА. Умовою допуску студента до державного екзамену є виконання ним навчального плану в повному обсязі.

За результатами атестації студент отримує кваліфікацію бакалавра з напряму «Філософія» та диплом державного зразка.

Форма навчання

Денна, тривалість – 4 роки.

Завідувач кафедри

Ткачук Марина
Леонідівна, доктор філософських наук, професор

 

Навчальний план

Магістерська програма

Спеціальність 8.02030101 «Філософія»

Кваліфікація, що присвоюється


Магістр за спеціальністю «Філософія»

Рівень кваліфікації


Магістр (другий цикл вищої освіти)


Спеціальні положення (умови) про визнання попереднього навчання (формального, неформального, неофіційного)


Наявність освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», підтверджена документом державного зразка, що виданий вищим навчальним закладом III-IV рівня акредитації.


Спеціальні вимоги до зарахування


Зарахування здійснюється відповідно до загальних умов вступу на магістерські програми НаУКМА.


Вимоги і положення до кваліфікації


Магістр за спеціальністю «Філософія» володіє системою поглядів на буття та сутність людини і світу й спроможний виконувати науково-дослідницькі, науково-організаційні, науково-видавничі, професійно-педагогічні, експертно-консультативні функції.
Кваліфікація «магістр філософії» передбачає: ґрунтовну гуманітарну підготовку; розуміння основних закономірностей розвитку природи і суспільства та місця людини у світі; усвідомлення місця культури в розвитку людства; глибоке знання історії філософії; обізнаність з актуальними проблемами сучасної філософської думки; здатність виокремлювати та аналізувати філософські та історико-філософські проблеми; оперування навичками аналізу та інтерпретації філософського тексту; володіння навичками викладацької та науково-дослідницької діяльності в галузі філософії; обізнаність із системою загальнолюдських цінностей та моральних норм і принципів професійної етики; вільне володіння державною мовою та знання іноземних мов; володіння сучасними інформаційними технологіями та вміння застосувати їх у професійній діяльності.


Профіль програми


Магістерська програма за спеціальністю «Філософія», створена в НаУКМА у 1996 р., має спеціалізацію «Історія філософії» і реалізує модель філософської освіти, що передбачає поєднання загальногуманітарної, професійної і практичної складових, забезпечуючи ґрунтовне знання студентами історії світової філософії, сучасної філософської думки, класичних і актуальних філософських першоджерел. Належна мовна підготовка, що реалізується у НаУКМА, уможливлює широке використання у навчальному процесі оригінальних пам’яток світової та вітчизняної філософської думки.

Освітньо-професійна програма підготовки магістрів розрахована на 2 роки навчання й передбачає опанування нормативними і вибірковими навчальними дисциплінами професійно-практичного, гуманітарного і соціально-економічного спрямування в обсязі 120 (135) кредитів ЄКТС.

Головну увагу приділено фаховій підготовці, що здійснюється висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА у тісній співпраці з Інститутом філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України та філософським факультетом Київського національного університету ім. Тараса Шевченка з урахуванням і творчим використанням досвіду іноземних освітніх інституцій.

Процес навчання спрямовано не лише на здобуття знань, а й на оволодіння навичками науково-дослідної, науково-організаційної, професійно-педагогічної діяльності, самостійного критичного мислення, розвиток аналітичних здібностей, творчої самодіяльності, ораторської майстерності і здатності до комунікації. Студенти програми мають можливість опанувати сертифікатну програму за вибором; поглибити рівень освіти шляхом вивчення дисциплін інших напрямів (за вільним вибором студента); вдосконалити знання англійської та інших іноземних мов.

Ключові результати навчання

Магістр філософії підготовлений як для навчання в аспірантурі за філософськими спеціальностями та на PhD програмах філософського спрямування, так і до практичної діяльності, що вимагає передусім аналітичних і гуманітарних навичок (комунікація; письмо; переклад; пошук, аналіз і презентація інформації тощо), до виконання науково-дослідницьких, науково-організаційних, науково-видавничих, професійно-педагогічних, експертно-консультативних функцій у відповідних інституціях (вищі навчальні заклади, науково-дослідні інститути, фонди, громадські організації, видавництва тощо).

Фахова компетентність магістра філософії передбачає:

 • знання теоретичних основ філософської науки й суміжних галузей гуманітаристики та суспільних наук;
 • опанування культурою філософського мислення;
 • володіння навичками наукового дослідження в галузі філософії; здатність до застосування варіативних методологічних підходів у вивченні міждисциплінарних проблем, концептуальне мислення;
 • володіння навичками і сучасними методиками освітньої (викладацької) діяльності в галузі філософії;
 • володіння навичками культурно-просвітницької діяльності, спрямованої на популяризацію філософських знань і піднесення рівня філософської культури суспільства;
 • вміння ефективно використовувати засоби фахової усної та письмової комунікації державною та іноземною мовами;
 • розуміння етичних засад педагогічної та наукової діяльності і готовність дотримуватися їх у процесі виконання виробничих функцій;
 • інноваційний підхід до власної освіти й діяльності, здатність постійно опрацьовувати значний обсяг нової інформації, сприймати модерні ідеї, опановувати сучасні інтелектуальні технології.

Вивчення теоретичних дисциплін і проходження дослідницької практики сприяє формуванню низки практичних навичок і умінь магістрів філософії у царині наукової, видавничої, проектно-аналітичної та викладацької діяльності.

Навички наукової діяльності:

 • знання історії світової та вітчизняної філософії у процесі аналізу філософських проблем;
 • володіння теоретичними засадами історико-філософських досліджень; здатність обирати і застосовувати найбільш ефективну методологічну стратегію дослідження;
 • вміння здійснювати бібліографічний пошук, джерелознавчі студії, аналіз та інтерпретацію філософських і релігійних текстів;
 • виокремлення на підставі знання напрямів і течій сучасної філософії актуальних філософських проблем та здійснення їх аналізу;
 • використання новітніх інформаційних технологій (електронні ресурси, бази даних тощо) для підвищення фахової кваліфікації;
 • планування, організація і проведення наукових досліджень у галузі філософії та історії філософії;
 • навички та культура наукової дискусії;
 • публічні виступи (преса, радіо, телебачення) на філософські та історико-філософські теми, наукова комунікація в межах філософської спільноти;
 • фахова комунікація англійською мовою.

Навички видавничої діяльності:

 • науковий супровід видань у галузі філософії та історії філософії;
 • науковий переклад іноземних філософських джерел українською мовою;
 • підготовка науково-популярних видань на філософські та історико-філософські теми;
 • підготовка довідкових видань з філософії та історії філософії, адресованих широкій аудиторії;
 • знання етичних і правових норм щодо чужої і своєї інтелектуальної власності.

Навички викладацької діяльності:

 • підготовка та проведення лекційних і семінарських занять з філософських дисциплін у вищих навчальних закладах;
 • знання про сучасні методики проведення занять у практиці викладання філософських дисциплін;
 • розробка навчально-методичного забезпечення занять з філософських дисциплін;
 • використання сучасних інформаційних технологій у практиці викладання.

Навички проектної та аналітичної діяльності:

 • аналіз, оцінка і прогнозування соціальних, політичних, економічних та культурних процесів із застосуванням фахових знань;
 • підготовка аналітичних матеріалів із суспільствознавчих і гуманітарних питань;
 • експертна оцінка гуманітарних проектів;
 • підготовка та управління реалізацією гуманітарних проектів.


Професійні профілі випускників з прикладами


Освітньо-професійна підготовка магістра філософії формує уміння та здібності для реалізації науково-дослідницьких, науково-організаційних, науково-видавничих, професійно-педагогічних, експертно-консультативних функцій у відповідних інституціях (вищі навчальні заклади, науково-дослідні інститути, фонди, громадські організації, видавництва тощо), підпорядкованих Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, Академії наук, Міністерству культури та ін.

Магістр філософії підготовлений до здійснення таких різновидів діяльності, що відповідають Державному класифікатору видів економічної діяльності ДК 009:2005 (КВЕД):

 • дослідження і розробки в галузі гуманітарних наук;
 • дослідження і розробки в галузі суспільних наук;
 • діяльність щодо зв’язків з громадськістю;
 • дослідження кон’юнктури ринку та висловлення суспільної думки;
 • освіта дорослих та інші види освіти;
 • вища освіта;
 • діяльність громадських організацій;
 • діяльність у сфері державного управління;
 • надання послуг з перекладу.

Магістр філософії може виконувати такі види робіт та обіймати подібні посади, що відповідають Державному класифікатору професій ДК003-95:

 • викладач вищого навчального закладу (асистент);
 • науковий співробітник (молодший науковий співробітник);
 • експерт із суспільно-політичних питань;
 • консультант із суспільно-політичних питань (у партіях та інших громадських організаціях);
 • редактор-перекладач;
 • професіонал у сфері управління проектами і програмами;
 • оглядач чи аналітик.


Доступ до подальшого навчання


Магістр філософії підготовлений для подальшого навчання в аспірантурі за філософськими спеціальностями та на PhD програмах філософського спрямування, а також володіє навичками постійного самостійного підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня.


Діаграма структури курсу в кредитах ЄКТС (60 кредитів на навчальний рік повного навчання)


Таблиця 1 (Структура навчального плану: 120 кредитів ЄКТС)

Таблиця 2 (Структура навчального плану: 135 кредитів ЄКТС)

 


 

Кредити ЄКТС

Години

Min

Max

Min

Max

Нормативні навчальні дисципліни, з них:

92

 

3312

 

1.

Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки

8

 

288

 

2.

Цикл професійної та практичної підготовки

84

 

3024

 

2.1.

Цикл професійної підготовки

76

 

2736

 

2.2.

Цикл практичної підготовки

8

8

288

288

Вибіркові навчальні дисципліни

14

29

504

1044

Державна атестація

14

 

504

 

Разом

120

135

4320

4860


Положення про екзамени, оцінювання та оцінки


Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною рейтинговою системою у відповідності до «Положення НаУКМА про рейтингову систему оцінювання знань».
Критерії оцінювання знань і умови визначення навчального рейтингу з кожної дисципліни затверджуються кафедрою і доводяться до відома студентів на першому занятті.


Вимоги до випуску (закінчення навчання)


Державна атестація на здобуття кваліфікації магістра філософії у НаУКМА здійснюється після завершення дворічного циклу навчання у формі захисту кваліфікаційної роботи.
Кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю «Філософія» є самостійним дослідженням проблемного питання з історії вітчизняної та світової філософії, яке містить елементи наукового пошуку, узагальнення, систематизацію й оцінку наявних в історико-філософській науці підходів до вирішення досліджуваної проблеми.
Необхідними умовами допуску до атестації є опанування всіх дисциплін навчального плану; наявність вчасно виконаної і належним чином оформленої роботи, що рекомендована до захисту науковим керівником; а також наявність зовнішньої фахової рецензії.
Процедура захисту магістерської кваліфікаційної роботи відбувається на засіданні Державної екзаменаційної комісії.


Форма навчання


Денна, тривалість – 2 роки.


Керівник програми


Доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та релігієзнавства НаУКМА Ткачук Марина Леонідівна

 

Навчальний план 

Сертифікатна програма

СЕРТИФІКАТНА ПРОГРАМА «РЕЛІГІЄЗНАВСТВО»

 

Опанування сертифікатної програми «Релігієзнавство», що передбачає поглиблене вивчення циклу релігієзнавчих дисциплін, є однією з тих додаткових освітніх можливостей, які пропонуються студентам бакалаврських програм НаУКМА паралельно із навчанням за певними напрямами.

Обрання додаткової програми «Релігієзнавство» дозволяє:

 • ґрунтовно ознайомитись з історією релігії та релігієзнавчою проблематикою в її теоретичних і практичних аспектах;
 • осягнути місце і роль релігії в історії та культурі;
 • глибше зрозуміти сутність сучасних релігійних процесів в Україні та світі;
 • набути знання та навички, необхідні для продовження навчання на магістерських програмах релігієзнавчого та богословського спрямування;
 • розширити перспективи майбутнього працевлаштування.

Навчальний план сертифікатної програми «Релігієзнавство» розрахований на 19 кредитів ЄКТС (684 години), з них:
нормативні дисципліни – 15 кредитів ЄКТС;
вибіркові дисципліни – 4 кредити ЄКТС.

Курси, прослухані в рамках сертифікатної програми «Релігієзнавство», зараховуються одночасно:

 • як нормативні і вибіркові за професійним спрямуванням – для студентів бакалаврської програми НаУКМА з напряму 6.020301 «Філософія»;
 • як вибіркові дисципліни циклу вільного вибору – для студентів інших бакалаврських програм.

 

Навчальний план сертифікатної програми «Релігієзнавство»

 


п\п

Назва дисципліни

Семестр

Кількість
годин
на тижд.

Форма контролю

Кредити ЄКТС

 

І. Нормативні навчальні дисципліни

1

Релігієзнавство

2

3

екзамен

3

2

Історія християнства

4

4

екзамен

4

3

Біблієзнавство

3

4

екзамен

4

4

Філософія релігії

7

3

залік

3

5

Курсова робота (релігієзнавство)

6

0

теза

1

 

 

 

 

 

15

 

ІІ. Вибіркові навчальні дисципліни

1

Психологія релігії

8

3

залік

3

2

Релігієзнавство - 2

5

2

залік

2

3

Сакральна географія і феномен паломництва

8

3

залік

3

4

Неорелігії світу

3

залік

1

5

Іслам

3

залік

1

6

Політологічні аспекти
релігієзнавства

5

2

залік

2

7

Феноменологія релігії

8

3

залік

3

8

Філософія Г. Сковороди

4

залік

2

9

Соціологія релігії

7

3

залік

3

 

Залікових балів з нормативних дисциплін

 

15

Разом

19

Студенти, які виконали сертифiкатну програму «Релігієзнавство», отримують відповідне свідоцтво: сертифікат.
Викладання дисциплін, передбачених навчальним планом програми, здійснюється висококваліфікованими фахівцями кафедри філософії та релігієзнавства, які спеціалізуються у царині релігієзнавства.

Керівник програми – Сергій Іванович Головащенко, к. філос. н., доц.

 

Програма додаткової спеціалізації

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ
«ФІЛОСОФІЯ (minor

 

Опанування програми додаткової спеціалізації «Філософія (minor)», що передбачає поглиблене вивчення циклу філософських та історико-філософських дисциплін, є однією з тих додаткових освітніх можливостей, які пропонуються студентам бакалаврських програм НаУКМА паралельно із навчанням за певними напрямами.

Обрання програми додаткової спеціалізації «Філософія (minor)» дозволяє:

 • суттєво поглибити знання філософії, її історії та актуальної проблематики;
 • осягнути місце і роль філософії в культурному житті людства, її теоретичне і практичне значення;
 • опанувати навички логічного мислення, аналізу та інтерпретації текстів, наукових досліджень у галузі гуманітаристики тощо;
 • набути знання та вміння, необхідні для продовження навчання на магістерських програмах філософського (й ширше – гуманітарного) спрямування;
 • розширити перспективи майбутнього працевлаштування.

Навчальний план програми додаткової спеціалізації «Філософія (minor)» розрахований на 19 кредитів ЄКТС (684 години), з них:
нормативні дисципліни – 14 кредитів ЄКТС (із запропонованого переліку);
вибіркові дисципліни – 5 кредитів ЄКТС.

Курси, прослухані в рамках програми додаткової спеціалізації «Філософія (minor)», зараховуються одночасно як вибіркові дисципліни циклу вільного вибору.

 

Навчальний план додаткової спеціалізації
«Філософія (minor

 


п\п

Назва дисципліни

Семестр

Кількість
годин
на тижд.

Форма контролю

Кредити ЄКТС

 

І. Нормативні навчальні дисципліни

1

Антична філософія

1

4

залік

2

2

4

екзамен

4

2

Філософія середніх віків

3

4

екзамен

4

3

Філософія Відродження та Реформації

4

3

екзамен

3

4

Iсторія української філософії

5

4

екзамен

4

5

Філософія Нового часу

5

4

екзамен

4

6

Російська філософія XIX - початку ХХ ст.

6

4

екзамен

4

7

Німецька класична філософія

6

6

екзамен

5

8

Сучасна західна філософія

7

4

залік

2

8

4

екзамен

4

9

Метафізика

3

4

екзамен

4

10

Епістемологія

4

4

залік

4

11

Філософська антропологія

6

4

екзамен

4

12

Філософія історії

5

4

екзамен

4

13

Етика

7

4

екзамен

4

14

Естетика

8

4

екзамен

4

 

ІІ. Вибіркові навчальні дисципліни

1

Феномен свідомості і сучасна наука

4

2

залік

2

2

Філософія музики

5

2

залік

2

3

Читання, письмо, інтерпретація:
теорія і практика

2

3

залік

3

4

Філософія Г. Сковороди

4

залік

2

5

Філософія Ніцше

8

2

залік

2

6

Аналітика міфу

4

залік

2

7

Європейський нігілізм

4

залік

2

8

Філософська логіка

4

залік

2

9

Філософія мови

7

2

залік

2

 

ІІІ. Державна атестація

1

Курсова робота (філософія)

4

0

теза

1

 

 

6

0

теза

1

 

Залікових балів з нормативних дисциплін

 

14

Разом

19

 

Студенти, які виконали програму додаткової спеціалізації «Філософія (minor)», отримують відповідне свідоцтво: сертифікат.

© 2012-2024 Національний університет «Києво-Могилянська академія»
вул. Сковороди 2, Київ 04070, Україна